Vad gör en elevassistent?

Som elevassistent stöttar du barnen i grundskolan så att de kan följa med i undervisningen, till exempel genom att hjälpa de elever som har läs- och skrivsvårigheter, funktionsvariationer, koncentrationssvårigheter eller andra svårigheter med att följa med i undervisningen.

Vad krävs för att jobba som elevassistent?

Elevassistenter kan ha olika utbildningsbakgrund. Gymnasieutbildning och gärna eftergymnasial utbildning, t. ex från en yrkeshögskola, kring den funktionsnedsättning eleven har är vanliga krav från skolorna.

Vad är Elevassistentens ansvar och skyldighet?

Elevassistenter arbetar inom förskolor och skolor som stöd för barn och elever med särskilda behov. Arbetet innebär bland annat att bevaka individens intressen och integrera individen i gruppen, möjliggöra för individen att lösa egna situationer.

Vad har en elevassistent i lön?

För en Elevassistent är den genomsnittliga månadslönen 25 500 kr per månad. Inom den kommunala sektorn ligger lönen på 25 500 kr och inom den privata sektorn 25 100 kr. För närvarande är det 2020 års lönestatistik som visas. Genomsnittslönen ökade med 500 kr (2%) från 2019 till 2020.

Varför vill man jobba som elevassistent?

Elevassistentens uppgift är att stödja elever i undervisningen och i den övriga skolgången. Man kan arbeta med enskilda elever, i hela klasser eller fritidsgrupper. Arbetet kan vara givande för den som vill arbeta med barn, men ställer också krav på personliga egenskaper och kompetens hos de som arbetar inom yrket.

Vart kan man jobba som elevassistent?

Som elevassistent arbetar du vanligtvis inom skola och fritidshem. Du kan också arbeta med elever som deltar i särskilda grupper och i särskolan. Den här typen av resurs är mycket viktig i skolan.

Hur många år pluggar man till elevassistent?

Elevassistent är en yrkesutbildning på 1300 poäng. I utbildningen får du kunskaper för att vara ett extra stöd till elever i skolan. Du lär dig hjälpa eleven att hitta individuella lösningar för att eleven ska kunna tillgodogöra sig kunskap.

Hur många timmar ska en elevassistent ha?

Det ena elevassistenten jobbar heltid eller 38 timmar 15 minuter (inget sommaruppehåll), och det andra 30 timmar (har sommaruppehåll). Av den heltidsanställda elevassistentens arbete är 33 timmar 15 minuter arbete i skolan, och 5 timmar är arbete som områdesansvarig.

Vad säger skollagen om barn med särskilda behov?

Enligt skollagen ska alla barn ges den ledning och stimulans som de behöver, för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Exakt hur stödet ska se ut står inte i lagen, utan det bestäms på skolan. Skolan ska erbjuda ett stöd som fungerar för varje enskild elev. Stödet kan alltså vara mer eller mindre omfattande.

Vad tycker du är viktigt att kunna I rollen som barnskötare eller elevassistent Nämn tre saker och motivera varför du tycker just detta är viktigt?

Du får kunskap om hur du leder aktiveter kopplat till utveckling och växande efter ålder och arbetsplats samt utvärderar dessa, samverkar med övrig personal, tänker pedagogiskt och kommunicerar med föräldrar.

Vad tjänar elevassistent 2021?

25 500 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad tjänar en elevassistent i Stockholm?

Den lägsta lönen, som elevassistent, ligger på 22 100 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 22 200 kr.

Hur mycket tjänar elever?

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå
Samtliga sektorer Kommunal sektor Landstingssektorn
25 500 kr 25 500 kr 27 200 kr

Vem kan få elevassistent?

Svar: En elev kan ha rätt till särskilt stöd enligt skollagen för att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. En elev kan också ha rätt till stöd i form av en personlig assistent enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. De insatser som ges inom skolans ram, t.

Elevassistent Yrkesfilm Arbetsförmedlingen

Elevassistent

Barn- och fritidsprogrammet: Hur blir manx elevassistent?

Lämna en kommentar