Vad betyder prejudikat?

Ett avgörande från Högsta domstolen i en viss rättsfråga. Domstolar är inte enligt lag bundna att följa prejudikaten, men i praktiken uppfattar lägre instanser prejudikaten som mer eller mindre bindande när de ska avgöra liknande frågor.

Vad innebär praxis och prejudikat?

Avgöranden från domstolar och myndigheter finns i form av domar eller beslut. De får ibland samlingsnamnet rättspraxis och då menar man tidigare domar från högre domstolar och vissa myndigheter. Om målet har avgjorts i högsta instans är rättsfallet vägledande för rättstillämpningen och det kallas då för prejudikat.

Vilka typer av prejudikat finns det?

Ytterligare en skillnad är att i motsats till i anglosaxiska rättsordningar har också yngre prejudikat tillmätts större värde än äldre prejudikat. Instanser som i Sverige kan meddela domar som prejudicerande är bland annat Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och Mark- och Miljööverdomstolen.

Var kan jag hitta prejudikat?

Via databaserna Juno och Infosoc kan man söka rättsfall från många olika svenska domstolar. I Juno finns även bibliografin Rättspraxis i litteraturen där hänvisningar till litteratur ges där rättsfall från bl. a. Högsta domstolen omnämns, inklusive tidskriftsartiklar.

Måste prejudikat följas?

Ett tidigare domstolsavgörande som bör följas. I svensk rätt är en domstol inte formellt bunden av tidigare domstolsbeslut, varken i lägre eller högre instans (till skillnad från den stare decisis-princip som är vanlig i civil law-länder).

Vilka utövar rättslig praxis?

Myndigheters vägledande avgöranden
  • Brottsoffermyndigheten.
  • Granskningsnämnden för radio och TV.
  • Justitiekanslern.
  • Notarienämnden.
  • Riksdagens ombudsmän (JO)
  • Rättshjälpsnämnden.
  • Transportstyrelsen.
  • Överklagandenämnden för etikprövning.

Vad är en praxis?

Praxis betyder ’allmänt vedertaget bruk’ och kommer från grekiskans praxis som betyder ’handling’. Praxis kan böjas i bestämd form praxisen som ”Praxisen inom hälso- och sjukvården revideras”.

Vilket rättsligt värde har ett prejudikat?

Prejudikatvärdet av gamla rättsfall

Högsta domstolen hänvisar ofta till rättsfall som är mycket gamla. I förmögenhetsrätten finns exempel på att Högsta domstolen funnit att äldre rättsfall är viktiga respektive oviktiga samt att deras prejudikatvärde ifrågasätts eller påverkas av senare lagstiftning.

När blir en dom prejudicerande?

Ett prejudikat är en vägledande dom

Ett prejudikat är en dom eller ett beslut av en domstol eller myndighet som för framtida avgöranden, beslut eller ärenden med likartade omständigheter uppfattas som en regel och blir vägledande.

Är kammarrättens domar prejudicerande?

SKR skriver 2020-01-17 på sin hemsida så här: Som konstaterats är kammarrättens dom inget prejudikat. Domen innebär därför inte i sig att kommunerna är skyldiga att ändra nuvarande praxis när det gäller tillhandahållande av blöjor i förskolorna.

Hur hittar man Nja fall?

Högsta domstolens avgöranden från och med 2003 finns tillgängliga på webbplatsen. Referat av Högsta domstolens domar publiceras i Nytt Juridiskt Arkiv (NJA), cirka fyra månader efter det att dom eller beslut har meddelats.

Hur blir man justitieråd?

Justitieråden utnämns av regeringen efter ett ansökningsförfarande. Det finns 16 justitieråd i domstolen, varav i regel två tjänstgör i Lagrådet. Tjänstgöringen i Lagrådet sker vanligtvis ett år åt gången. De 14 dömande justitieråden är indelade i två avdelningar.

Hur man läser ett rättsfall?

Beskrivningen brukar ta upp de lagrum (paragrafer) som aktualiserats, så att man som läsare snabbt kan avgöra om rättsfallet behandlar en fråga som man är intresserad av att läsa vidare om. Efter en redogörelse för bakgrunden av tvisten följer en beskrivning av vad de olika parterna påstått inför domstolen.

Vad krävs för resning?

För att kunna bevilja resning krävs att nya omständigheter eller bevis har tillkommit efter dom. När åklagaren eller den som har dömts i ett brottmål inte längre får överklaga domen till en högre domstolsinstans kallas det att domen har vunnit laga kraft. En lagakraftvunnen dom kan normalt inte ändras.

När krävs prövningstillstånd?

Om tingsrätten har dömt en person till böter eller frikänt personen för ett brott som kan ge högst sex månaders fängelse så krävs prövningstillstånd för att målet ska tas upp i hovrätten (49 kap. 13 §). Vilken påföljd som följer av ett visst brott stadgas av respektive bestämmelse i brottsbalken.

Vilken domstol dömer vad?

De allmänna domstolarna

Tingsrätten är första instans. Det finns 48 tingsrätter av varierande storlek (våren 2010). Högsta domstolen är högsta instans. Högsta domstolens dömer huvudsakligen i mål som ska leda rättstillämpningen, det vill säga skapa prejudikat.

Högsta domstolen – Vägen till ett prejudikat

JKFLive Avsnitt 6 Rättsfallsanalys – prejudikat

Privatjuridik – Rättskällor – Del 3 – Rättspraxis och förarbeten

Lämna en kommentar