Vad får jehovas vittnen inte göra?

Annat som många tänker på med Jehovas vittnen är att de avstår från allt blod, både i kost och genom vård på grund av att det står att man ska det i Bibeln. I Bibeln sa Jesus vid sin sista nattvard ”detta ska ni göra till minne av mig”, vilket är varför man tar del i en ”åminnelse” varje år.

Vilka får Jehovas vittnen umgås med andra?

Vid mötena måste man gå in sist och ut först för att inte komma i kontakt med de andra vittnena. Att umgås med icke-vittnen är tillåtet men om den uteslutne vill komma tillbaka till församlingen bör personen så långt som möjligt undvika umgänge med personer utanför organisationen (ibid., s. 47-48).

Vad får jag inte äta som Jehovas vittnen?

Jehovas vittnen har vissa regler som är bra att känna till. De tar inte emot beroendeframkallande läkemedel eller blodtransfusioner och läkare avgör tillsammans med patienten vilken övrig medicinsk behandling som ska genomföras. De äter heller inte blodmat och de motsätter sig aborter.

Vad är Jehovas vittnen emot?

Personer som tillhör det religiösa samfundet Jehovas vittnen säger nej till blodtransfusioner, då de menar att blodet är en symbol för livet och därmed heligt. Av den anledningen bär Jehovas vittnen alltid med sig en sorts ”blodkort” där de avsäger sig blodtransfusioner under alla omständigheter.

Hur får Jehovas vittnen pengar?

Jehovas vittnen betalar inga löner, varken till de som knackar dörr eller jobbar som äldstebröder, motsvarigheten till präster. Verksamheten finaniseras genom frivilliga bidrag, dels allmänna dels för litteraturen.

Vad händer om man drar sig ur Jehovas vittnen?

Filip berättar om de förlorade chanserna i samhället utanför Jehovas vitt- nen vid ett längre medlemskap: Att lämna Jehovas vittnen betyder att de inte har någon vettig position i samhället. Ofta har de väldigt enkla jobb. Det kan vara brevbärare, att städa, det är väldigt vanligt – lokalvård i olika former.

Vad tycker folk om Jehovas vittnen?

Jehovas vittnen tror på en återskapelse av ett paradis på jorden efter Harmageddon som står beskrivet i Bibeln. Jehovas vittnen tror inte att människor plågas i ett helvete efter sin död eller att man hamnar i himlen beroende på om man varit ”ond eller god”. Inget om detta finns omnämnt i Bibeln.

Är lever blodmat?

Blodet är livet, och du får inte äta livet tillsammans med köttet,” (5 Mos. 12:23).

Kan vem som helst gå med i Jehovas vittnen?

Drygt 20 000 Jehovas vittnen finns det i Sverige. Vem som helst kan inte bli medlem, utan man måste först uppfylla vissa kriterier. Man får inte bryta mot de regler som Jehovas vittnen anser att Bibeln ställer på den kristne, t.

Får Jehovas vittnen ta emot blod?

På grund av blodvägran bär de flesta Jehovas vittnen ett blodkort, (kallat en fullmakt gällande sjukvårdsfrågor) där det står att de avsäger sig blodtransfusion. Med detta blodkort intygar patienten sitt ställnings-tagande till att avstå från behandling med blod [1, 2, 3].

Hur ser Jehovas vittnen på hälsa?

Samfundet Jehovas vittnen avsäger sig blodtransfusion på grund av sin religiösa tro. Sjukvården ställs inför etiska problem när det uppstår en situation då patienten behöver blodprodukter. För vårdaren uppstår etiska konflikter mellan viljan att rädda liv, medicinska och juridiska aspekter samt patientens autonomi.

Hur ser Jehovas vittnen på begravning?

Begravningen hålls i Rikets sal, i ett kyrkogårdskapell utan religiösa symboler eller vid graven. Ceremonin sker enligt Jehovas vittnens ordning med sång, bön, tal och musik. Begravningen leds av någon ur församlingen, gärna någon nära vän som kan berätta om den avlidna på ett personligt sätt.

Vad finns det för sekter i Sverige?

Enligt henne är exempel på sekter som finns i Sverige; Hare Krishna, Knutby Filadelfia, Jehovas Vittnen och Familjen. Enligt uppslagsverk används begreppet sekt för en grupp med utpräglade avvikande åsikter som brutit sig loss från en viss större rörelse, som ofta är av religiös karaktär.

Vilka trossamfund får statsbidrag?

3 § Bidrag får lämnas till följande trossamfund, samverkansorgan och församlingar inom:
  • Alevitiska Riksförbundet,
  • Anglikanska kyrkan i Sverige,
  • Bibeltrogna Vänner,
  • Danska kyrkan i Sverige,
  • Equmeniakyrkan,
  • Estniska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige,
  • Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen,
  • Evangeliska Frikyrkan,

Hur många är med i Jehovas vittnen?

Sällskapet Vakttornet framställer Jehovas vittnens teologiska publikationer och hanterar organisatoriska frågor. Samfundet har cirka 8,7 miljoner medlemmar i världen enligt egen statistik.

Hur många Rikets sal finns det i Sverige?

De har 309 församlingar och 22 418 vittnen.

Jehovas vittnen i Sverige[redigera | redigera wikitext]
Jehovas vittnen
Jehovas vittnen kallar sina möteslokaler för ”Rikets sal”. Här ses Rikets sal i Lund (som den såg ut i maj 2009; den har senare byggts om.)
Officiella språk Svenska
Frivilliga 22418
Webbplats jw.org/sv

4 rader till

FRÅGOR DU INTE VÅGAR STÄLLA TILL ETT TIDIGARE JEHOVAS VITTNE!!

Krister Weber – 50 år inom Jehovas vittnen: erfarenheter före och efter uppbrottet (Visby 2020)

Jehovas vittnen

Lämna en kommentar