Vad gör en justerare?

Definition. Justerare är en person, vald av deltagarna på ett beslutande möte, som verifierar att mötesprotokollet är en korrekt redogörelse för hur mötet gått till. Justerare kallas även justeringsman eller justeringsperson.

När behövs justerare?

Om samtliga aktieägare är överens kan de fatta beslut utan en bolagsstämma. Det kallas att hålla en bolagsstämma per capsulam och det är som ett godkännande av ett beslutsförslag i efterhand. Beslutet och att det har fattats utan bolagsstämma (per capsulam) ska antecknas i ett protokoll.

Måste justerare skriva under protokoll?

Det är sekreteraren som ansvarar för att mötesprotokollet är korrekt. Justeringsmännen har till uppgift att intyga att det är korrekt. Det krävs alltså att justeringsmännen undertecknar protokollet för att det ska vara giltigt. Detta kan dock variera beroende på vad som står i föreningens stadgar.

Vad gör man när man justerar protokoll?

Justeringsperson/er kan inte vägra att skriva under protokollet på grund av invändningar. Ofta väljs samma person/er till både justeringsperson och rösträknare. som på mötets vägnar intygar att det som förts till protokoll är riktigt. Protokollet måste vara justerat för att vara giltigt och juridiskt bindande.

Varför justera protokoll?

Ett styrelseprotokoll utgör ett bevis över de beslut som styrelsen har fattat. Även ett beslut som är fattat utan att ha protokollförts är giltigt, men det är då förstås svårare att bevisa att beslutet är fattat och dess närmare innebörd. Det är därför viktigt att vara noga med att protokollföra alla beslut som fattas.

Måste det finnas justerare?

Det blir därmed inte nödvändigt att ha en utomstående person som justerar protokollet i enmansbolag. Aktiebolagslagen sätter en lägre gräns för antalet justerare. Det är dock upp till stämman att välja hur många justerare den anser vara lämpligt. Det är vanligt att det finns två justerare.

Måste protokoll signeras?

Utan sekreterarens signatur är protokollet inte giltigt. När det gäller verksamhetsberättelsen så ska den undertecknas av alla dem som ingår i styrelsen vid tiden för undertecknandet och innan det sänds ut till medlemmarna inför årsmötet.

Vem ska skriva på Årsstämmoprotokoll?

Vid varje föreningsstämma måste föras protokoll. Protokollet ska innehålla beslut, röstlängd om sådan upprättats och resultat av eventuell omröstning. Protokollet ska undertecknas av protokollföraren, justeras av ordföranden och minst en justeringsman.

Vem skriver under ett protokoll först?

Ordföranden skriver under protokollet, som ägare av mötet, och av mötet utsedda justerare, som på mötets vägnar intygar att det som förts till protokoll är riktigt. Om en justerare finner att sekreteraren i protokollet angett något som avviker från hans/hennes uppfattning om vad som t.

Kan styrelsemedlem justera Årsmötesprotokoll?

Justeringen av styrelsemötenas protokoll kan göras under samma eller följande styrelsemöte eller genom att alla styrelsemedlemmar undertecknar det. Man kan också utse protokolljusterare varje gång. Följande måste finnas med i beslutsprotokollet: beslutsprotokoll.

Hur många justeringsmän?

Protokollet skall undertecknas av ordföranden och minst en justeringsman som utses av stämman. Senast tre veckor efter stämman skall det justerade protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna.

Vem kan vara justerare?

eventuellt val av vilken styrelseledamot som ska vara justerare (justerare väljs endast om styrelsen består av fler än en ledamot) de beslut som styrelsen tar under mötet. underskrifter av ordförande och eventuell justerare.

Vad betyder ordföranden?

Ordföranden är den som leder styrelsens arbete. Ordförande bör vara en driftig person som sätter igång och slutför arbetet, med god organisationsförmåga, ordningssinne och förmåga att se helheten framför detaljer. Olika delar i arbetet: Leda och fördela arbetet inom styrelsen.

Statsrätt

Straumann – Behandling för implantatburen bro med flera tänder

Vad gör du? vadå jag ville kolla lite

Lämna en kommentar