Vad får inte en kommun syssla med?

Den sjunde paragrafen lägger grunden till en annan princip: kommuner får inte driva företag, annat än om det är allmännyttigt och utan vinstsyfte. Att det ska ske utan vinstsyfte brukar kallas för självkostnadsprincipen.

Vad innebär likställighetsprincipen i kommunallagen?

Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter. Kommunen får t. ex. inte ta ut andra avgifter av fritidsboende än av permanentboende för samma handläggning.

Vilka regler och begränsningar finns för vad en kommun får göra?

En kommunal åtgärd måste vara knuten till kommunens geografiska område eller invånare för att vara laglig. En kommun får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot de verkliga kostnaderna för verksamheten. En kommun får inte ge stöd till enskilda, om det inte framgår av en särskild lag att detta är tillåtet.

Vad kan kommunen besluta om?

Det här gör kommunfullmäktige

Tar beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. De tar till exempel beslut om budget, skattesats och avgifter för kommunal service. Beslutar om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer. Väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.

Vad har kommunen ansvar för?

Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunerna är skyldiga att ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokalpolitikerna.

Vad är Lokaliseringsprincipen?

Första stycket i lokaliseringsprincipen, 2 kap. 6 § miljöbalken, innebär att verksamheter eller åtgärder ska placeras på en plats där ändamålet med verksamheten eller åtgärden kan uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

Vad ingår i den kommunala kompetensen?

Den kommunala kompetensen anger den yttre ramen för kommunens handlingsfrihet. Speciallagstiftningen anger vad kommunen måste göra, så kallade obligatoriska uppgifter. Men kommunen har också rätt att vidta åtgärder eller driva verksamhet utifrån generella principer. Det som kallas för frivilliga uppgifter.

Vilka är kommunens tre huvudsakliga inkomstkällor?

Kommunerna lägger mest pengar på grundskola, gymnasieskola och övrig utbildning, samt äldre- och handikappomsorg. Kommunerna behöver pengar för att kunna klara av alla sina uppgifter. De tre viktigaste sätten för kommunerna att få in pengar är följande: Kommunalskatt är den största inkomstkällan för kommunerna.

Vad kan kommunen göra?

Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Några av de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, äldreomsorg och socialtjänst.

Frivillig verksamhet
  • Fritidsverksamhet.
  • Kultur.
  • Byggande av bostäder.
  • Energi.
  • Hälso- och viss sjukvård i hemmet.
  • Sysselsättning.
  • Näringslivsutveckling.

Vad är kommunen skyldig att erbjuda?

Kommunen ansvarar för den största delen av den samhällsservice som finns där du bor. Några exempel på service är att erbjuda förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. De obligatoriska verksamheterna måste finnas i alla kommuner och bestäms av kommunallagen.

Vad gör man som kommunchef?

Kommunchefen ansvarar för att avdelningarna samverkar och arbetar mot samma mål. Ansvar för kommunövergripande processer i förvaltningen ingår i kommunchefens uppdrag liksom att utveckla och effektivisera kommunen som organisation.

Vilka områden bestämmer kommunen över?

Staten har delat in Sverige i län. Kommunerna sköter de lokala uppgifterna, bland annat skola, omsorg om barn, äldre och funktionshindrade samt vatten och avlopp. Regionerna ansvarar för gemensamma uppgifter inom regionen, med tyngdpunkt på hälso- och sjukvård och regional utveckling.

Vem granskar kommunen?

Staten granskar och stödjer kommunernas arbete genom att vissa statliga myndigheter också är tillsynsmyndigheter. Skolverket är till exempel en tillsynsmyndighet som har i uppgift att kontrollera att både kommunala och fristående skolor över hela landet uppfyller kraven i skollagarna och läroplanerna.

Vilket ansvar har kommunen för sina medborgare?

Detta måste kommunen ordna för sina medborgare

Kommunen måste se till att det finns barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola. Den ska också ordna kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och socialtjänst. Kommunen ska också ge omsorg för äldre och för personer med funktionshinder.

Vad bestämmer en kommunpolitiker?

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i den kommunala organisationen. Kommunfullmäktige beslutar exempelvis om skattesats i kommunen, om budget för olika verksamheter, och väljer kommunstyrelse och kommunalråd.

Vilket ansvar har kommunen för hälso- och sjukvården?

Kommunen ansvarar för hälso– och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå på vård- och omsorgsboenden, demensdagvård och korttidsplatser för personer fyllda 65 år eller mer. Kommunen ansvarar även för hälso- och sjukvården i gruppbostäder och dagverksamheter för personer med funktionsnedsättning.

Sfi, kurs B, kurs C, kurs D, berätta om dig själv, skriv om ditt hemland, exempeltext, tips och råd

Ska vi inte?, kan du inte?, vill du inte? (frågor med inte) SFI

Vad innebär att vi är inne i en medvetandehöjning

Lämna en kommentar