Vad gör arbetsmiljöverket?

Arbetsmiljöverket har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att arbetsmiljön uppfyller de krav som finns i arbetsmiljölagen om att alla ska ha en bra och utvecklande arbetsmiljö. Vi tar fram juridiskt bindande föreskrifter, inspekterar arbetsställen och sprider information om arbetsmiljöregler.

Vad är Arbetsmiljöverkets roll?

Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö och arbetstider följs av företag och organisationer. Vi ansvarar också till viss del för tobakslagen, och miljöbalken när det gäller frågor om genteknik och bekämpningsmedel.

Vad kan Arbetsmiljöverket hjälpa till med?

  • Grundprinciper för att förebygga arbetsmiljörisker.
  • Planera och projektera bort risker.
  • Samordna så att risker inte uppstår.
  • Hantera kvarstående arbetsmiljörisker i byggskedet.

Vad gör arbetsmiljölagen?

Syftet med arbetsmiljölagen, AML, är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att skapa en god arbetsmiljö. Där står det till exempel att arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och ska leda arbetet mot en bättre arbetsmiljö.

När ska man kontakta Arbetsmiljöverket?

När det inträffar en allvarlig personskada eller dödsfall på en arbetsplats har arbetsgivaren skyldighet att anmäla det till oss. Detsamma gäller skador i samband med arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt och tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa. Det står i arbetsmiljölagen, 3 kap. 3 a §.

Vad är arbetsgivaransvar?

Arbetsgivaransvar – Arbetsgivares ekonomiska ansvar för skada som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten.

Hur blir man arbetsmiljöinspektör?

De som rekryteras ska ha högskoleutbildning, några års arbetslivserfarenhet och ett stort intresse för arbetsmiljöfrågor. Nyanställda inspektörer får en grundutbildning inom Arbetsmiljöverket. Utbildningen pågår under ca 6 månader och handlar bland annat om den nya yrkesrollen.

Vad är negativa fysiska arbetsmiljöfaktorer?

Fysiska arbetsmiljöfaktorer är hur den faktiska arbetsplatsen ser ut och fungerar rent fysiskt. Det kan handla om till exempel ergonomi, luft, ljud, ljus, brandskydd, första hjälpen-utrustning, personalutrymmen, planlösning i lokaler och vilket skick lokalerna är i.

Kan man Arbetsvägra?

Arbetsvägran. Arbetsvägran är saklig grund för uppsägning om den är oresonlig. Det betyder att det inte ska finnas någon anledning för den anställda att vägra att utföra arbetsuppgifterna. En anställd är skyldig att utföra allt arbete som har ett naturligt samband med verksamheten.

Var kan du hitta information om säkerhetsregler på arbetsplatsen?

Hälsa och säkerhet – Arbetsmiljöverket.

Vad innebär arbetsmiljölagen i korthet?

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet.

För vilka arbeten gäller arbetsmiljölagen?

Denna lag gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning. I fråga om fartygsarbete gäller lagen även när svenska fartyg används till sjöfart utanför Sveriges sjöterritorium.

Vad är målet med arbetsmiljölagen och vad säger arbetsmiljölagen om arbete i hemmet?

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön, även vid arbete hemifrån. Det säger arbetsmiljölagen. I samma lag står även att arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Var kan man anmäla dåliga arbetsförhållande?

Du kan anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

Kan man anmäla till Arbetsmiljöverket?

Du kan tipsa oss om arbetsmiljön inte är bra på din egen arbetsplats eller någon annan arbetsplats.

Vilka olyckor och tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket?

Här är några exempel på arbetsskador:
  • halkolycka (arbetsolycka)
  • fall från stegar (arbetsolycka)
  • trafikolycka eller cykelolycka på väg till eller från arbetet. (olycka som skett på väg till eller från arbetet)
  • allergier mot ett ämne man arbetar med (arbetssjukdom)
  • att man mår psykiskt dåligt på grund av bråk.

Alla ska ha kunskap om arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet

Vad är arbetsmiljö och varför är det viktigt?

Planning and construction – An educational clip from The Swedish Work Environment Authority

Lämna en kommentar