Vad betyder pålitlig?

Ordet ”pålitlighet” kan vi väl förstå, en person är pålitlig om man kan lita på honom/henne. Till exempel att han/hon gör det han/hon säger han/hon ska göra. Ett praktexempel är förstås att komma till avtalade möten i tid.

Vad betyder pålitlig på svenska?

Betydelse: Som man kan lita på, sätta förtröstan till. Både om person och sak.

Vad menas med begreppet tillförlitlighet?

Tillförlitlig betyder ungefär detsamma som pålitlig.

Vad betyder uppkomsten?

Betydelse: Första början af en verkning, af ett förhållande.

Är lojal och pålitlig samma sak?

Ordet lojal är en synonym till plikttrogen och pålitlig och kan bland annat beskrivas som ”solidarisk, pålitlig”. Ordet är motsatsen till illojal. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av lojal samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad betyder uppjagad?

Uppjagad betyder ungefär detsamma som uppskrämd.

Kan man lita på korsord?

Synonymer till lita
  • tilltro, tro, förlita, förlita sig, ha förtroende för, lita, sätta sin lit till, ta fasta på, ty sig till, vara försäkrad om, vara förvissad om, vara säker på motsatsord. misstro, tvivla.
  • Användarnas bidrag. betro.

Hur mäter man reliabilitet?

Reliabilitet avseende tester kan mätas på flera olika sätt. Vid test-retest-reliabilitet utför man upprepade mätningar på samma sätt, och mäter sedan samvariationen – korrelationen – mellan de olika mättillfällena.

Vad är reliabilitet och validitet?

När det gäller validitet är frågan huruvida forskaren mäter det hon/han avsett att mäta, t ex mäter ett diagnostiskt lästest verkligen skillnader i läsförmåga? Reliabilitet handlar om resultaten blir desamma ifall undersökningen genomförs på nytt.

Har validitet?

Validitet handlar i grunden om mätningars relevans, alltså i hur hög grad ett prov verkligen mäter det man vill mäta. I moderna resonemang tas ibland också hänsyn till mätningens konsekvenser. Validiteten kan uttryckas som korrelationen mellan den teoretiska definitionen och den operationella definitionen.

Vad betyder svindlar?

Svindla betyder ungefär detsamma som lura.

Har en tendens?

Ordet tendens är en synonym till trend och vana och kan bland annat beskrivas som ”utveckling eller strävan i en viss riktning, benägenhet”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av tendens samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad menas med ordet trångsynt?

Trångsynthet betyder i stort sett samma sak som inskränkthet.

Vad betyder ordet tristess?

Tristess är inte i sig ett mentalt tillstånd, men kan orsakas av speciella mentala tillstånd. Tristess kan vara en synonym för uttråkad eller liknande. Synonymer till tristess är bland annat tråkighet och betyder något som är onödigt och upprepning som inte leder till något.

Vad är en Smatt?

Smutt (och smutta), smatt och smätt tycks vara helt synonyma, även om delvis olika beskrivningar av innebörden förekommer. Särskilt ofta uppges ’(liten) vrå’ och ’smal (eller trång) gång (väg eller passage) mellan hus’, men även definitioner som ’gömsle’, ’smyg’, ’smyghål’, ’litet rum’, ’prång’ och ’hörn’ är vanliga.

Vad är man om man är lojal?

Lojalitet är en personlig egenskap som traditionellt uppfattas som en dygd. En person som är lojal mot en annan person är under en längre tid hjälpsam och vänskaplig mot denna. Den som är lojal mot en annan tar även dennas parti i konflikter av olika slag.

Källtillit | Vilka källor litar du på?

Källkritik (Svenska) – Studi.se

Vad betyder riskgrupp?

Lämna en kommentar