Vad får man inte jobba med om man har add?

Men också ett högt arbetstempo, idérikedom eller superprestationer. – I vissa yrken kan man ha nytta av adhd, men i andra yrken kan störningen orsaka problem. Till exempel lämpar sig inte obehandlad adhd för yrken som innebär större säkerhetsrisker, såsom bygg- eller transportjobb, säger Markku Sainio.

Vad kan man jobba med om man har add?

Tillvägagångssättet för långa, komplicerade uppgifter – blir snabbt uttråkad, avsaknad av koncentrationsförmåga och underlåtenhet för att upprepa uppgiften, frustration, humörsvängningar. Ideala yrken för sådana personer är inom handeln och inom nöjesindustrin. Ett bra alternativ kan också vara en enskild firma.

Hur är det att leva med någon som har add?

Kärnsymtomen hos vuxna med adhd/add är liksom hos barn, svårigheter med uppmärksamhet med eller utan samtidig impulsivitet och överaktivitet. Men uttrycken och konsekvenserna av adhd/add präglas av vad man upplevt under uppväxten, vilka krav och förväntningar man har på sig och hur den aktuella livssituationen ser ut.

Hur påverkar add relationer?

Alla par upplever någon gång svårigheter, men relationer där en part har autism eller adhd är ofta mer konfliktfylld. Personer med adhd vara impulsiva, med snabba humörsvängningar, vilket kan leda till mycket bråk.

Är add medfött?

Orsaker till add

Det är inte helt klarlagt vad som orsakar add eller andra former av adhd, men det finns tydliga genetiska kopplingar. Det är vanligt att någon annan i familjen eller släkten har en liknande funktionsvariation som påverkar de delar av hjärnan som styr uppmärksamhet, aktivitet och impulskontroll.

Måste man medicinera add?

Ja, det finns ad(h)d-mediciner som hjälper till att öka och få fram nervsignalerna. Medicinerna har mest effekt på frontalloben. Då ökar förmågan att koncentrera sig. Men bara de som fått diagnosen add eller adhd har rätt att få sådan ad(h)d-medicin för koncentrationen.

Kan man växa ifrån add?

Det verkar som att ADHD (med hyperaktivitet) ”växer bort” hos omkring en tredjedel av alla som får diagnosen i ung ålder. Personer med ADD, däremot, har ofta kvar sin diagnos under hela livet. Men med rätt terapi, hjälpmedel och eventuell medicinering samt arbets-/studieanpassning kan många ändå fungera väl i vardagen.

Finns det något positivt med ADD?

En del har förmågan att hyperfokusera, vilket innebär att personen fokuserar väldigt intensivt och verkligen brinner för något. Många är energiska, vilket betyder att de har en stark motor och drivkraft. Det finns ofta en öppenhet och nyfikenhet, vilket också kan ses som fördelar.

Hur ärftligt är ADD?

– Det är mycket ärftligt. Det är lika nedärvt som schizofreni och manodepressivitet, det vill säga till 75 procent medfött. Men det är inte bara en gen som är ansvarig. Flera gener samverkar och även miljön inverkar.

Vilken medicin är bäst mot ADD?

Enligt Läkemedelsverket ska metylfenidat vara första val. Det gäller vid medicinsk behandling av typisk adhd när andra svårigheter inte finns med i bilden. Centralstimulerande läkemedel (CS) ökar förmågan till koncentration och uppmärksamhet. Samtidigt minskar impulsiviteten.

Hur är det att leva med någon som har asperger?

Att ha en relation tillsammans med någon som lider av Aspergers kan göra kommunikation, social anknytning och känslomässiga band svårare att etablera. Man måste vara beredd på frustration, stress och missförstånden. Men om man är villig att arbeta hårt för att det ska fungera, så kan man ändå komma långt.

Hur vet man om man har autistiska drag?

Om du har autism känner du ofta igen dig i flera av dessa egenskaper: Du kan ha svårt att förstå vad andra känner. Du kan ha svårt att förstå vad andra menar när de pratar. Du kan ha svårt att kommunicera med andra, du blir lätt missförstånd och det kan kännas meningslöst att kommunicera.

Är add NPF?

Ungefär 100 000 svenskar har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Det innebär att hjärnan fungerar annorlunda – vilket leder till olika kognitiva svårigheter. I begreppet NPF ryms diagnoserna ADHD, ADD, autismspektrumstörning, språkstörning och Tourettes syndrom.

Hur yttrar sig add hos vuxna?

Om du så länge du kan minnas har haft problem att koncentrera dig, ofta glömmer saker, har svårt att hålla ordning och har svårt att slutföra uppgifter, men inte har problem med överaktivitet, till exempel svårt att sitta stilla eller att du gör saker utan att först tänka efter, kan det vara så att du har add.

När ska jag gå få diagnos för add?

ADD upptäcks i vanliga fall först i skolåldern, när studierna inte löper enligt förväntningarna. Det verkar som att ADD är vanligare bland flickor än pojkar. Under spädbarnstiden är barn som lider av uppmärksamhets- störningstypen av ADHD ofta lug- na, lyckliga och glada, om än nå- got envisa ibland.

Är Aspergers syndrom ärftligt?

Autism/Aspergers syndrom är ofta ärftligt och en nära släkting lider mycket ofta av liknande (om än mer eller mindre svåra) problem. Precis som med ADHD, kan autism följa i spåren av att ha fötts mycket för tidigt eller att ha exponerats för miljörisker under fosterstadiet eller de första två-tre levnadsåren.

ADHD – så vet du när du bör söka hjälp – Dr Mikael & Tilde (Sjuan)

ADHD/ADD mini serie. Del 4- Det här bör du undvika om du har ADHD/ADD.

VAD ÄR ADD? – Ångestskolan

Lämna en kommentar