Vad får regeringen besluta om?

Regeringen styr Sverige. Den genomför riksdagens beslut, lämnar förslag på nya lagar och på ändringar i de lagar som redan finns. Ministrarna i regeringen besöker regelbundet riksdagen.

Vilka är riksdagens kontrollorgan?

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att kontrollera hur regeringen och myndigheterna sköter sitt arbete. Det kallas för riksdagens kontrollmakt.

På sidan:
 • Två KU-granskningar.
 • Ledamöternas frågor till regeringen.
 • Misstroendeförklaring.
 • Justitieombudsmannen.
 • Riksrevisionen.

Vad menas med att regeringen är kollektivt ansvariga för sina beslut?

3 § sina beslut kollektivt och är kollektivt ansvarig för dessa beslut. Enskilda statsråd har ingen reservationsrätt eller kan anmäla avvikande mening i beslutsärenden. I de fall enskilda statsråd inte längre tycker sig kunna dela regeringens beslut bör han eller hon avgå.

Vilka är riksdagens regeringens och myndigheternas viktigaste uppgifter?

 • Beslutar om lagar. En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. …
 • Beslutar om statens budget. Riksdagen beslutar om statens utgifter och inkomster i statens budget. …
 • Kontrollerar regeringen. Riksdagen kontrollerar på flera sätt hur regeringen och myndigheterna sköter sitt arbete. …
 • Arbetar med EU-frågor.

Var fattas i praktiken de flesta beslut?

På regeringssammanträdet fattar regeringen sina beslut. Regeringsbesluten fattas i regel av regeringen som kollektiv, där minst fem statsråd måste vara närvarande för att regeringen ska vara beslutför. Statsrådet föredrar sina egna ärenden, och ersätts av ett annat statsråd om han eller hon inte kan närvara på mötet.

Vem granskar en myndighet?

Justitieombudsmannen (JO) – Riksdagens ombudsmän – kontrollerar att myndigheter och deras tjänstemän följer gällande lagar och andra författningar i sin verksamhet och att medborgarna behandlas på ett korrekt sätt.

Vad har JO för befogenheter?

JO:s befogenheter

JO kan, som särskild åklagare, väcka åtal mot en befattningshavare som, genom att åsidosätta vad som åligger honom i tjänsten eller uppdraget, har begått annan brottslig gärning än tryckfrihetsbrott eller yttrandefrihetsbrott. JO kan anmäla en tjänsteman för prövning av disciplinansvar.

Hur är en regering organiserad?

Regeringskansliet består av Statsrådsberedningen, elva departement och Förvaltningsavdelningen. Departementen ansvarar för sina respektive sakfrågor och Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande stöd, service och utveckling. Statsrådsberedningen leder och samordnar arbetet i Regeringskansliet.

Vad menas med en minoritetsregering?

En minoritetsregering är en regering i ett parlamentariskt system som saknar majoritet i parlamentet. Regeringen tvingas då söka stöd bland partier i parlamentet som själva inte sitter med i regeringen.

Vad har talmannen för roll?

Talmannen leder riksdagens arbete i samråd med gruppledarna och med stöd av Riksdagsförvaltningen. En viktig uppgift för talmannen är att leda förhandlingarna vid ett regeringsskifte och lägga fram förslag till ny statsminister.

Vilka är regeringens fyra huvuduppgifter?

Regeringen styr riket, exempelvis genom att regeringen:
 • lägger fram lagförslag (propositioner) till riksdagen.
 • verkställer riksdagens beslut.
 • bestämmer över pengar som riksdagen beslutat om i budgeten.
 • företräder Sverige i EU.
 • ingår avtal med andra stater.
28 mars 2017

Vad är ett regeringsuppdrag?

MSB får fortlöpande uppdrag från regeringen som rör vårt verksamhetsområde, samt möjlighet att lämna synpunkter på regeringens förslag till nya och ändrade regler. Varje år får MSB i uppdrag av regeringen att utreda olika frågor.

Vad är Länsstyrelsen och vilka uppgifter har den?

Utöver att vara regeringens representant i länet fokuserar länsstyrelsen även på frågor såsom miljö, natur, näringsliv, social utveckling, djurskydd, jämställdhet, integration, transporter, infrastruktur och bostäder.

Vilka länder har ministerstyre?

I de flesta länder, till exempel Danmark, Norge, Storbritannien och USA råder ministerstyre som norm. Finland och Sverige har dock regler som förhindrar ministerstyre i enskilda ärenden.

Vem är det som mottar regleringsbrev från regeringen?

Energimyndigheten, Migrationsverket, Polisen, Rymdstyrelsen och Skatteverket är några exempel på statliga myndigheter. Varje år beslutar regeringen om regleringsbrev för myndigheterna. I regleringsbrevet står det hur myndigheten ska arbeta och hur mycket pengar den kan använda.

Varför har vi inte ministerstyre i Sverige?

Det här innebär ministerstyre

I många länder är det vanligt att ministrarna har det yttersta ansvaret för hur arbetet för en myndighet ska fungera, men det är inte fallet i Sverige. Istället är det direkt förbjudet för en minister att lägga sig i sakfrågor angående hur en myndighet ska arbeta.

Vad är grejen med riksdag och regering

Regeringens uppgifter

Hur bildas regeringen

Lämna en kommentar