Vad får eu bestämma om?

EU-länderna bestämmer till exempel själva om inkomstskatter, barnbidrag, pensioner, skolan samt hälso- och sjukvården. I sådana frågor är det medlemsländernas egna regeringar och nationella parlament som äger rätten att ta beslut. EU beslutar inte om skatter, skola och hälso- och sjukvård.

Vilka är EU s viktigaste samarbetsområden?

Europeiska revisionsrätten granskar EU:s utgifter och inkomster.
 • EU-kommissionen föreslår och följer upp lagar. Den viktigaste uppgiften för EU-kommissionen är att föreslå nya lagar. …
 • Ministerrådet beslutar om nya lagar. …
 • Europaparlamentet beslutar om lagar och budget. …
 • Europeiska rådet prioriterar och har toppmöten.
20 dec. 2021

Vilka befogenheter har EU?

EU har så kallade delade befogenheter på följande områden:
 • Inre marknaden.
 • Sysselsättning och socialpolitik.
 • Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.
 • Jordbruk.
 • Fiske.
 • Miljö
 • Konsumentskydd.
 • Transport.

Har EU en egen armé Hur organiseras EU s militära insatser?

EU har ingen egen armé utan använder sig av trupper från EU-länderna för specifika uppdrag. EU kan delta i uppdrag i världens oroshärdar för att övervaka och upprätthålla lag och ordning, delta i fredsbevarande insatser eller ge humanitärt bistånd till drabbade människor.

Vad gör en EU parlamentariker?

Ledamöternas uppdrag är att företräda folkets intressen när Europaparlamentet beslutar om nya lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentet tar också beslut om EU:s budget och ska kontrollera och godkänna EU-kommissionen. 21 av ledamöterna, eller EU-parlamentarikerna som de också kallas, kommer från Sverige.

Vilka är de fyra viktigaste institutionerna i EU?

Typer av institutioner och organ
 • Europaparlamentet – Bryssel, Strasbourg och Luxemburg.
 • Europeiska rådet – Bryssel.
 • Europeiska unionens råd (ministerrådet) – Bryssel och Luxemburg.
 • Europeiska kommissionen – Bryssel, Luxemburg och representationskontor i EU.

Hur går det till när man stiftar nya lagar inom EU?

När ett förslag på ny EUlag kommer till Europaparlamentet granskas det av ett särskilt utskott. Sedan röstar ledamöterna i parlamentet om lagförslaget. Antingen godkänns det som det är, eller så gör Europaparlamentet ändringar i lagtexten.

Vad beslutar EU inte om?

Frågor där EU inte bestämmer

EU-länderna bestämmer till exempel själva om inkomstskatter, barnbidrag, pensioner, skolan samt hälso- och sjukvården. I sådana frågor är det medlemsländernas egna regeringar och nationella parlament som äger rätten att ta beslut. EU beslutar inte om skatter, skola och hälso- och sjukvård.

Hur mycket makt har EU över Sverige?

EU-lag har företräde

Sverige ska anpassa sin lagstiftning till EU-rätten och inte ha lagar som strider mot EU:s regler. Ibland händer det att en svensk lag och en EU-lag står emot varandra. Då är det EU-lagen som gäller, vilket kallas för att EU-rätten har företräde.

Vad finns det för nackdelar med EU?

Nackdelar med EU

En nackdel många finner med EU är att det inte räcker med att anpassa sig efter landets regler, utan som EU-land måste man även rätta sig efter EU:s regler. Det innebär alltså att istället för att vara skilda länder så har man gemensamma lagar och regler, vilket många inte gillar.

Vad händer om ett EU land blir attackerat?

Artikel 42.7. Om en medlemsstat skulle utsättas för ett väpnat angrepp på sitt territorium, är de övriga medlemsstaterna skyldiga att ge den medlemsstaten stöd och bistånd med alla till buds stående medel i enlighet med artikel 51 i Förenta nationernas stadga.

Vilka länder har vetorätt i EU?

Dessa är: USA, Storbritannien, Frankrike, Ryssland samt Kina. De fem permanenta medlemsländerna har vetorätt och kan var för sig stoppa ett beslut i rådet.

Hur många soldater finns i EU?

EU har inte någon permanent militär styrka under unionens flagg, utan skaffar sig de resurser som krävs för varje specifik insats. Alla länder i EU har själv fått anmäla ett bidrag, det vill säga hur mycket soldater, fartyg, flyg och så vidare som man kan bidra med.

Vem väljs av EU medborgare?

Europaparlamentet är medborgarnas röst. Parlamentet företräder och väljs direkt av EU-ländernas medborgare genom val som hålls vart femte år. Det senaste valet till Europaparlamentet hölls våren 2019. Nästa val hålls 2024.

Vad har EU domstolen för uppgifter?

EUdomstolen tolkar EU:s lagstiftning och ser till att den tillämpas på samma sätt i alla EU-länder. Den löser också rättsliga tvister mellan EU-länderna och EU-institutionerna.

Hur styrs EU so rummet?

De bestämmer i EU

När EU fattar sina beslut sker det i EU-kommissionen, Europaparlamentet och ministerrådet. De kan jämföras med att Sverige har en riksdag och en regering. Dessa tre beslutar tillsammans om de allra flesta EU-lagar.

Så funkar EU

Vem bestämmer vad? En föreläsning om flernivåsystemet och EU

Ska EU bestämma svenska löner?

Lämna en kommentar