Vad betyder upplupen?

Upplupen betyder i stort sett samma sak som sammanräknad. Används mycket inom redovisning; upplupen skuld; upplupen intäkt.

Vad är en upplupen lön?

Upplupna löner är löner som tjänas in under en period men som betalas ut under en senare period. T. ex. om en anställd jobbar i december månad år 2014 men inte får ut lönen förrän under januari 2015 säger man att lönen (vid den 31 december 2013) är en upplupen lön.

Vad betyder upplupna räntor?

Upplupen ränta är den ränta som har tillgodogjorts för dina pengar sedan årets början, eller sedan räntan betalades ut senast (om saldo fanns på kontot föregående år). När du har pengar på ditt sparkonto räknas en upplupen ränta fram varje dag.

Vad menas med en upplupen kostnad?

Upplupna kostnader är kostnader för resurser som du har förbrukat under året, men som du ännu inte har bokfört, till exempel upplupna löner, sociala avgifter, räntekostnader med mera. Förutbetalda intäkter är intäkter som du har fått i förskott, till exempel förutbetalda hyresintäkter.

När bokförs upplupna intäkter?

Upplupna intäkter kallas också för interimsfordringar och bokförs normalt i samband med bokslutet när redovisningsperiodens intäkter beräknas och uppskattas. Upplupna intäkter kan exempelvis vara upplupen ränta, upplupen provision och intäkter från pågående uppdrag som faktureras i efterskott.

Vad är en Interimsfordran?

Inom redovisning räknas förutbetalda kostnader och upplupna intäkter som interimsfordringar. Endast de kostnader och intäkter som hör till räkenskapsåret ska påverka resultatet.

Vad är upplupen semesterlön?

Semesterlöneskuld. Semesterlöneskulden är den totala upplupna semesterlönen de anställda tjänat in. Semesterlöneskulden måste bokföras löpande av företag med anställda. För varje ny dag den anställde har tjänat in så ökar semesterlöneskulden och den minskar för varje betald semesterdag den anställde har tagit ut.

Hur bokför man upplupen ränta?

Upplupen ränta avseende skulder redovisas genom att en skuld av upplupen ränta bokförs i balansräkningen och att en räntekostnad bokförs i resultaträkningen. Räntekostnader för långfristiga och kortfristiga skulder redovisas som finansiella kostnader i kontogrupp 84.

Hur bokför man ränteintäkter?

Det kan till exempel uppkomma om ditt företag lånar ut pengar till ett annat företag eller på ett bankkonto. Välj att bokföra en inkomst och använd bokföringsmallen ”Ränteintäkter” så krediteras konto 8311 (Ränteintäkter från bank).

Vad menas med att räntan kapitaliseras?

1. när upplupen ränta läggs till kapitalet vid ränteberäkning, vilket ger en räntaränta-effekt.

Hur räknar man upplupna kostnader?

En utgift värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas. Upplupna kostnader värderas till det verkliga värdet av levererade varor eller utnyttjade tjänster som inte har fakturerats under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgiften för varor eller tjänster.

Vad är 1790 för konto?

Är inkomsten kopplad till uppdrag på löpande räkning ska du använda konto 1620 och inte 1790. Konto 1790 är för periodiseringar av inkomster som inte är kopplade till pågående arbete på löpande räkning. Konto 1620 används också i vissa fall för uppdrag till fast pris då huvudregeln tillämpas.

Hur bokar man bort förutbetalda kostnader?

Förutbetalda kostnader redovisas som kostnader i resultaträkningen i takt med att resurser förbrukas och i takt med att tjänster utnyttjas av en redovisningsenhet. En förutbetald kostnad bokas bort från balansräkningen om leverantörsfakturan avseende utgiften blir krediterad.

Hur Periodiserar man intäkter?

Inom redovisning innebär ordet periodisering att intäkter och kostnader ska tas i den period de tillhör. Intäkter tas upp i den period de intjänas och kostnader i den period där resursen förbrukas dvs endast de kostnader och intäkter som hör till innevarande period ska påverka periodens resultat.

Hur bokföra man upparbetad ej fakturerad intäkt?

Den del av en intäkt som inte fakturerats vid redovisningsperiodens slut redovisas som en fordran ”Upparbetad men ej fakturerad intäkt”. Om faktureringen överstiger intäkten, redovisas överskjutande del som en skuld under ”förskott från kunder”.

Hur Periodiserar man en intäkt?

På samma sätt ska utgifter tas upp som kostnader under den period som de förbrukas, även om betalning genomförs under en annan period. En intäkt är en periodiserad inkomst och en kostnad är en periodiserad utgift.

Periodisering – Interimsposter

Periodisering räntekostnader – bruttometoden

Periodisering förskottsbetald hyra – nettometoden

Lämna en kommentar