Vad gör en god man?

En god man eller förvaltare har rätt att sköta mer omfattande angelägenheter åt sin huvudman. Exakt vad som ska ingå i åtagandena bestäms i den process som utser dem. Den person (huvudmannen) som har fått en god man har kvar sin rättsliga handlingsförmåga och har alltså full förfoganderätt över sina bankkonton.

Vad innebär uppdraget som god man?

Uppgiften varierar från uppdrag till uppdrag men syftet är att medverka till att huvudmannen har ett bra boende, får en god omvårdnad och ges goda levnadsvillkor. Uppgiften att sörja för person innebär att du ska försäkra sig om att huvudmannens medel använts till hens nytta.

Vad ska en god man hjälpa till med?

En god man eller förvaltare har i uppdrag att ta tillvara en persons juridiska och ekonomiska rättigheter. Det kan till exempel vara att betala räkningar, ansöka om bidrag eller se till att beviljade insatser fungerar. En person som har en god man eller förvaltare kallas för huvudman.

Vilka befogenheter har en god man?

Om huvudmannen inte kan uttrycka sin vilja ska god man agera utifrån huvudmannens bästa. Vid större åtgärder, så som bostadsförsäljning eller godkännande av arvskifte kommer även anhöriga ges möjlighet att yttra sig. Det är dock den gode mannen som beslutar vilka åtgärder som ska vidtas för huvudmannen.

Vad ingår i god mans uppgifter och åtaganden?

Förvalta huvudmannens egendom
  • Sköta huvudmannens ekonomi.
  • Ta hand om pension och bostadstillägg/bidrag.
  • Betala räkningar.
  • Lämna fickpengar antingen till huvudmannen själv eller till exempel vårdpersonal mot kvittens.
  • Förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter etc.

Vad innebär uppdraget att sörja för person?

Uppgiften att sörja för person innebär att gode mannen ska försäkra sig om att huvudmannens medel använts till hans eller hennes nytta. Det innebär även att se till att huvudmannen har ett bra boende, får en god omvårdnad och ges goda levnadsvillkor.

Varför ska man ha en god man?

En god man eller en förvaltare hanterar ekonomiska och juridiska ärenden åt en medmänniska som inte klarar av att göra det själv. Sedan 1 juli 2017 har anhöriga fått en större behörighet att utan fullmakt sköta frågor som rör den dagliga livsföringen. Godmanskap ska endast anordnas om det inte finns enklare åtgärder.

Kan en anhörig vara god man?

Anhörig kan ansöka om god man

En nära anhörig, till exempel en make, sambo, föräldrar, syskon eller barn, kan också göra ansökan åt den som behöver hjälp. Kommunens överförmyndare får ansöka om god man och ska då skicka med de handlingar som tingsrätten behöver.

Vad får en god man bestämma?

En god man eller förvaltare har rätt att sköta mer omfattande angelägenheter åt sin huvudman. Exakt vad som ska ingå i åtagandena bestäms i den process som utser dem. Den person (huvudmannen) som har fått en god man har kvar sin rättsliga handlingsförmåga och har alltså full förfoganderätt över sina bankkonton.

Hur mycket får man betalt för att vara god man?

Som god man tjänar du i regel cirka 10 000 kronor brutto årligen, såvida du tar dig an ett uppdrag med medelsvår komplexitet. Din ersättning betalas alltid ut årligen, och ersättningsbeloppet är alltid baserat på en bestämd procentsats som grundas utifrån det basbelopp som gäller för året.

Att vara god man

Rollkoll – Vad gör en god man och förvaltare (ljudfil)

Introduktionsutbildning God man och förvaltare 1

Lämna en kommentar