Vad får grannen göra?

I jordabalken regleras också vad som gäller för exempelvis träd och buskar. En tomt kan ju uppfattas som ovårdad om det är mycket växtlighet. Tränger exempelvis kvistar, grenar eller rötter in över din tomtgräns kan du ha rätt att ta bort dem om de orsakar olägenhet.

Får man sätta upp staket på tomtgränsen?

Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Om uteplatsen, planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannarna inte sitt medgivande måste du söka bygglov.

Vad får man göra nära tomtgräns?

Medgivande för bygge nära tomtgräns

När du vill bygga något närmare än 4.5 meter från tomtgränsen måste du ha grannarnas medgivande även om det vill bygga inte kräver bygglov. Det betyder att grannarna måste godkänna placeringen av ditt bygge innan du börjar.

Har man rätt att gå in på grannens tomt?

Om en person går in på en annans tomt utan tillstånd kan denne nämligen göra sig skyldig till hemfridsbrott. Enligt brottsbalken 4 kap. 6 § döms den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad för hemfridsbrott.

Får man plantera häck på tomtgräns?

Placering av häck

Är buskarna för stora kan fotgängare och cyklister tvingas ut på gatan vilket ökar risken för trafikolyckor. Plantera därför häckar och buskar som är mer än 1 meter höga minst 60 cm från tomtgränsen. Träd och större buskar bör planteras minst 2 meter från tomtgränsen.

Måste man ha bygglov för staket?

Staket och plank

Ska du bygga ett staket eller plank som är högre än 1 meter och har mindre genomsiktlighet än 50 % krävs det bygglov. Ibland kan du behöva bygglov även om det är 50 % genomsiktlighet, om konstruktionen ger ett tätt intryck från olika vinklar.

Hur nära vägen får man sätta ett staket?

Avståndet kan vara 30 meter eller 50 meter från vägområdet. Kontakta oss för mer information om vilket avstånd som gäller för den väg du tänker bygga vid.

Vad får man bygga utan grannens medgivande?

Om du vill bygga något närmare tomtgränsen än 4,5 meter, och bygget inte kräver bygglov, behöver du ha grannarnas medgivande. Det innebär att grannarna godkänner placeringen av ditt bygge. Medgivandet måste inte vara skriftligt, men det rekommenderas eftersom det annars inte går att bevisa.

Hur nära grannens tomt får man bygga?

För bygglovsbefriade åtgärder gäller 4,5 meter. Avståndet kan vara mindre om alla berörda grannar ger sitt medgivande. Inom detaljplanerat område gäller det som planbestämmelserna medger.

Hur nära tomtgränsen får man bygga ett förråd?

Förrådet placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset. Förrådet placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen (närmare tomtgräns kräver medgivande av granne). Förrådet inte kräver bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området.

Får jag ta ner grannens träd?

– Om grenar eller rötter tränger in på din fastighet och orsakar olägenhet för dig får du ta bort dem. Men om det finns risk för att trädet skadas måste din granne få möjlighet att själv ta bort grenen eller roten, säger Lena Rönngren.

Får jag fälla grannens höga träd?

Du har ingen rätt att vare sig fälla eller beskära grannens träd och växter. Enligt Jordabalken 3:2 får du ta bort gren eller rot som växer in över tomtgränsen och orsakar olägenhet. Men du ska först ge grannen möjlighet att själv göra det. Ditt ingrepp måste utföras så att trädet inte dör av det.

Vem äger fallet träd?

Dessa träd ansvarar kommunen för

Om trädet inte står på kommunal mark kan du använda Lantmäteriets e-tjänst för att se vem som äger marken. Om ett träd står på eller nära gränsen mellan din fastighet eller tomträtt och kommunens mark kan du beställa en gränsutvisning för att ta reda på vem som äger trädet.

Vem bestämmer över häcken?

Den som äger häcken har ansvar över den och ska vårda den i enlighet med god grannsämja. Detta innebär att busken ska vara i en höjd som är normal i förhållande till hur det i övrigt ser ut i området. Det finns inget lagrum som reglerar specifikt vem som bestämmer höjden.

Vem är ansvarig för Häcken?

Häckar, buskar, eller andra växter som finns på din tomt får inte växa ut över gång- och cykelbanor och skymma sikten för cyklister, fordon eller andra trafikanter. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att hålla efter häckar, buskar och träd som växer på din egen tomt.

Hur hög får en häck vara vid utfart?

Du som har utfart mot gata

Vid utfarten ska du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 cm inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Störig granne

10 SAKER MAN KAN GÖRA I KARANTÄN ft. Grannen Måns #stayhome

Så hanterar du störande grannar – Nyhetsmorgon (TV4)

Lämna en kommentar