Vad får en kommun inte göra?

En kommun får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot de verkliga kostnaderna för verksamheten. En kommun får inte ge stöd till enskilda, om det inte framgår av en särskild lag att detta är tillåtet. En kommun får inte fatta beslut som gäller förfluten tid.

Vad får inte en kommun syssla med?

Kommunal affärsverksamhet

Den sjunde paragrafen lägger grunden till en annan princip: kommuner får inte driva företag, annat än om det är allmännyttigt och utan vinstsyfte. Att det ska ske utan vinstsyfte brukar kallas för självkostnadsprincipen.

Vad har kommunen för befogenheter?

Kommuner får också ställa säkerhet för att ett avtal om hyra av en bostadslägenhet fullgörs i syfte att enskilda hushåll ska få en permanentbostad med hyresrätt som är förenad med rätt till förlängning, om det enskilda hushållets behov av en sådan bostad inte kan tillgodoses på annat sätt.

Vad innebär likställighetsprincipen i kommunallagen?

Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter. Kommunen får t. ex. inte ta ut andra avgifter av fritidsboende än av permanentboende för samma handläggning.

Vad måste en kommun erbjuda?

Kommunen ansvarar för den största delen av den samhällsservice som finns där du bor. Några exempel på service är att erbjuda förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. De obligatoriska verksamheterna måste finnas i alla kommuner och bestäms av kommunallagen.

Vilka är kommunens tre huvudsakliga inkomstkällor?

Kommunerna lägger mest pengar på grundskola, gymnasieskola och övrig utbildning, samt äldre- och handikappomsorg. Kommunerna behöver pengar för att kunna klara av alla sina uppgifter. De tre viktigaste sätten för kommunerna att få in pengar är följande: Kommunalskatt är den största inkomstkällan för kommunerna.

Vad kan kommunen besluta om?

Det här gör kommunfullmäktige

Tar beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. De tar till exempel beslut om budget, skattesats och avgifter för kommunal service. Beslutar om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer. Väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.

Vad innebär förbudet i kommunallagen mot att ge understöd till enskild?

Förbud mot att ge understöd till enskild

En sådan lag är exempelvis socialtjänstlagen som innebär att kommunen har rätt och skyldighet att lämna bidrag och stöd till enskilda och familjer som har rätt till hjälp enligt denna lag.

Vad är Lokaliseringsprincipen?

Första stycket i lokaliseringsprincipen, 2 kap. 6 § miljöbalken, innebär att verksamheter eller åtgärder ska placeras på en plats där ändamålet med verksamheten eller åtgärden kan uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

Vad säger kommunallagen?

Kommunallagen är en ramlag som, talar om vad kommunen får göra och hur det ska gå till när kommunen fattar beslut. I kommunallagen regleras indelning i kommuner och landsting, beskriver beslutsfattande, valbarhet och rösträtt. Hur kommunerna ska organisera sig.

Vad står det i kommunallagen?

Kommunallagen ger det grundläggande regelverket för vad som är kompetensenligt och hur den lokala självstyrelsen utövas. Kommunallagen gäller på samma sätt för kommuner och regioner.

Får kommunen gå med vinst?

Regeln innebär att det råder förbud för kommuner och landsting att driva spekulativa företag. Förbudet mot vinstsyfte innebär dock inte att verksamheten inte får ge överskott.

Vilka uppgifter är obligatoriska för kommunen?

Obligatoriska uppgifter
 • Social omsorg (äldre- och handikappsomsorg samt individ- och familjeomsorg)
 • För-, grund- och gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning (komvux)
 • Plan och byggfrågor.
 • Miljö- och hälsoskydd.
 • Renhållning och avfallshantering.
 • Vatten och avlopp.
 • Räddningstjänst.
 • Krisberedskap och civilt försvar.

Vad måste en kommun ha?

De obligatoriska verksamheterna som måste finnas i alla kommuner är följande:
 • Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola.
 • Kommunal vuxenutbildning.
 • Svenska för invandrare.
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg.
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade.

Vad är en kommun för något?

En kommun är ett territoriellt avgränsat område, en administrativ enhet för lokalt självstyre, en politisk organisation med direktvalda beslutsfattare, juridisk person med obligatoriskt medlemskap, som kan ingå avtal och äga fast och lös egendom.

Vad är grejen med svenska kommuner och landsting?

Den svenska demokratin: Riksdag, landsting, kommun – vad är vad?​

BYGGLOVSRITNINGAR: Vem gör dina bygglovsritningar? (Spoiler: det är INTE kommunen)

Lämna en kommentar