Vad får en förvaltare bestämma?

Förvaltaren bestämmer i frågor som rör egendom eller andra angelägenheter som omfattas av uppdraget. Förvaltaren är alltså inte beroende av huvudmannens samtycke för sina åtgärder, utan handlar på eget ansvar för huvudmannens räkning.

Vad har en förvaltare för befogenheter?

Förvaltaren kan, för att skydda huvudmannen, helt ta över och föra huvudmannens talan mot hans eller hennes vilja inom ramarna för uppdraget. Eftersom huvudmannen förlorar sin rättshandlingsförmåga, kan denne inte länge ingå giltiga avtal.

Kan man bli tvingad till förvaltare?

Först och främst krävs att du är myndig och inte själv har förvaltare. Lagen säger också att att en god man ska vara ”en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna”. Kravet på lämplighet innebär bland annat att du har ordnad ekonomi och tid att ägna dig åt uppdraget.

Hur mycket får en förvaltare?

Som god man tjänar du i regel cirka 10 000 kronor brutto årligen, såvida du tar dig an ett uppdrag med medelsvår komplexitet. Din ersättning betalas alltid ut årligen, och ersättningsbeloppet är alltid baserat på en bestämd procentsats som grundas utifrån det basbelopp som gäller för året.

Vad ingår i ett förvaltarskap?

Förvaltarskapet består av delarna bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Ett förvaltarskap kan bestå av alla tre delarna, två i kombination med godmanskap eller bara en del i kombination med godmanskap. Det vanligaste är att ett uppdrag består av alla tre delarna.

Kan man ha BankID om man har förvaltare?

Banker kan inte heller utfärda Mobilt BankID till huvudman med förvaltare. Detta trots att förvaltaren godkänner utlämnandet. Tjänsten Mobilt BankID kan användas som legitimation gentemot myndigheter och privata aktörer.

Hur länge har man förvaltare?

Mer information om vad som krävs för att bli god man eller förvaltare och hur personen anmäler sitt intresse. Ett förvaltarskap omprövas en gång per år. Om det visar sig att det inte längre är nödvändigt med förvaltarskap kan man ansöka till tingsrätten om att det ska upphöra.

Kan en förvaltare tvinga någon att flytta?

Om ditt uppdrag som förvaltare även omfattar bevaka rätt och sörja för person kan du, utan att få din huvudmans samtycke, besluta att ansöka om vissa insatser, boende och liknande. Du kan däremot aldrig tvinga din huvudman att fysiskt flytta eller att ta emot insatserna.

Kan förvaltare ansöka om särskilt boende?

Exempel på detta kan vara ansökan om särskilt boende, hemtjänstinsats eller ekonomiskt bistånd. Ansökan får göras av samma personer som vid ansökan om god man enligt föräldrabalken kap 11 § 4 med tillägget att även en god man har rätt att ansöka om förvaltare.

När utses förvaltare?

En förvaltare ska utses i vissa fall när det inte är tillräckligt med en god man. Det kan vara när en person inte har någon insikt om sin svåra situation och riskerar att fara illa, vara till skada för sig själv eller att bli utnyttjad kan en förvaltare utses.

Vad får en förvaltare i ersättning?

Det är överförmyndarnämnden som fattar beslut om arvode i varje ärende, men de generella riktlinjerna är: Förvalta egendom, 10% av ett prisbasbelopp för hela året. Bevaka rätt och sörja för person om huvudmannen bor i eget boende, 20% av ett prisbasbelopp för hela året.

Får förvaltare betalt?

Som god man, förvaltare eller förmyndare har du rätt till ett arvode för ditt uppdrag. Du har också rätt till ersättning för de utgifter du haft för att kunna utföra uppdraget. Det är överförmyndarnämnden som beslutar om arvodet och kostnadsersättning.

Vem betalar en förvaltare?

Vem betalar för god man och förvaltare? Om du har låga inkomster eller få tillgångar så kan kommunen stå för kostnaden. Det är överförmyndaren som beslutar om kostnaden för god man och förvaltare.

Vad får inte en förvaltare göra?

Förvaltarskap får heller inte anordnas i syfte att, mot huvudmannens vilja, bestämma om annat boende eller vård för huvudmannen.

Vad gör en överförmyndarnämnd?

Överförmyndarnämnden ansvarar för stadens arbete inom tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Tillsynen ska garantera rätten åt personer som inte kan ta hand om sig själva, förvalta sin egendom eller på annat sätt tillvarata sina rättigheter.

Vad är skillnaden mellan förmyndare god man och förvaltare?

Att ha en god man är som huvudregel en frivillig åtgärd som kräver att personen själv går med på det. Att utse förvaltare är en tvångsåtgärd som kan användas mot en persons vilja när tingsrätten anser att hen inte kan ta hand om sig själv eller sina tillgångar.

Gymnasieångest: När ska du bestämma dig?

Vadå bärs? Nej, öl heter det om Systemmannen får bestämma

Kommer jag kunna ha en god man som jag känner väl och kan kommunicera med även i framtiden

Lämna en kommentar