Vad betyder resiliens?

Hur används ordet resiliens?

Resiliens används oftast av psykologer och miljöforskare för att beteckna motståndskraft och förmåga till återhämtning. Ordet kommer från engelskans resilience, som också kan betyda ’elasticitet’ och ’spänst’. Ordet används inom områden som ekologi, ekonomi och psykologi.

Hur skapas resiliens?

Biologisk mångfald är en förutsättning för ekosystemens resiliens eftersom det innebär en spridning av riskerna och större möjlighet till omorganisation efter en störning. Biologisk resiliens innebär att om en art utrotas kan dess utrymme i ekosystemet övertas av en annan art med liknande funktion.

Vad innebär hög resiliens?

Personer med hög resiliens återhämtar sig snabbare och har en större förmåga att känna tillit och utveckla nära relationer. De har en hög emotionell intelligens, god förmåga att lösa problem samt planera och agera för att nå sina mål.

Vad kan påverka människors resiliens?

Resiliensen påverkas delvis av ens personlighet men även av många an- dra faktorer. En resilient personlighet syns bland annat i form av en stark jag-känsla, till exempel bra självkänsla och bra självförtroende, samt i att man förstår sina egna styrkor och svaghet- er.

Vad menas med ymnigt?

Ymnig betyder ungefär detsamma som riklig.

Vad menas med redundans?

Redundans kallas information som upprepar redan etablerad information utan att tillföra någon ny. Redundant information kallas därför ibland även överskottsinformation.

Vad avgör hur hög resiliens motståndskraft ett ekosystem har?

Ekosystembaserade lösningar för klimatanpassning har automatiskt högre resiliens på grund av att de är påbyggnadsbara och använder ekosystemens inneboende anpassningsförmåga.

Vad är resiliens barn?

Den engelska termen recilience som översätts till svenska som resiliens eller motståndskraft beskrivs av Socialstyrelsen (2009) som en anpassningsförmåga hos barn som klarar sig bra i livet trots en uppväxt med många motgångar.

Vad är organisatorisk resiliens?

Organisatorisk resiliens förutsätter olika slags resurser, både ekonomiska, tekniska och sociala, som uppgraderas kontinuerligt, kombineras och mobiliseras på ett effektivt sätt. Det kan handla om processer av både inter- och intraorganisatorisk karaktär.

Vilka faktorer kan bidra till ökad resiliens hos ett ekosystem?

Biologisk mångfald är en förutsättning för ekosystemens resiliens eftersom det innebär en spridning av riskerna och större möjlighet till omorganisation efter en störning. Biologisk resiliens innebär att om en art utrotas kan dess utrymme i ekosystemet övertas av en annan art med liknande funktion.

DEAF RESILIENCE – DÖV RESILIENS

Resiliens og modstandskraft

Vad är resiliens och hur kan det användas lokalt?

Lämna en kommentar