Vad betyder palliativ?

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är palliativ vård ett förhållningssätt för bästa möjliga livskvalitet i samband med livshotande sjukdom. Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom att tidigt upptäcka, bedöma och behandla smärta och andra plågsamma symtom.

När är man palliativ?

När får jag palliativ vård? Palliativ vård är vanligast vid spridd cancer, men också vid svåra sjukdomar som bland annat sena stadier av hjärtsvikt, KOL eller ALS. Den palliativa vården kan påbörjas i samband med att du får diagnosen om det redan då är klart att du har en livshotande sjukdom som inte går att bota.

Vad innebär det palliativa förhållningssättet?

I det palliativa förhållningssättet är förberedelse och pla- nering inför möjlig framtida sjukdomsutveckling en naturlig del [2,3]. Palliativ vård hör hemma i all hälso- och sjukvård där patienten har palliativa vårdbehov, såväl tidigt som sent i sjukdomsförloppet.

Var kommer palliativ ifrån?

Ordet palliativ kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel, och det används för att beskriva den hälso- och sjukvård som ges i syfte att ”lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär beaktande av fysiska, psykiska, sociala och …

Vad gör man vid palliativ vård?

Målet för den palliativa vården är att med en helhetssyn på patienten lindra ett lidande, ge patienter och närstående psykologiskt stöd under vårdtiden och i sorgen och hjälpa patienter att leva så aktivt som möjligt, var de än vårdas, tills döden inträffar.

Hur länge kan man bromsa cancer?

En patient med kronisk cancer kan behöva vård under många år. Det kan vara svårt att förbinda sig till vården om behandlingarna ger många biverkningar eller på annat sätt försvårar livet. Därför är det viktigt att regelbundet kartlägga hur patienten mår, så att de problem som behandlingarna orsakar kan åtgärdas.

Vad är psykosocialt lidande?

Vid ett cancerbesked är ofta de psykologiska och sociala konsekvenserna lika stora som de fysiska för patienten och de närstående. Svår sjukdom kan få förödande sociala och ekonomiska konsekvenser, både för patienten och för närstående.

Vad står förkortningen Vils för?

VILS är en förkortning av Vård i Livets Slut. Patientens allmäntillstånd kan försämras mycket snabbt och behovet av insatser från kommunen kan bli omfattande. För att säkerställa att den enskilde får den omvårdnad den behöver utan onödiga förseningar arbetar vi enligt VILS.

Vad är ett Brytsamtal?

Brytpunktssamtal hålls när all botande och bromsande behandling avslutas och vården övergår till palliativ vård. Samtalet är viktigt eftersom det ger patienten en möjlighet att besluta hur hon eller han vill ha det under den sista tiden.

Vad är palliativa insatser?

Palliativa insatser, d v s lindrande åtgärder, kan behövas även i tidiga palliativa skeden av sjukdomen på grund av besvärande symtom även om kvarvarande livstid bedöms som lång. Exempel på detta är smärtande skelettmetastaser vid prostatacancer eller bröstcancer samt bröstsmärta vid hjärtsvikt.

Vad är terminalvård?

Terminalvård är en del av den palliativa vården, dvs. vård som lindrar symptom. Terminalvård förläggs till de sista veckorna eller dagarna i livet då patientens funktionsförmåga i allmänhet är märkbart försvagad.

Vad händer sista timmarna i livet?

De sista dagarna brukar kallas ”livets absoluta slutskede”. I livets slut börjar alla funktioner i kroppen släckas ned och kroppen förbereder sig på att dö. Det gör att den som är sjuk inte längre kan äta och dricka, sover allt mer och är till slut helt sängliggande och ofta medvetandesänkt.

Vem grundade palliativ vård?

Som pionjär i svensk palliativ vård brukar Barbro Beck-Friis framhållas. Hon utvecklade på 1970-talet den lasarettsanslutna hemsjukvården LAH, den så kallade ”Motala-modellen” och har varit drivande inom palliativ vård i Sverige.

Vilka är de 2 huvudsakliga målen för palliativ vård?

Med palliativ vård i livets slutskede menar Socialstyrelsen allmän och specialiserad palliativ vård som ges under personers sista tid i livet, när målet med vården är att lindra lidande och främja livskvalitet.

Hur lång tid har man kvar när man hamnar på Hospice?

På hospiceavdelningen vårdas 20 patienter, som alla har svåra sjukdomstillstånd som inte går att bota. Vårdtiden varierar, vanligast är några veckor. Korta vårdperioder förekommer för att komma till rätta med svåra symtom för att sedan kunna komma hem igen.

Vem fattar beslut om palliativ vård?

Läkaren som beslutar om palliativ vård ska: genomföra och dokumentera brytpunktsamtal (se nedan) planera för eventuell uppföljning på den egna kliniken. ordinera behovsläkemedel Behovsläkemedel – palliativ vård.

Palliativ vård

Palliativ vård – vård i livets slutskede

Vad är palliativ vård och hur bör den vara uppbygd – Gyncancerdagen 2021

Lämna en kommentar