Vad får en kurator göra?

Kuratorer möter människor i behov av råd, stöd och hjälp, antingen enskilt eller i grupp. Genom samtal försöker de fånga in problemet och tillsammans med klienten komma fram till den bästa lösningen.

Kan man jobba som kurator utan utbildning?

I dag togs beslutet: Legitimation införs från och med 1 juli 2019. Det här gäller: Yrkestiteln för kuratorerna ska vara hälso- och sjukvårdskurator. För att få legitimation krävs hälso- och sjukvårdsexamen.

Vad gör man hos skolkuratorn?

Fokus för hela elevhälsan är hälsofrämjande och förebyggande arbete. Kuratorns uppdrag innebär att föra in psykosocialt arbete i skolan för att bidra till att eleven uppnår kunskapsmålen. Att se eleven i sitt sammanhang innebär att ta reda på och förstå hur eleven har det på fritiden, i familjen och i klassen.

Kan en kurator skriva ut medicin?

Våra psykologer kan inte skriva ut mediciner utan detta måste ske genom en läkare.

Vad är Kuratorns roll?

Kuratorerna står för den psykosociala kompetensen i skolan och arbetar på uppdrag av rektor. Vilket innebär att identifiera, bedöma och undanröja sociala och psykosociala hinder för lärande samt förebygga psykosocial ohälsa och sociala problem i skolsituation. Kuratorn arbetar på individ, grupp och organisatorisk nivå.

Kan man jobba som kurator utan att vara socionom?

För att arbeta som kurator inom sjukvården krävs legitimation. Kuratorer har ofta en socionomexamen med en vidareutbildning i socialt arbete eller socialt behandlingsarbete. Även examen inom socialpedagogik kan vara en ingång till yrket. Det finns även kuratorer med en beteendevetenskaplig utbildningsbakgrund.

Hur lång tid tar det att bli kurator?

Många kuratorer har som nämnt en socionomexamen i grunden. Många väljer även att utbilda sig vidare inom socialt behandlingsarbete, socialpedagogik och socialt arbete. Det finns också många kuratorer som är utbildade inom beteendevetenskap. En socionomexamen är i grunden 3,5 år lång.

Har kuratorer Ferietjänst?

Alltså, att eleverna inte är på skolan pga lov, betyder inte att skolpersonal (lärare, kurator, skolvaktmästare, skolsköterska, SYV och rektor) är lediga utan har man inte semester, då jobbar man, men man kan jobba på olika sätt (all personal behöver inte nödvändigtvis befinna sig på skolan).

Hur många skolkuratorer finns det i Sverige?

I Akademikerförbundet SSR:s senaste Novus-undersökning från 2019, som baseras på intervjuer med över 900 skolkuratorer, uppgav en klar majoritet (53 procent) att endast en skola ligger under deras ansvar. Men nio procent svarade att ansvaret sträcker sig till fyra eller fler skolor.

Hur är det att vara skolkurator?

En skolkurator har fördjupad kompetens om psykosociala faktorer och ser eleven i hela deras sociala sammanhang. Skolkuratorns uppdrag är att föra in ett psykosocialt perspektiv i skolan för att bidra till att elever uppnår kunskapsmålen men också för att elever ska trivas och må bra.

Får en kurator ställa diagnos?

Det är läkare och psykolog. Lärare, arbetsterapeut och kurator kan också vara med. Man tar rätt på hur det fungerar idag för personen och hur det har fungerat tidigare. Man gör många olika tester.

Får en psykiatriker skriva ut medicin?

Vad jag har hört så är det bara psykiatriker som får lov att skriva ut medicin, dvs. läkare med specialistutbildning i psykiatri.

Vem kan skriva ut antidepressiva?

Doktor24s psykologer kan inte skriva ut recept på antidepressiva läkemedel. Om du behöver receptbelagd medicin kan psykologen hjälpa dig att boka ett digitalt besök hos någon av våra läkare. Om du enbart vill ha hjälp med recept och inte behöver psykologisk behandling kan du välja att träffa en läkare direkt istället.

Vad gör en kurator inom hälso och sjukvård?

Hälso- och sjukvårdskuratorer arbetar såväl inom den somatiska som den psykiatriska vården samt inom habiliteringen och på vårdcentraler. Som hälso- och sjukvårdskurator har du kompetens att genomföra olika former av kvalificerat socialt och psykosocialt arbete i syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa.

Vad gör en kurator inom vården?

Hälso- och sjukvårdskuratorn bidrar med att utveckla och bibehålla det sociala, psykosociala och socialrättsliga perspektivet inom hälso- och sjukvården. Kompetensen ska erbjudas de patienter och närstående som har behov av psykosocialt stöd och behandling och ska finnas inom hälso- och sjukvårdens alla områden.

Hur blir man hälso och Sjukvårdskurator?

Minst ett års yrkeslivserfarenheter från hälso– och sjukvårdssektorn efter socionomexamen. Anställningen ska ha omfattat minst 50 procent av en heltidsanställning. Avslutad(e) kurs(er) på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng efter socionomexamen.

Vad gör en skolkurator?

Tavestapodden avsnitt 10, ”Vad gör en kurator”?

Uppdrag skolkurator

Lämna en kommentar