Vad får man inte säga enligt yttrandefrihetsgrundlagen?

I Sverige har man rätt att säga nästan vad man vill. Man har rätt att uttrycka sin åsikt i radio, i tv och på webben. I yttrandefrihetsgrundlagen står det om dessa rättigheter. Där står också vad som inte är tillåtet, som till exempel att förtala eller kränka en annan person.

Vilka lagar begränsar yttrandefrihet?

Yttrandefriheten är en av de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna i 2 kap. 1 § regeringsformen (RF). Friheten kan emellertid begränsas genom lag (8 kap. 1 § RF) eller i vissa fall genom förordning efter bemyndigande i lag (8 kap.

Vad finns det för nackdelar med yttrandefrihet?

Problemet är dock att yttrandefriheten i sig gör att det är svårt att komma åt dem som uttrycker sig hotfullt eller väldigt diskriminerande. För att ytterligare försvåra utförs mycket av mobbing och hat på nätet och av anonyma personer eller grupper.

Vad händer om man begränsar yttrandefrihet?

Var je inskränkning i yttrandefriheten hindrar individen från att rea lisera sina livsmöjligheter. Varken samhället eller någon annan får ta sig den rätten.

Vad regleras i yttrandefrihetsgrundlagen?

Lagen innehåller bestämmelser om grundlagsskydd för bland annat radio- och tv-sändningar och vissa webbplatser. Lagen innebär bland annat att: Alla medborgare har rätt att uttrycka sina åsikter, tankar, känslor i radio, tv, videogram, ljudupptagningar eller andra sorters upptagningar.

När gäller inte yttrandefriheten?

Lagar. Inskränkningarna i yttrandefriheten finns bland annat i brottsbalken, i form av förbud mot olaga hot, hets mot folkgrupp, förtal och förolämpning, och sekretesslagen.

Vad hotar yttrandefriheten?

Yttrandefriheten är idag under allt större hot i många delar av världen och konstnärer och kulturutövare är i flera fall särskilt utsatta. Antalet övergrepp har ökat, vilket är något som konstaterats av såväl UNESCO som Freemuse och PEN, organisationer som arbetar för att säkra konstnärlig frihet och yttrandefrihet.

Vilka konsekvenser kan yttrandefrihet få?

Att fritt uttrycka sin åsikt skapar den offentliga debatten och all samhällsförändring. Yttrandefriheten är absolut och okränkbar. Men med friheten kommer också ansvar, en måste själv ta ansvar för det en säger och skriver.

När använder ni yttrandefrihet Vad skulle det innebära om vi inte hade yttrandefrihet?

Obegränsad yttrandefrihet är en rättighet som kränker. Varje elev ska tydligt förespråka en av teserna och utgå ifrån ett nu-då-perspektiv. Genom att använda en historisk situation kan de argumentera för vad som ska gälla för dagens samhälle.

Finns det problem med att begränsa yttrande och tryckfriheten?

Tryckfriheten har gränser

Tryck- och yttrandefriheten har begränsningar idag också. I Sverige får vi till exempel inte hota eller kränka någon, och inte hetsa mot folkgrupper. Dagens begränsningar ska skydda den personliga friheten och individens integritet. Idag har vi däremot mycket färre begränsningar än tidigare.

Vad omfattas av YGL?

YGL gäller för ljudradio, television och vissa liknande överföringar samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar. Med vissa liknande överföringar avses andra överföringar som sker med hjälp av elektromagnetiska vågor än ljudradio och television, t.

Vad reglerar grundlagarna?

Sveriges författning består av fyra grundlagar: regeringsformen • tryckfrihetsförordningen • yttrandefrihetsgrundlagen • successionsordningen. Grundlagarna räknas till den högsta nivån av lagar och inga andra lagar får motsäga dem. Grund lagarna ska skydda demokratin och är därför svå rare att ändra än andra lagar.

Vad omfattas av tryckfrihetsförordningen?

Tryckfrihetsförordningen bestod av två delar: Rätten för alla att publicera tankar, fakta och idéer i tryck. Rätten för alla att ta del av myndigheternas och de styrande organens handlingar (beslut, domar, brev, utredningar etc), och trycka dem om man ville.

Vad får man egentligen säga i det här j-la landet!?

Tryckfrihetsförordningen & Yttrandefrihetsgrundlagen (Samhällskunskap) – Studi.se

Lilla Aktuellt – Så funkar yttrandefrihet

Lämna en kommentar