Vad betyder regeringsformen?

Regeringsformen beskriver hur landet ska styras, vilka demokratiska rättigheter medborgarna har och hur den offentliga makten ska fördelas. Det har funnits skrivna regler för hur Sverige ska styras sedan 1300-talet. Den första regeringsformen utfärdades 1634.

Hur lyder regeringsformen?

Lag stiftas av riksdagen (1 kap. § 3). Det som främst enligt regeringsformen skall meddelas genom lag är ”föreskrifter som gäller enskildas inbördes förhållanden”, och ”föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna som gäller åligganden för enskilda” (8 kap. 2 och 3 §§).

Vilka är våra grundlagar?

Sveriges författning består av fyra grundlagar: regeringsformen • tryckfrihetsförordningen • yttrandefrihetsgrundlagen • successionsordningen. Grundlagarna räknas till den högsta nivån av lagar och inga andra lagar får motsäga dem. Grund lagarna ska skydda demokratin och är därför svå rare att ändra än andra lagar.

Vad innebär 1974 års regeringsform?

Principen att all offentlig makt utgår från folket är inte så bra som den låter. Den inställningen gör att det saknas gränser för vad som kan anses ingå i det offentliga åtagandet; gränser som Sverige i dag är i stort behov av. Regeringsformen behöver reformeras.

Vem skrev regeringsformen?

Konstitutionsutskottet bestod av femton ledamöter; (sex adelsmän, tre präster, tre borgare och tre bönder), men den ledande personen i utskottet och den som många forskare har menat var huvudförfattaren bakom regeringsformen hette Hans Järta.

Hur lyder de första raderna i regeringsformen?

All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Det står i regeringsformen – den grundlag som utgör grunden för vår demokrati.

I vilken grundlag finns de mänskliga rättigheterna inskrivna?

Regeringsformen är en av våra grundlagar och i dess andra kapitel finns våra grundläggande fri- och rättigheter inskrivna.

Vad är Sveriges fyra grundlagar och vad betyder de?

Dessa grundlagar är regeringsformen (RF), tryckfrihetsförordningen (TF), yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och successionsordningen (SO). Dessa lagar är viktiga för det svenska statsskicket eftersom de innehåller lagar om hur Sverige ska styras och skyddar den svenska demokratin.

Vad är ett annat ord för grundlag?

En grundlag, konstitution eller statsförfattning, är en lagsamling som utgör de grundläggande formella normerna i en stat, beslutade av den eller de som innehar den politiska makten.

Vilken är den viktigaste grundlagen?

Regeringsformen. Regeringsformen är den mest centrala grundlagen och det är där det står att all offentlig makt i Sverige utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare. Regeringsformen är alltså den grundlag som utgör grunden för vår demokrati.

Vilka är de orubbliga rättigheterna enligt RF?

Orubbliga rättigheter” – Kan inte inskränkas utan att RF ändras. Ex: åsiktsfrihet, skydd mot åsiktsregistrering, skydd mott tortyr och kroppsstraff. Övriga fri och rättigheter – Kan inskränkas genom riksdagsbeslut. Ex demonstrationsfrihet, mötesfrihet yttrandefrihet.

Vilka är de så kallade Opinionsfriheterna?

Mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten är så kallade positiva opinionsfriheter. Dessa ger människor rätt att mötas, demonstrera och organisera sig utan ingrepp eller sanktioner från statsmakten.

När ändrades regeringsformen senast?

Vidare föreslås beträffande regeringsformen dels en ändring som gäller Lagrådets sammansättning, dels att det område inom vilket regeringen efter bemyndigande i lag kan utfärda föreskrifter utvidgas till att också omfatta kulturmiljö. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2003.

Hur ser maktfördelningen ut i Sverige?

Regeringen består av statsministern och de statsråd (ministrar) som han eller hon har utsett. Regeringen styr Sverige genom att den verkställer riksdagens beslut och tar initiativ till nya lagar eller lagändringar. Domstolarna är oberoende av statschefen, riksdagen och regeringen för att gynna rättssäkerheten.

Vem gjorde uppror 1809?

Under vintern 1808-1809 ryktades det också om konspirationer och uppror mot kungen. Den 12 mars fick Gustav IV Adolf av en kurir från Örebro reda på att en upprorshär ur den s.k. västra armén – den armé som skulle bevaka gränsen mot Norge – nu var på marsch mot Stockholm.

Kan riksdagen fatta ett beslut om att införa diktatur?

Kan Sveriges riksdag fatta beslut om att införa diktatur och därmed avskaffa sig själv? Vad förhindrar i så fall ett sådant beslut? Grundlagen regeringsformen hindrar förslag som dessa att gå igenom.

Regeringsformen 1 kap: Statsskickets grunder

Regeringsformen: Översikt

Regeringsformen 12 kap: Förvaltningen

Lämna en kommentar