Vad betyder utmätning?

Utmätning betyder att Kronofogden har beslutat att en del av den skuldsattes egendom ska användas för att få in pengar att betala skulden med. För att Kronofogden ska kunna genomföra en utmätning måste någon typ av exekutionstitel finnas.

När används utmätning?

När det inte finns lös egendom i form av pengar kan det beslutas att fast egendom ska utmätas. För att det ska ske måste en rad regler uppfyllas rörande egendomen. Den ska tillhöra gäldenären, ska kunna säljas, ha ett värde och överskottet ska vara betydande.

Vad ingår i en utmätning?

Vad vi utmäter och i vilken ordning
 • Kontanta medel, det vill säga pengar.
 • Pengar på banken eller skatt som du eller företaget ska få tillbaka.
 • Fordringar, exempelvis om någon är skyldig dig eller företaget pengar.
 • En del av din lön eller annan inkomst.
 • Fondandelar och aktier.

När börjar utmätning?

Löneutmätning görs ifall du har flera skulder som inte kan betalas av i tid. Kronofogden gör då en utmätning där de kollar på hur mycket av din lön som direkt kan gå till att betala av dina skulder. Efter utmätningen kommer du att ha ett specifikt belopp kvar att leva på, detta beloppet kallas för existensminimum.

Hur räknar Kronofogden vid utmätning?

Vi räknar fram ett belopp som du alltid har rätt att behålla i en löneutmätning.

Storleken på normalbeloppet
 • 5 157 kronor för en ensamstående vuxen.
 • 8 520 kronor för makar eller jämställda.
 • 2 736 kronor för barn till och med 6 år.
 • 3 150 kronor för barn 7 år eller äldre.

När kan Kronofogden ta bilen?

Kronofogden kan ta ett fordon i anspråk för betalning av obetalda fordonsrelaterade skulder. Det gäller även om någon annan än den som är betalningsskyldig till skulderna numera äger fordonet. Om du tänker köpa ett begagnat fordon är det viktigt att du kontrollerar fordonet.

När gör Kronofogden löneutmätning?

Om du inte kan betala dina skulder kan en del av din inkomst användas för att betala skulderna. Det kallas för löneutmätning. Du får behålla så mycket av din lön så att du klarar din försörjning, bostadskostnad (hyra), mat, hushållsel och en del annat.

Vilken typ av egendom är undantagen från utmätning?

Undantag från utmätning med hänsyn till gäldenärens behov

Viss egendom kan vara undantagen från utmätning för att gäldenären ska kunna fortsätta försörja sig och sin familj, s.k. beneficieegendom (5 kap. 1-4 §§ UB). Juridiska personer, med undantag för dödsbon, omfattas inte av beneficiereglerna (5 kap. 3 § UB).

Vad är en utmätning och var finns lagregler om detta?

Lag (1995:298). 2 § Genom utmätning får tagas i anspråk egendom som ej är undantagen på grund av bestämmelse i denna balk eller på grund av särskild föreskrift. I den mån pantbrev i skepp eller fastighet ej utgör säkerhet för fordran får det utmätas hos den intecknade egendomens ägare.

Vad menas med Utmätningsfri egendom?

Viss egendom kan vara utmätningsfri. Det innebär att den skuldsatta får behålla pengar och egendom som behövs för det dagliga uppehället. Ett annat ord för det är beneficium. Efter utmätningen säljer vi den utmätta egendomen på auktion eller via anbud.

Kan man jobba extra när man har löneutmätning?

Lite extra pengar vid löneutmätning. Att jaga extra pengar för att kunna gå till frissan, tandläkaren eller för att köpa nya skor, är stressfyllt och ångestframkallande! Det vet alla som lever på normbeloppet som man får behålla efter löneutmätningen. Det är ett liv på taggiga rosbuskar snarare än den dans på rosor.

Hur mycket är existensminimum 2022?

Normalbeloppet är alltså det du får behålla efter att boendekostnaden är betald. För 2022 gäller att en ensamstående vuxen får behålla 5 157 kronor, två vuxna (makar eller sambos) får tillsammans 8 520 kronor. Du har även rätt till 2 736 kronor för varje barn som är 6 år eller yngre och 3 150 kronor för barn över 7 år.

Hur ofta kollar Kronofogden konto?

De kollar vid tips och vid utredningen som sker med 1-3 års mellanrum.. Och då tar dom bara in saldot från bankerna.

Hur räknas löneutmätning?

En löneutmätning innebär att kronofogdemyndigheten vid varje löneutbetalning drar en summa pengar från den betalningsskyldiges lön innan lönen betalas ut. Som lön räknas även andra periodiska utbetalningar, som exempelvis pension, sjukpenning, studieersättning och arbetslöshetsersättning.

Vad är skillnaden mellan löneutmätning och skuldsanering?

Om personen inte hade utmätning för skulder, men det har kommit in nya eller gamla skulder till oss, utmäter vi pengarna för skulderna. Blir det pengar över betalar vi ut dem till personen som fått nej på sin ansökan om skuldsanering.

Hur räknar man ut Förbehållsbelopp?

Kronofogden räknar vid varje enskilt år ut vad ditt normalbelopp blir under året.

För 2020 ser siffrorna genom förbehållsbelopp ut såhär:
 1. 5 002 kronor som ensamstående vuxen.
 2. 8 264 kronor för sammanlevande gifta eller sambos.
 3. 2 654 kronor, barn till och med 6 år.
 4. 3 055 kronor, barn 7 år eller äldre.

3-1 Obeståndsrätt – Utmätning, konkurs och skuldsanering

Kjell S02E01 – Utmätning

Vad är bra service

Lämna en kommentar