Vad får kommunen göra?

Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad regioner och kommuner ska göra. Staten har delat in Sverige i län. Kommunerna sköter de lokala uppgifterna, bland annat skola, omsorg om barn, äldre och funktionshindrade samt vatten och avlopp.

Vad för saker som kommunen bestämmer om?

Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad regioner och kommuner ska göra. Staten har delat in Sverige i län. Kommunerna sköter de lokala uppgifterna, bland annat skola, omsorg om barn, äldre och funktionshindrade samt vatten och avlopp.

Vad gör kommunerna?

Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Några av de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, äldreomsorg och socialtjänst. Vissa verksamheter är kommunerna skyldiga att tillhandahålla enligt lag, medan andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokala politiker.

Vad får inte en kommun syssla med?

Kommunal affärsverksamhet

Den sjunde paragrafen lägger grunden till en annan princip: kommuner får inte driva företag, annat än om det är allmännyttigt och utan vinstsyfte. Att det ska ske utan vinstsyfte brukar kallas för självkostnadsprincipen.

Vad är det kommunala uppdraget?

Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunen ger också olika tillstånd som till exempel bygglov och serveringstillstånd samt arbetar med gator, trafik och renhållning. Kommunen arbeta dessutom aktivt med turism, kultur och nyföretagande.

Vad heter kommunens folkvalda organ?

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Man kan säga att det är kommunens motsvarighet till riksdagen. I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker som väljs vart fjärde år.

Vilka är kommunens tre huvudsakliga inkomstkällor?

Kommunerna lägger mest pengar på grundskola, gymnasieskola och övrig utbildning, samt äldre- och handikappomsorg. Kommunerna behöver pengar för att kunna klara av alla sina uppgifter. De tre viktigaste sätten för kommunerna att få in pengar är följande: Kommunalskatt är den största inkomstkällan för kommunerna.

Vad menas med en kommun?

Varje kommun är en del av Sverige och en egen politiskt styrd organisation. Kommunen ansvarar för många frågor i din närmiljö. Kommunen ansvarar för många frågor i din närmiljö, till exempel förskola, skola, gymnasier, äldreomsorg, stöd till barn, familjer och till personer med funktionsnedsättning.

Vilka åtta huvudsakliga ansvarsområden har kommunerna?

En kommun har enligt lag ansvar för:
  • socialtjänsten (äldreomsorg och socialt bistånd)
  • barnomsorg och förskoleverksamhet.
  • den obligatoriska grundskolan samt huvuddelen av gymnasieskolan.
  • att kommunen ska ha ett bibliotek.
  • plan- och byggfrågor.
  • hälso- och miljöskydd.
  • renhållning och avfallshantering.
  • räddningstjänsten.

Vad är kommunens ansvar och vad innebär det för en medborgare?

Det kommunala självstyret är en princip som är inskriven i regeringsformen, en av grundlagarna. Kommunerna måste följa de ramar som riksdag och regering bestämt, men utöver det ger det kommunala självstyret kommunen rätt att: fatta självständiga beslut. ta ut skatt av invånarna för att kunna sköta sina uppgift.

Vad bestämmer en kommunpolitiker?

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i den kommunala organisationen. Kommunfullmäktige beslutar exempelvis om skattesats i kommunen, om budget för olika verksamheter, och väljer kommunstyrelse och kommunalråd.

Vad behöver kommunen inte göra?

En kommun får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot de verkliga kostnaderna för verksamheten. En kommun får inte ge stöd till enskilda, om det inte framgår av en särskild lag att detta är tillåtet. En kommun får inte fatta beslut som gäller förfluten tid.

Vad måste en kommun erbjuda?

Kommunen ansvarar för den största delen av den samhällsservice som finns där du bor. Några exempel på service är att erbjuda förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. De obligatoriska verksamheterna måste finnas i alla kommuner och bestäms av kommunallagen.

Hur ser kommunens ansvar ut?

Kommunens ansvar

Kommunen planerar byggandet av nya bostäder, ser till att det finns hälsoskydd och miljöskydd, vatten och avlopp, att det hålls rent på gator och torg och att det finns återvinningscentraler. Tillsammans med landstingen sköter kommunen kollektivtrafiken.

Vad är kommunens utgifter?

Kommunernas kostnader 2020

År 2020 uppgick kommunernas kostnader till totalt 715 miljarder kronor. Kostnaderna för skola och barnomsorg, samt andra pedagogiska verksamheter utgjorde en betydande del av detta, drygt 300 miljarder kronor.

Så här styrs Sverige, kommuner och regioner

Vad är grejen med svenska kommuner och landsting?

Den svenska demokratin: Riksdag, landsting, kommun – vad är vad?​

Lämna en kommentar