Vad gör en agronom?

Agronomers arbetsuppgifter är oftast relaterade till livsmedelsproduktion, landsbygdsutveckling eller miljö. De vanligaste arbetsuppgifterna är handläggning, rådgivning, forskning, marknadsföring/försäljning samt verksamhetsledning. Fler och fler agronomer jobbar med miljö och andra hållbarhetsfrågor.

Hur mycket tjänar man som agronom?

37 300 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad krävs för att bli agronom?

Hur blir jag agronom? Som enda universitet i Sverige kan vi erbjuda program som leder till agronomexamen. Du kan bli agronom inom fem olika områden. Med start höstterminen 2021 ersätts de tidigare femåriga agronomprogrammen av en kombination av ett kandidat- och ett masterprogram.

Vad är en Agrotekniker?

from Naturbruk

I vår tvååriga utbildning till Agrotekniker får du fördjupade kunskaper inom lantbrukets husdjur, växtodling, teknik, ekonomi och arbetsledning. Du har möjlighet att skräddarsy din utbildning efter vad du har för intressen och mål.

Vem utbildar agronomer?

SLU är det enda universitet i Sverige som utbildar agronomer och hortonomer och uppdraget som SLU har fått av Arbetsförmedlingen är att stödja nyanlända genom att komplettera med det som krävs för att lättare bli anställningsbar inom de båda yrkesområdena.

Hur mycket tjänar en djurskyddsinspektör?

Medianlönen för djurskyddsinspektör/-handläggare inom Naturvetarna var 2020 ca 34 000 kr per månad och de flesta tjänade mellan 31 000 och 39 000 kr per månad.

Hur mycket får man i lön som arkitekt?

Arkitekters lön

Dels beroende på vilken sektor du jobbar inom (privat, kommunal eller statlig) samt vilken roll du har (medverkande arkitekt, handläggande arkitekt, ansvarig arkitekt eller chefsarkitekt). Medianlönen ca 10 år efter examen kan alltså hamna mellan 33 500 kr och 54 000 kr per månad.

Hur lång är utbildningen till agronom?

För att få en agronomexamen krävs 5 års studier (300 hp).

Vad gör en Ajourhållare?

Där kontrollerar man att djurskyddslagen följs. Handläggaren följer upp anmälningar om misstänkt djurplågeri och gör regelbundna kontrollbesök hos djurhållare. Man kan vara egen företagare eller vara anställd hos exempelvis fodertillverkare eller företag som arbetar med rådgivning, bland annat Hushållningssällskapen.

Vad krävs för att bli lantmästare?

Vilken utbildning krävs för att bli Lantmästare

En vanlig utbildningsbakgrund för Driftledare och Lantmästare är det treåriga Lantmästarprogrammet på Sveriges lantbruksuniversitet som är en tvärvetenskaplig utbildning där bland annat biologiska, ekonomiska och tekniska fackkunskaper inom lantbruk står på schemat.

Hur mycket tjänar en lantmästare?

Vilken lön har lantmästare? De flesta lantmästare inom Naturvetarna tjänade år 2020 mellan 33 000 och 59 000 kr per månad (medianlön 40 500 kr per månad).

Vad gör en Klövvårdare?

Klövvårdare behöver ha kunskaper i djurets anatomi och fysiologi, kunskap och erfarenhet av djurstallar och utfordring, i ergonomi, entreprenörskap och ekonomi. Klövvårdare arbetar mest med kor och grisar.

Vad är agronomi?

Lantbruksvetenskap eller agronomi, är det vetenskapliga studiet av lantbrukets förutsättningar och förhållanden.

Vad gör man som jägmästare?

Jägmästare är inriktad på att arbeta med skogliga frågor. De förvaltar skog med hänsyn till sociala, ekonomiska och biologiska aspekter. Som jägmästare är det inte ovanligt att inneha en tjänst på ledande nivå eller som specialist inom privat sektor, på skogsföretag eller inom skogsindustrin.

Vad är agrar ekonomi?

Ekonomagronom: Utbildningen till ekonomagronom ger en god förståelse för lant- och skogsbruk och hur våra naturresurser nyttjas bäst för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar livsmedelsproduktion. Efter genomgången utbildning har studenten en helhetssyn på den agrara sektorns värdekedjor.

Naturvetare arbetar för en hållbar framtid – Agronom

Erik Hammar, markväxtagronom

Hur är det att vara livsmedelsagronom? #pluggahållbart

Lämna en kommentar