Vad betyder ramlag?

Vad menas med ramlag inom vården?

Hälso- och sjukvårdslagen är en målinriktad ramlag. Det innebär att den huvudsakligen innehåller bestämmelser om övergripande mål, ansvarsförhållanden och riktlinjer för verksamheten. Den reglerar det som regioner, kommuner och andra vårdgivare är skyldiga att erbjuda patienterna.

Vad är en ramlag ge exempel på ramlagar?

Det finns alltså i en ramlag en ram att följa utan exakta metoder för att uppnå de mål som krävs. Socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen är exempel på ramlagar.

Vad är en ramlag och vad är en rättighetslag?

Det finns två olika typer av lagar som regioner och kommuner arbetar efter: Ramlag som beskriver inriktning och mål. Den reglerar inga detaljer. Rättighetslag som innebär att man kan kräva de rättigheter som finns i lagen i domstol.

Vad är en Pluslag?

Pluslag – LSS är en så kallad pluslag. Det innebär att insatser med stöd av LSS inte får inskränka på de rättigheter som du kan ha enligt till exempel socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen. LSS ska även säkerställa rätten till insatser när stödet enligt andra lagar är otillräckligt.

Vad står det i socialtjänstlagens portalparagraf?

I portalparagrafen anges de övergripande målen och grundläggande värderingarna för samhällets socialtjänst. Målen ger uttryck för principen om alla människors lika värde och lika rätt till social trygghet, vård och omsorg.

Vilka lagar är en ramlag och vilken lag är en rättighetslag?

Socialtjänstlagen (SoL) är en ramlag, likaså Hälso och sjukvårdslagen (HsL). LSS däremot är som vi alla vet en rättighetslag med 10 klart definierade insatser. Staten via Försäkringskassan finansierar i huvudsak personlig assistans med kommunerna ansvarar för 8 av 9 övriga insatser.

Vilka lagar är ramlag?

Exempel på en ramlag är hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), socialtjänstlagen (2001:453) samt marknadsföringslagen (2008:486).

Vad menas med att SoL och HSL är ramlagar?

HSL är en målinriktad ramlag, vilket betyder att den innehåller övergripande mål och riktlinjer för hälso- och sjukvården. Den ska inte detaljstyra verksamheten eftersom huvudmännen utifrån det kommunala självstyret ska ha viss frihet att utforma insatserna efter lokala och regionala behov.

Vad menas med en rättighetslag ge exempel på en rättighetslag?

Rättighetslagar är formulerade så att den enskilde ges specificerade rättigheter. Ett beslut som är fattat enligt en rättighetslag går att överklaga till en domstol och få beslutet ändrat. Ett exempel är om du sökt bistånd enligt LSS och du har fått avslag på det du sökt.

Vad innebär det att SoL är en ramlag?

Socialtjänstlagen är i huvudsak en målinriktad ramlag. Med en ramlag avses att detaljregleringar undviks i så stor utsträckning som möjligt samt att verksamheten styrs genom mål och delmål som anges i lagen.

Vad innebär det att LSS är en så kallad Pluslag?

LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. LSS är en så kalladpluslag” vilket innebär att LSS inte tar över annan lagstiftning som socialtjänstlag, hälso-och sjukvårdslag, färdtjänstlag, skollag med flera.

Lagar inom vård och omsorg. Genomgång av instuderingsfrågor.

Ramlagarna – Skolans styrdokument förklarade.mov

Socialtjänsten

Lämna en kommentar