Vad betyder referat?

Ordet referare är latin och betyder ”att återge”. Ett referat är en kortfattad sammanfattning av en hel text, till exempel en artikel eller ett föredrag. Referat kan skrivas för att man vill sammanfatta något, till exempel när man själv studerar, men det kan också utgöra ett inslag i andra texter.

Hur kan man skriva ett referat?

Mall – Att skriva referat. Syftet med att skriva ett referat är att sammanfatta huvudpoängen i en längre text. Det ska skrivas med egna ord för att kortfattat uttrycka de viktigaste punkterna och relevant information som tas upp i texten.

Vad är skillnaden mellan ett referat och en sammanfattning?

Man skulle kunna säga att en sammanfattning riktar sig till få personer medan referatet har fler läsare. En sammanfattning behöver inte ha källhänvisningar. Ett referat däremot har krav på sig att ha källhänvisningar. I en recension kan du ofta hitta ett referat av bokens eller filmens innehåll.

Vad behöver du tänka på när du skriver ett referat?

Tänk på följande när du skriver ett referat:
 1. Läs texten noggrant. …
 2. Referatet ska vara upplysande, inte förbryllande.
 3. När man finner särskilt välskrivna eller fyndiga formuleringar i en text vill man kanske citera i stället för att referera. …
 4. Ange källan, det vill säga vad du refererar.
 5. Rensa!

Vad är en refererande text?

Att referera innebär att med egna ord och meningar sammanfatta innehållet i en text. Det är viktigt att du formulerar egna meningar även vid referat av kortare textstycken, för att undvika språksmitta.

Hur gör man referatmarkörer?

I din löpande text skall du använda dig av referatmarkörer för att markera att du är objektiv när du återger det någon annan har sagt. När du refererar till det någon sagt skall du alltid använda personens hela namn och gärna även titeln, till exempel, Bibliotekarien Kirsi Rutanen..

Hur skriver man referat på högskolan?

Gör så här:
 1. Läs igenom källtexten flera gånger. …
 2. Välj ut det som är relevant för din text.
 3. Anteckna begrepp och nyckelord som måste ingå i referatet.
 4. Lägg ifrån dig boken.
 5. Utgå från nyckelorden och sammanfatta texten med egna ord och meningar.
 6. Kontrollera referatet mot källtexten.

Hur långt är ett referat?

Då säger du till din assistent att göra ett referat av materialet som får vara max 40 sidor så att du hinner läsa det. I dagens informationssamhälle behöver vi personer som sammanfattar, summerar och sammanställer mer lättillgänglig fakta. Assistenten plockar ut det som han tror är relevant (viktigt) i materialet.

Hur ska man avsluta ett referat?

Avslutning av ett referat

När det är dags att skriva avslutningen är det viktigt att hålla det enkelt och tydligt. Det kan vara en bra idé att använda något särskilt ord eller uttryck för att markera att ”här kommer referatets avslutning”, t. ex. ”slutligen”, ”författaren avrundar ..”.

Vilken typ av text är ett referat?

Ett referat är en sammanfattning av tillexempel en roman, film, match eller teaterpjäs. Du ska välja ut det som är viktigast. Det ska klart och tydligt framgå vad man refererar (alltså sammanfattar) och handlingens förlopp måste återberättas korrekt, man får alltså inte ändra på något.

Hur anger man källor i referat?

Ett referat – Instruktioner

Ange källan nederst i din text enligt: Vem som har skrivit artikeln, titel på artikeln inom citationstecken, tidningens namn och datum då artikeln publicerades. Ex: Schulman, Alex ”Vi måste hitta på ord som svenskan saknar”, Aftonbladet, 2016-01- 24.

Hur kan man göra för att undvika att skriva av och istället skriva referat med egna ord?

Referatet återger bara det viktigaste, resten sorterar vi bort. Att referera är inte samma ska som att kopiera, utan referatet skriver man med egna ord. Det bästa sättet att undvika kopiering är att skriva upp en texts huvudpunkter på ett papper eller använd din dator och utgå från dem när referatet ska skrivas.

Vad menas med ett citat?

Att citera innebär att ordagrant återge vad någon skrivit eller sagt. Citat använder du framförallt när du vill hänvisa till en formulering som är anslående eller nyskapande eller när du riskerar att förändra betydelsen vid omskrivning.

Vad är en källförteckning?

Källförteckningen eller referenslistan placeras längst bak i dokumentet men före eventuella bilagor. Här ska det finnas tillräcklig information om alla dina skriftliga källor för att din läsare enkelt ska kunna hitta till de dokument du har använt i ditt arbete.

Vad är en utredande text?

Det som mer precist kännetecknar en utredande text är att den har en inledning i vilken någon form av fråga formuleras eller ett problem etableras, en huvuddel i vilken detta problem analyseras eller förklaras, och en avslutning i vilken en slutsats om frågan alternativt problemet presenteras.

Så här skriver du ett referat

Vad är ett referat?

Att skriva referat – svenska 1

Lämna en kommentar