Vad får du inte vara straffad för att vara gymnasielärare?

Vilka rättigheter har en lärare?

Som lärare har du både skyldigheter och befogenheter i ditt yrke. Det gäller till exempel tillsynsplikt under skoldagen och utflykter och anmälningsskyldighet om du misstänker att en elev under 18 år far illa. Men du har också befogenheter under vissa omständigheter.

Vad är disciplinära åtgärder?

Du som är lärare har vissa disciplinära befogenheter mot olämpligt uppträdande och mindre förseelser, till exempel när elever är stökiga och stör undervisningen. Det kan gälla utvisning, kvarsittning, skriftlig varning, tillfällig omplacering, avstängning av elev eller öppnande av elevskåp.

Vad krävs för att bli relegerad?

Det finns fyra olika situationer då en en elev kan bli avstängd:
  • eleven fuskar.
  • eleven stör utbildningen.
  • eleven utsätter någon annan elev eller av utbildningen berörd person för kränkande behandling.
  • eleven uppför sig på annat sätt som negativt inverkar på övriga elevers trygghet och studiero.

Vad får en lärare göra och inte göra?

– Nej, du får inte som lärare beslagta någonting. Det får bara polis och åklagare göra. Enligt skollagen får rektor eller lärare, alltså inga vaktmästare, assistenter eller annan skolpersonal, däremot omhänderta föremål från en elev, till exempel en mobiltelefon, om det använts på ett störade sätt.

Vad innehåller Gymnasieförordningen?

Skol- och gymnasieförordningen, som gäller dig, är underordnad skollagen. Det betyder att ingenting som står i förordningen får tala emot det som står i skollagen. Reglerna är bindande (ska följas) och beskriver skolarbetet mer detaljerat, exempelvis att det ska avsättas tid för att elever ska kunna ställa frågor.

Vad händer om en lärare är 15 min sen?

Det finns inget i skollagen som stödjer att elever får skippa lektionen om läraren är 15 minuter sen. Men varje skola ska också ha egna ordningsregler som rektorn beslutar om och som enligt skollagens 5:e kapitel och 5:e paragraf, ska tas fram i samråd med elever. Dessa ordningsregler skiljer sig från skola till skola.

Vad är en arbetsrättslig åtgärd?

Arbetsrättsliga åtgärder kan komma att vidtas i form av varning, löneavdrag, åtalsanmälan, avstängning, uppsägning av personliga skäl eller avsked som beslutas av Personalansvarsnämnden (PAN).

Vad är en arbetstagare?

Som arbetstagare anses den som utför ett faktiskt och verkligt arbete, även om arbetet är ett lågavlönat deltidsarbete.

Vad är en varning?

En varning är en disciplinär åtgärd om en anställd gjort fel eller varit försumlig i tjänsten. Här vilar ett stort ansvar på din arbetsgivare att se till att det finns tydliga regler och rutiner som är kända för dig, då de måste kunna påvisa att du har brutit mot någon regel eller rutin.

Kan man bli relegerad från skolan?

En elev får stängas av under högst en vecka i sträck och inte vid fler tillfällen än två gånger per kalenderhalvår. Innan rektorn beslutar om avstängning ska eleven och elevens vårdnadshavare få möjlighet att yttra sig.

Hur blir man utslängd från gymnasiet?

Har man påbörjat gymnasiet innan så får man avsluta det. Om du har blivit underkänd i flera ämnen under ett och samma läsår kan rektorn besluta om att du får gå om hela läsåret.

Vad händer om en elev slår en annan elev?

Vad skolan får göra när en elev bryter mot skolans regler

Om det händer något ska de ingripa för att skapa trygghet och studiero. Om någon elev stör för mycket eller bryter mot skolans regler så ska en lärare eller annan personal säga till.

Har en lärare rätt att ta mobilen?

En lärare får, enligt 5 kap. 22 § skollagen , omhänderta föremål från en elev som används på ett sätt som är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten i denna. Det kan exempelvis röra sig om en mobiltelefon eller en leksak som används under lektionstid och som stör undervisningen ( prop.

Hur gör man så att en lärare får sparken?

Saklig grund för uppsägning av personliga skäl kan vara hot om våld, förskingring, illojal konkurrens, arbetsvägran och olovlig frånvaro med mera. Innan du blir uppsagd är arbetsgivaren skyldig att kontakta Lärarförbundet. Detta gäller oavsett om din arbetsplats har kollektivavtal eller inte.

Vem har ansvar för barn under skoltid?

Skolan har ansvar för tillsynen av eleverna under hela skoldagen, vilket även inkluderar raster, men ansvaret kan också gälla under en viss tid före dagens första lektion och efter dagens sista lektion. Hur långt tillsynsansvaret sträcker sig beror på de lokala förhållandena.

Imorgon ska jag vara normal

Hur är det att vara blind? | ”Jag önskar inte att jag kunde se”

En gymnasielärares vardag

Lämna en kommentar