Vad betyder värdegrund?

Vad är värdegrund? Värdegrund är ett etablerat begrepp som omfattar de grundläggande värderingar som formar en organisations normer och handlingar; samlingsbegrepp för frågor om moral, etik, relationer, demokrati och livsåskådning.

Hur gör man en värdegrund?

10 tips – så bygger ni en levande värdegrund
 1. Ta fram en rekryteringsbroschyr. …
 2. Efterlys fler värdeord. …
 3. Gör urvalet i ledningsgruppen. …
 4. Utveckla värdeorden. …
 5. Besluta i ledningsgruppen. …
 6. Be om förbättringsförslag. …
 7. Använd i all rekrytering. …
 8. Samordna styrinstrument.
26 feb. 2018

Vad är värdegrund i värden?

Värdegrunden handlar bland annat om hur du som arbetar inom vård– och omsorg kommunicerar respektfullt och möjliggör patientens delaktighet och självbestämmande, samt tar hänsyn till patientens integritet [2,3].

Vilken värdegrund har du?

”Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden. Barn och elever ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. De ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla demokratiska kompetenser som kritiskt tänkande och reflektionsförmåga.”

Hur förklarar man värdegrund för barn?

Så arbetar du med värdegrunden
 1. göra klart om vad, hur och när barn och elever kan påverka.
 2. låta alla komma till tals i undervisningen.
 3. ge elever möjlighet att uttrycka sin mening i frågor som berör dem.
 4. ha möjlighet att ha inflytande över undervisningen, utifrån elevens nivå

Hur är en bra värdegrund?

Det handlar i princip om vad människorna inom företaget tycker är viktigt och värdefullt för verksamheten. Oftast handlar det om abstrakta värden som exempelvis respekt, det vill säga att alla medarbetare ska respektera varandra, kunderna eller yrket.

Vad innebär organisationens värdegrund?

Vad en värdegrund är och betyder, är upp till varje organisation att formulera, omsätta och praktisera. Forskning på området menar att värdegrunden formas av olika värderingar och normer vilket sätter ramarna för vad som anses som gott och rätt.

Vad menas med sjuksköterskan och omvårdnadens värdegrund?

En värdegrund för omvårdnad innebär att i mötet med patienter och närstående alltid uppmärksamma och vara öppen för den utsatthet det innebär för en person att vara beroende av vård.

Vilken värdegrund vilar lagen på?

Den 1 januari 2011 infördes en värdegrund i socialtjänstlagen. Lydelsen är att ”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund).” 5 kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

Vad menar man med äldreomsorgens värdegrund?

I Socialtjänstlagen finns en bestämmelse om en nationell värdegrund för äldreomsorgen och en bestämmelse som tydliggör äldre personers möjligheter till inflytande vid genomförandet av socialtjänstens insatser. Den nationella värdegrunden handlar om att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Vad är värdegrund inom LSS?

Att arbeta utifrån värdegrunden innebär att vara lyhörd, empatisk, kreativ, ödmjuk och ansvarsfull. Det är viktigt för oss att värdena genomsyras i verksamheterna och att det är den enskildes behov, förmågor och önskemål som styr hur vi ger vårt stöd. Alla dessa värden kan skapa frågor och funderingar.

Vad är värdegrund i förskolan?

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen. Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten.

Vilken värdegrund vilar lagen på LSS?

Funktionshinderverksamheten har sin utgångspunkt i förarbetet till lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (sidan 43): Den humanistiska människosynen innebär att människan alltid är att betrakta som en individ med värde i sig. Ingen människa är mer värd än någon annan.

På vilket sätt kan verksamheten involvera och göra föräldrarna delaktiga i värdegrundsarbetet?

Föräldrarna ska känna sig trygga med att lämna sina barn på förskolan, som skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och mognad. Förskolan vägleds och styrs av skollagen (2:a kap.) och förskolans läroplan (Lpfö 98).

Hur kan män jobba med värdegrund i förskolan?

Förskolans och skolans värdegrund ska genomsyra hela utbildningen och all undervisning. Det innebär bland annat att barn och elever ska få möjlighet att utveckla empati för och omtanke om andra. De ska också få möjlighet att utveckla ett solidariskt, jämlikt och jämställt förhållningssätt.

Varför är det viktigt att arbeta med värdegrund i förskolan?

Som pedagog måste du stanna upp och reflektera kring ditt uppdrag och inse hur viktig del du är i barnens identitetsskapande. Genom vårt yrkesval, att arbeta inom förskolan, har vi aktivt valt att vara en viktig del i barnens liv och i att skapa en grund för våra yngsta samhällsmedborgare!

Intro och steg 1. Värdegrund

Skolans värdegrund – om, genom och för

Värdegrund: Varför är en gemensam värdegrund viktig

Lämna en kommentar