Vad gör en lantmätare?

En lantmätare fattar beslut om hur fastighetsgränser ska dras och hur avstyckningar ska göras. I det uppdraget kan det ingå att uppdatera kartor, planera flygfotografering och genomföra mätningsarbeten.

Hur mycket tjänar en lantmätare?

44 600 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur blir man en lantmätare?

För att bli lantmätare krävs en utbildning i lantmäteri eller samhällsbyggnad. Utbildningarna finns på universitet och högskolenivå, både på kandidat-, magister- och masternivå. Det finns kurser och program på yrkeshögskolor som har natur och samhällsinriktning också, som till exempel till lantmäteritekniker.

Vad sysslar våra Lantmäterimyndigheter med?

Vi ansvarar för fastighetsindelningen i Sverige och försörjer samhället – offentlig sektor, näringsliv och privatpersoner – med information om geografi och fastigheter.
 • Vi säkrar ägandet av fastigheter och tillgängliggör geodata till samhället. …
 • Vi säkerställer en nationell geodetisk infrastruktur.

Vad gör en Arkivutredare?

Planerar, utreder och handlägger ärenden inom offentlig sektor, företag och organisationer. Utarbetar rapporter, utredningar m.m. Utformar direktiv och förordningar samt utövar tillsyn.

Vad tjänar en lantmästare?

Vilken lön har lantmästare? De flesta lantmästare inom Naturvetarna tjänade år 2020 mellan 33 000 och 59 000 kr per månad (medianlön 40 500 kr per månad).

Vad gör Förrättningslantmätare?

Handlägger tekniska, ekonomiska och juridiska frågor i samband med fastighetsbildning. Svarar för värdering och registrering av fastigheter. Ansvarar för mätnings- och kartläggningsarbete samt för framställning och uppdatering av kartor. Analyserar flyg- och satellitbilder.

Vilken utbildning krävs för att bli lantmätare?

Femårig civilingenjörsutbildning till lantmätare finns på Lunds tekniska högskola och på högskolan i Gävle. I Gävle finns även treåriga utbildningar med inriktning mot lantmäteri.

Vad krävs för att bli lantmästare?

Vilken utbildning krävs för att bli Lantmästare

En vanlig utbildningsbakgrund för Driftledare och Lantmästare är det treåriga Lantmästarprogrammet på Sveriges lantbruksuniversitet som är en tvärvetenskaplig utbildning där bland annat biologiska, ekonomiska och tekniska fackkunskaper inom lantbruk står på schemat.

Hur många år för att bli arkitekt?

Arkitektutbildningen finns på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Lunds Tekniska Högskola i Lund, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg samt på arkitekthögskolan vid Umeå Universitet i Umeå. Utbildningstiden är fem år på heltid, och efter tre år har du möjlighet att avlägga kandidatexamen.

Hur skapar Lantmäteriet kartor?

skapar du en egen karta
 1. Klicka på Starta Kartutskrift.
 2. Välj önskat område genom att zooma och panorera i kartan. …
 3. Välj ”Ändra” för att ändra skala 1:10 000/1:50 000 eller utskriftsformat t.ex. …
 4. Välj ”Skapa karta”. …
 5. Anpassa din kartutskrift genom att välja den information du vill ha med t. …
 6. Din karta skapas som en pdf-fil.

Vilka kapitel i FBL innehåller bestämmelser som gäller före andra kapitel i FBL?

 • 1 kap. Andra avdelningen ( §)
 • 2 kap. Grundläggande bestämmelser.
 • 3 kap. Villkor för fastighetsbildning. Allmänna lämplighets- och planvillkor (1 – 4 §§) Särskilda bestämmelser beträffande jordbruk, skogsbruk och fiske (5 – 8 §§) …
 • 4 kap. Fastighetsbildningsförrättning. Lantmäterimyndigheten (1 – 7 a §§)

Hur många arbetar på Lantmäteriet?

Generaldirektör är Susanne Ås Sivborg. Vi omsätter cirka 1 946 miljoner kronor per år. 70 procent av intäkterna kommer från avgifter och andra ersättningar, resten är anslagsfinansierade. Vi har cirka 2 200 medarbetare på 50 orter.

Vad gör en Förrättningsassistent?

I arbetsuppgifterna ingår ofta att göra utskick, scanna, hantera post, ta emot telefonsamtal från kunder, administrera ansökningar och inkomna handlingar m.m. Förrättningsassistenter arbetar i allt större utsträckning i en digital miljö.

Hur mycket tjänar en Arkivassistent?

27 200 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur mycket tjänar en arkivarie?

Arkivariers lön

Medianlönen för nyexade arkivarier är 29 500 kronor. Medianlönen 10 år efter exmen är 35 000 kronor och efter 20 år 38 000 kronor.

Lantmätare Yrkesfilm Arbetsförmedlingen

Vad gör en lantmätare?

Vad gör Lantmäteriet?

Lämna en kommentar