Vad får en elevassistent göra?

Som elevassistent stöttar du barnen i grundskolan så att de kan följa med i undervisningen, till exempel genom att hjälpa de elever som har läs- och skrivsvårigheter, funktionsvariationer, koncentrationssvårigheter eller andra svårigheter med att följa med i undervisningen.

Vad är Elevassistentens ansvar och skyldighet?

Elevassistenter arbetar inom förskolor och skolor som stöd för barn och elever med särskilda behov. Arbetet innebär bland annat att bevaka individens intressen och integrera individen i gruppen, möjliggöra för individen att lösa egna situationer.

Vad kan jag begära i lön som elevassistent?

För en Elevassistent är den genomsnittliga månadslönen 25 500 kr per månad. Inom den kommunala sektorn ligger lönen på 25 500 kr och inom den privata sektorn 25 100 kr. För närvarande är det 2020 års lönestatistik som visas. Genomsnittslönen ökade med 500 kr (2%) från 2019 till 2020.

Hur många timmar jobbar en elevassistent?

Det ena elevassistenten jobbar heltid eller 38 timmar 15 minuter (inget sommaruppehåll), och det andra 30 timmar (har sommaruppehåll). Av den heltidsanställda elevassistentens arbete är 33 timmar 15 minuter arbete i skolan, och 5 timmar är arbete som områdesansvarig.

Hur lång är utbildning till elevassistent?

Barnskötarutbildning på plats i Stockholm eller på distans

I flera av kurserna till barnskötare eller elevassistent ingår arbetsplatsförlagt lärande (praktik) eller fältstudier på totalt omkring 12 veckor.

Vad säger skollagen om barn med särskilda behov?

Enligt skollagen ska alla barn ges den ledning och stimulans som de behöver, för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Exakt hur stödet ska se ut står inte i lagen, utan det bestäms på skolan. Skolan ska erbjuda ett stöd som fungerar för varje enskild elev. Stödet kan alltså vara mer eller mindre omfattande.

Vad tycker du är viktigt att kunna I rollen som barnskötare eller elevassistent Nämn tre saker och motivera varför du tycker just detta är viktigt?

Du får kunskap om hur du leder aktiveter kopplat till utveckling och växande efter ålder och arbetsplats samt utvärderar dessa, samverkar med övrig personal, tänker pedagogiskt och kommunicerar med föräldrar.

Vad tjänar elevassistent 2021?

25 500 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad tjänar en elevassistent i Stockholm?

Den lägsta lönen, som elevassistent, ligger på 22 100 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 22 200 kr.

Vad har en fritidspedagog i lön?

För en Fritidspedagog är den genomsnittliga månadslönen 30 700 kr per månad. Inom den kommunala sektorn ligger lönen på 30 900 kr och inom den privata sektorn 29 500 kr.

Hur är det att jobba som elevassistent?

Elevassistenter arbetar med barn och ungdomar som har behov av särskilt stöd. Arbetsuppgifterna är alltid anpassade utifrån den individ man arbetar med. Det kan till exempel handla om att hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter eller olika typer av funktionsnedsättningar.

Får man jobba 10 timmar per dag?

Det finns inget hinder mot att arbeta tio timmar under en dag. Om det sker under en längre period räknas det dock som övertid och för det behöver din arbetsgivare ha särskilda skäl.

Får man jobba 60 timmar i veckan?

Arbetstidslagen innehåller regler om hur många timmar per vecka man får arbeta. I Sverige får arbetstiden i allmänhet inte överstiga 40 timmar per vecka. Vissa yrkesgrupper som arbetar inom till exempel sjukvård och räddningsarbete kan undantas från den regeln.

Vad krävs för att bli elevassistent?

Elevassistenter kan ha olika utbildningsbakgrund. Gymnasieutbildning och gärna eftergymnasial utbildning, t. ex från en yrkeshögskola, kring den funktionsnedsättning eleven har är vanliga krav från skolorna.

Vad behöver man för utbildning för att bli elevassistent?

Om du vill utbilda dig till att bli elevassistent eller barnskötare kan en komvuxutbildning passa dig.

Komvuxutbildning till elevassistent
  • Kommunikation.
  • Pedagogiskt arbete.
  • Barns lärande och växande.
  • Enteprenörskap.

Vad är skillnaden mellan barnskötare och elevassistent?

Barnskötaren ansvarar också för kontakt med föräldrar samt hjälper förskoleläraren med den pedagogiska planeringen. Elevassistenten arbetar inom skolan. Oftast anställd som stöd till en elev, en barngrupp eller en hel skolklass. Elevassistenten kan även arbeta på särskolor eller specialskolor.

Elevassistent Yrkesfilm Arbetsförmedlingen

Vi är här nu! | Tema: Skola med elevassistenten Tove

Elevassistent

Lämna en kommentar