Vad får kommunen bestämma?

Huvudprincipen i kommunallagen är att kommunen själv får bestämma vad den ska arbeta med och hur mycket (kommunalt självstyre), men allt måste utgå från medborgaren. Det ska finnas allmänintresse i det som görs.

Vad kan kommunerna själva bestämma över?

Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad regioner och kommuner ska göra. Staten har delat in Sverige i län. Kommunerna sköter de lokala uppgifterna, bland annat skola, omsorg om barn, äldre och funktionshindrade samt vatten och avlopp.

Vad har kommunen för befogenheter?

Kommuner får också ställa säkerhet för att ett avtal om hyra av en bostadslägenhet fullgörs i syfte att enskilda hushåll ska få en permanentbostad med hyresrätt som är förenad med rätt till förlängning, om det enskilda hushållets behov av en sådan bostad inte kan tillgodoses på annat sätt.

Vad kan en kommun besluta om?

Det här gör kommunfullmäktige

Tar beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. De tar till exempel beslut om budget, skattesats och avgifter för kommunal service. Beslutar om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer. Väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.

Vad får inte en kommun syssla med?

Kommunal affärsverksamhet

Den sjunde paragrafen lägger grunden till en annan princip: kommuner får inte driva företag, annat än om det är allmännyttigt och utan vinstsyfte. Att det ska ske utan vinstsyfte brukar kallas för självkostnadsprincipen.

Hur kan en kommun ge service till sina kommuninvånare?

att det är rent och att människor kan slänga sin sopor. Kommunen har räddningstjänsten, ser till att det finns vatten och avlopp och bibliotek. Tillsammans med regionerna sköter de kollektivtrafiken.

Vilka är kommunens tre huvudsakliga inkomstkällor?

Kommunerna lägger mest pengar på grundskola, gymnasieskola och övrig utbildning, samt äldre- och handikappomsorg. Kommunerna behöver pengar för att kunna klara av alla sina uppgifter. De tre viktigaste sätten för kommunerna att få in pengar är följande: Kommunalskatt är den största inkomstkällan för kommunerna.

Vad innebär likställighetsprincipen i kommunallagen?

Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter. Kommunen får t. ex. inte ta ut andra avgifter av fritidsboende än av permanentboende för samma handläggning.

Vad innebär förbudet i kommunallagen mot att ge understöd till enskild?

Förbud mot att ge understöd till enskild

En sådan lag är exempelvis socialtjänstlagen som innebär att kommunen har rätt och skyldighet att lämna bidrag och stöd till enskilda och familjer som har rätt till hjälp enligt denna lag.

Vad är Lokaliseringsprincipen?

Första stycket i lokaliseringsprincipen, 2 kap. 6 § miljöbalken, innebär att verksamheter eller åtgärder ska placeras på en plats där ändamålet med verksamheten eller åtgärden kan uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

Vad måste en kommun erbjuda?

Kommunen ansvarar för den största delen av den samhällsservice som finns där du bor. Några exempel på service är att erbjuda förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. De obligatoriska verksamheterna måste finnas i alla kommuner och bestäms av kommunallagen.

Vad kan kommunen göra?

Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Några av de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, äldreomsorg och socialtjänst.

Frivillig verksamhet
 • Fritidsverksamhet.
 • Kultur.
 • Byggande av bostäder.
 • Energi.
 • Hälso- och viss sjukvård i hemmet.
 • Sysselsättning.
 • Näringslivsutveckling.

Var stadgas att beslutanderätten i kommunerna utövas av valda församlingar?

4 § Beslutanderätten i kommuner och regioner utövas av valda församlingar (fullmäktige) som utses av röstberättigade medlemmar i allmänna val. Beslut kan också fattas av andra kommunala organ i enlighet med vad som anges i denna lag eller annan författning. Lag (2019:835).

Vad har kommunen ansvar för?

Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunerna är skyldiga att ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokalpolitikerna.

Får en kommun skänka pengar?

Enligt kommunallagen får en kommun inte skänka pengar till välgörenhet – det är helt enkelt ingen kommunal angelägenhet. Därför blev inte svaret självklart när Sveriges television ansökte om att befrias från den hyra som normalt ska betalas av den som vill använda kommunens mark – till exempel Stora torget.

Vad måste en kommun ha?

De obligatoriska verksamheterna som måste finnas i alla kommuner är följande:
 • Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola.
 • Kommunal vuxenutbildning.
 • Svenska för invandrare.
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg.
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade.

Vad är grejen med svenska kommuner och landsting?

Så här styrs Sverige, kommuner och regioner

Den svenska demokratin: Riksdag, landsting, kommun – vad är vad?​

Lämna en kommentar