Vad får jag göra på min tomt?

Gränserna bestämmer fastighetens omfattning på marken och vad man äger. Att veta gränsens läge och vad man får och inte får göra med den eller nära den är viktigt vid till exempel fastighetsköp, bygglov, skogsavverkning, jakt, fiske, uppsättning av staket och plantering av häckar.

Vad får man göra på en tomt?

Vill du exempelvis uppföra din mur eller ditt plank precis intill grannens tomt, närmare än minimiavstånden på 4½ meter, kan du göra det utan bygglov om du får ett skriftligt okej från din granne. Du får bygga en, eller till och med två, friggebod på din tomt så länge den inte överstiger en yta på 15 kvadratmeter.

Hur mycket skräp får man ha på tomten?

Kommunen gör sällan något åt skräpiga tomter

I plan- och bygglagen finns regler om att en tomt ska ”hållas i vårdat skick och skötas så att risk för olycksfall begränsas och betydande olägenhet för omgivningen eller trafiken inte uppkommer”.

Vad får man göra på sin tomt innan Startbesked?

Innan du får ett beslut och ett startbesked kan du till exempel förbereda tomten för byggnation, ta bort vegetation och matjordstäcke samt ta fram byggmaterial och arbetsbodar.

Hur nära grannens tomt får man bygga?

För bygglovsbefriade åtgärder gäller 4,5 meter. Avståndet kan vara mindre om alla berörda grannar ger sitt medgivande. Inom detaljplanerat område gäller det som planbestämmelserna medger.

Vad innebär det att äga en tomt?

En friköpt tomt innebär större frihet jämfört med en tomträtt eller en arrenderad tomt. Om man skall köpa ett nytt hus är det bra om det är en friköpt tomt till fastigheten, det är också det mest vanliga vid köp av tomt och försäljningar av fastighet.

Vad gäller staket mellan grannar?

Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Om uteplatsen, planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannarna inte sitt medgivande måste du söka bygglov.

Hur stor del av tomten får man bygga på?

Det är en fråga med flera svar. Det vanligaste är att man får bygga ut huset med 20–30% i förhållande till hur många kvadratmeter din tomt är. Om du vill veta vad som gäller kring just din byggrätt ska titta i detaljplanen eller områdesbestämmelserna som gäller för din fastighet.

Hur många bilar får man ha på en tomt?

I lagen står det ingenting om hur många bilar man får ha på sin tomt. Men det står att den ska vara i vårdat skick. Utan skärp, med andra ord, och om man följer miljöbalkens definition av skräp ingår plåt och därmed bilvrak.

Vad är ovårdad tomt?

En tomt ska skötas så att risken för olyckor begränsas och så att den inte är störande för trafiken eller omgivningen. Skräpiga tomter fyllda med diverse föremål (upplag) som exempelvis gamla bilar, gammalt byggnadsmaterial eller skrot är att betrakta som ovårdade.

Vad händer om man börjar bygga innan Startbesked?

Om du börjar göra något som kräver lov, anmälan och startbesked utan att ha fått det – eller om du börjar använda det du har förändrat innan du fått slutbesked, måste kommunen ta ut så kallade byggsanktionsavgifter. Du behöver också betala bygglovsavgiften i efterhand.

Hur mycket är en byggsanktionsavgift?

Om du gjort något som strider mot plan- och bygglagen kan du behöva betala en byggsanktionsavgift. Byggsanktionsavgift ska tas ut för vissa överträdelser av plan- och bygglagstiftningen. Det är samhällsbyggnadsnämnden som beslutar om byggsanktionsavgift.

Hur får man ett startbesked?

Du får ett startbesked

I bygglovsbeslutet står det vilka handlingar som krävs för att ett startbesked. Om ärendet kräver ett tekniskt samråd vill handläggaren in dessa handlingar innan samrådet. I startbeskedet står det vilka förutsättningar som gäller för att startbeskedet skall vara giltigt.

Hur nära Fastighetsgräns får man bygga?

Hur nära fastighetsgränsen får man bygga? För ekonomibyggnader inom detaljplan, som kräver bygglov, bör det framgå av detaljplanen hur nära gränsen byggnaden får uppföras. För ekonomibyggnader som inte kräver bygglov finns det ingen regel i PBL om hur nära fastighetsgränsen den får uppföras.

Varför 4 5 meter från tomtgräns?

För bygglovsbefriade åtgärder som Attefallshus, Friggebodar med mera, ska avståndet till allmän plats, exempelvis väg, park- eller naturmark, alltid vara minst 4,5 meter inom detaljplanerat område. Kommunen kan alltså inte ge något grannemedgivande i dessa fall.

När krävs Grannemedgivande?

Grannemedgivande krävs om avståndet till tomtgränsen / angränsande fastighet är närmare än 4,5 meter. Du ska själv se till att du tar in medgivandet som ska vara skriftligt. Lämna in det tillsammans med anmälan.

Vad Fan Gör Du På Min Tomt

Min Första Video (ringer Hemsökta Nummer De Svarar Omg Såå Läskigt)

Vikingatid och medeltid i Västerås – Nya arkeologiska undersökningar och nya perspektiv

Lämna en kommentar