Vad gör en revisor i en förening?

En revision i en förening innebär alltid att man kontrollerar bokföringen och verifikationerna samt tittar på styrelseprotokollen. Många uppfattar det som att detta är revisorernas enda uppgift. Men föreningens stadgar säger bland annat att revisorerna också skall granska styrelsens förvaltning.

Vad säger revisorn på årsmötet?

Revisorerna skriver till årsmötet en så kallad ”revisionsberättelse”. Där berättar revisorerna om styrelsen har skött föreningen på rätt sätt under året, t ex om de har följt förra årsmötets beslut samt föreningens stadgar. Revisorerna tittar också på föreningens ekonomi och undersöker om den skötts på rätt sätt.

Vilket ansvar har en lekmannarevisor?

Lekmannarevisorns huvudsakliga syfte är att granska redovisningen samt hur styrelsen förvaltar föreningen eller organisationen de företräder. 27 En vanlig uppfattning är att revisorn, både den auktoriserade och lekmannen, endast söker efter fel och misstänkta brott, något som sällan stämmer överens med verkligheten.

Måste man ha en revisor i en förening?

En ekonomisk förening måste ha minst en revisor som väljs av föreningsstämman om inte något annat är bestämt i stadgarna. När du startar föreningen behöver du inte registrera någon revisor till Bolagsverket.

Vem kan vara revisor i ideell förening?

Det är stadgarna som anger hur många revisorer en ideell förening ska ha. Det vanligaste är att det ska finnas en ordinarie revisor plus en suppleant eller två ordinarie revisorer med eller utan suppleant.

Måste revisorn vara med på årsmötet?

Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete. Revisorernas väljs, precis som styrelsen och valberedningen, på årsmötet av föreningens medlemmar. Hur många revisorer som föreningen ska ha regleras i stadgarna.

Vad ska stå i en revisionsberättelse?

I revisionsberättelsen ska det framgå vad revisorerna har granskat, t. ex. styrelseprotokoll, kassaböcker, bokföring osv. Revisorerna ska i revisionsberättelsen ge förslag till huruvida de förslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet eller inte.

Kan styrelsemedlem vara revisor?

Föreningsstämman kan när som helst avsätta en revisor och tillsätta en ny. Tänk på att en styrelseledamot som avgår vid en föreningsstämma inte kan väljas till revisor vid samma föreningsstämma eftersom det skulle innebära att denne granskar sin egen förvaltning för en del av året.

Måste Brf ha internrevisor?

En bostadsrättsförening måste ha minst en revisor. Revisorn väljs av föreningsstämman om inte något annat är bestämt i stadgarna. I de flesta fall behöver revisorn inte anmälas till Bolagsverket.

Vad är en lekmannarevisor?

Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om företaget arbetar i enlighet med ägarens avsikt och mål, om verksamheten är effektiv och om det finns en tillräcklig intern kontroll. Lekmannarevisorer väljs av fullmäktige ur gruppen förtroendevalda revisorer i kommunen eller regionen.

Får revisor ge råd?

I sin granskning bedömer revisorn om den granskade finansiella informationen ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning – och om den följer de lagar som finns. Utifrån sina iakttagelser kan revisorn också ge verksamheten råd gällande förbättrade rutiner och ekonomiska frågor.

Hur länge kan man ha samma revisor?

För företag som måste ha revisor ska det stå i bolagsordningen hur många revisorer som kan väljas. Tiden för revisorns uppdrag är ett år. Den kan vara längre men får inte vara längre än fyra år.

När kan man välja bort revisorn?

Om minst två av gränserna ovan överskrids två räkenskapsår i rad, måste val av revisor göras under det räkenskapsår som följer efter utgången av det andra av de två räkenskapsåren då gränserna överskridits. Om ett aktiebolag vill ha en revisor utses denne på en bolagsstämma med en mandattid på ett år.

Vad är en revisorssuppleant?

Många organisationer har revisorer som granskar bolagets räkenskaper, läs mer om detta via länken revision. Revisorssuppleanten har som uppgift att ersätta den ordinarie revisorn när denne har förhinder att fullgöra sina plikter. Aktiebolag får, men måste inte, utse revisorssuppleant.

Vem kan bli revisor?

Under vissa förutsättningar krävs att en auktoriserad revisor. Föreningen ska ha en auktoriserad revisor om minst två av de följande förutsättningarna är uppfyllda under de två senaste räkenskapsåren: mer än 50 anställda i medeltal. mer än 40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning.

Vad gör en revisor?

Ett jobb som revisor på PwC – Vad innebär det?

Deklarera för ideell förening

Lämna en kommentar