Vad betyder offentlighetsprincipen?

Offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen. Den innebär att allmänheten, ofta enskilda individer och företrädare för media, har rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet.

Vad innebär offentlighetsprincipen kortfattat?

Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för Sveriges statsskick. I en av grundlagarna, tryckfrihetsförordningen, finns det bestämmelser om bland annat rätten att ta del av allmänna handlingar. Denna rätt är ett uttryck för offentlighetsprincipen, som kallas för handlingsoffentligheten.

Vad innebär offentlighetslagen?

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar. Här finns också regler om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar. Att bryta mot tystnadsplikten och sekretesslagen är straffbart.

Vilken betydelse har offentlighetsprincipen i det svenska samhället?

Offentlighetsprincipen är en grundbult i den svenska demokratin och i offentlig förvaltning. Insyn i den offentliga verksamheten utgör garantier mot maktmissbruk och ger möjlighet för var och en att påverka.

Vilka omfattas av offentlighetsprincipen?

Alla myndigheter omfattas av offentlighetsprincipen, oavsett om de är kommunala eller statliga. Vad som menas med en myndighet i detta fall är däremot inte alltid samma sak som en upphandlande myndighet enligt upphandlingslagstiftningen.

Varför har vi offentlighetsprincipen?

Offentlighetsprincipen är till för att allmänheten ska ha god insyn i och kunna utöva medborgerlig kontroll över myndigheternas agerande. Den ger dock inte offentlighet åt allt myndighetsarbete. Så är till exempel styrelsers och arbetande kommittéers överläggningar som regel inte offentliga.

När gäller offentlighetsprincipen?

Principen att handlingar hos myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten. Alla handlingar (pappersdokument eller elektroniska handlingar) som är inkommna till en myndighet, eller upprättade hos myndigheten, och som förvaras hos myndigheten, är som huvudregel offentliga.

Vad är OSL förkortning för?

Offentlighets- och sekretsslagen innehåller regler om myndigheters hantering av allmänna handlingar, tystnadsplikt för anställda på myndigheter och begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar.

Varför är offentlighetsprincipen viktig för oss i Sverige?

Offentlighetsprincipen är en garanti för att vi ska kunna ta tillvara våra medborgerliga rättigheter. Som till exempel om rättssäkerhet. Om lika fall behandlas olika eller om det fattas felaktiga beslut kan det avslöjas om verksamheten bedrivs öppet. Öppenheten är en garanti för effektivitet i förvaltningen.

Vilka delar består offentlighetsprincipen av?

Offentlighetsprincipen har varit del av svensk rätt sedan 1766 års tryckfrihetsförordning. Den består av handlingsoffentligheten och meddelarfriheten som regleras i tryckfrihetsförordningen.

Vad är det övergripande syftet med offentlighetsprincipen?

Offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen. Den innebär att allmänheten, ofta enskilda individer och företrädare för media, har rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet.

Hur påverkar GDPR offentlighetsprincipen?

Offentlighetsprincipen innebär att var och en har rätt att hos myndigheter ta del av allmänna handlingar. Dataskyddsförordningen hindrar inte att personuppgifter i allmänna handlingar lämnas ut för att myndigheter ska kunna uppfylla skyldigheten att lämna ut allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen.

På vilket sätt bidrar offentlighetsprincipen till ökad rättssäkerhet?

Svaret är att offentlighetsprincipen ytterst kan sägas vara en garanti för att vi ska kunna ta tillvara våra medborgerliga rättigheter. Det handlar om rättssäkerhet. Om lika fall behandlas olika eller om det fattas andra felaktiga beslut kommer detta att avslöjas om verksamheten bedrivs öppet.

Vem får ta del av offentlighetsprincipen?

Vem som helst får läsa myndig- heternas handlingar (handlings- offentligheten). Tjänstemän och andra som arbe- tar i staten och i kommunerna har rätt att berätta vad de vet för utomstående (yttrandefrihet för tjänstemän med flera).

Vilka dokument får man ta del av enligt offentlighetsprincipen?

Enligt offentlighetsprincipen har du bland annat rätt att ta del av kommunala handlingar som till exempel protokoll och skrivelser till och från kommunen. Syftet är att ge dig insyn och kunna följa hur förtroendevalda och anställda i kommunen sköter kommunens verksamhet.

Vilka omfattas av offentlighets- och sekretesslagen?

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) gäller för alla som är anställda inom den offentliga hälso- och sjukvården, oavsett befattning eller huvudmannaskap. Den gäller alltså inte bara vårdpersonalen, utan också till exempel anställda i egenskap av vaktmästare, lokalvårdare och driftpersonal.

Ett samtal om juridik i skolan: Del 2 Offentlighetsprincipen

Sydarkivera – Allmänna Handlingar

En kort genomgång av Allmänna handlingar

Lämna en kommentar