Vad gör en skolsköterska?

Du och skolsköterskan går tillsammans igenom hur du mår, och om det finns någonting du behöver hjälp och stöd med. – Du får kontrollera din syn, hörsel, mäta och väga dig, berättar Sara. På hälsosamtalet frågar Sara också om du är nöjd med dig själv. Det brukar leda till viktiga samtal.

Vad är mitt uppdrag som skolsköterska?

Skolsköterskan. Hen gör bland annat hälsoundersökningar, ger vaccinationer och kollar din syn. Du kan också prata med skolsköterskan om hur du mår och har det. Du kan även ställa frågor om du undrar över saker som gäller din kropp, sex eller relationer.

Hur är det att jobba som skolsköterska?

Om du arbetar som skolsköterska är den huvudsakliga arbetsuppgiften att kalla elever till regelbundna hälsokontroller för att följa deras utveckling samt att utföra vaccineringar. Elever kan också komma på spontana besök hos skolsköterskan för samtal och stöd i olika frågor, eller få omplåstring efter en olycka.

Vad är Elevhälsoteamet och dess syfte?

Elevhälsoteamet (EHT)

Rektor på varje skola är ansvarig för skolans elevhälsoarbete och som stöd i detta arbete finns det på varje skola ett elevhälsoteam. Elevhälsoteamet består av skolledning, skolsköterska, kurator, psykolog och personal med specialpedagogisk kompetens oftast specialpedagog eller speciallärare.

Varför jobba som skolsköterska?

Att arbeta som skolsköterska är variationsrikt, självständigt och handlar mycket om att bygga relationer med och fungera som en medicinsk resurs för lärare, elever och deras föräldrar. Som skolsköterska fyller du en nyckelfunktion i det viktiga arbetet med att främja elevernas hälsa.

Vad är Elevhälsoarbete?

Ett systematiskt elevhälsoarbete handlar om att kontinuerligt följa upp och vidareutveckla skolans förmåga att möta elevers olika och specifika behov. Fokus ligger på att förbättra förutsättningarna för elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Är skolsköterskor sjuksköterskor?

departement och statliga myndigheter definierar att begreppet skolsköterska avser legitimerad sjuksköterska med adekvat utbildning. tillsyn av den medicinska elevhälsan genomförs regelbundet för att granska huvudmannens ansvar.

Har skolsköterskan sommarlov?

Frågan om skolsköterskornas anställning har diskuterats under många år. Inte minst när det inte längre blev självklart att man skulle få vara ledig under påsk- och sportlov. – I avtalet stod bara att man hade ledigt under sommar- och julloven.

Vad har skolsköterska i lön?

Skolsköterskor har en medianlön på 40 200 kronor, de bäst betalda har lön på 44 200 kronor eller mer.

Vilket ansvar och skyldighet har skolan för din hälsa?

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Vilka lagar styr elevhälsan?

Den medicinska insatsen av elevhälsan, EMI, styrs både av skollagen (2010:800) och hälso- och sjukvårdslagen. Ledningen av hälso- och sjukvård ska vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet, (HSL 2017:30).

Hur arbetar elevhälsan?

Elevhälsan ska enligt skollagen främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. När skolarbetet har fokus på det som får elever att må bra behövs mindre tid för det förebyggande och åtgärdande arbetet.

Har skolsköterskor tystnadsplikt?

Det är helt riktigt att skolhälsovården har tystnadsplikt gentemot övrig skolpersonal. Skulle alltså en skolsköterska få veta sådant som ligger under tystnadsplikt kan detta inte röjas för övrig skolpersonal utan ett samtycke. Tystnadsplikten gäller inte bara hälsotillstånd utan även andra uppgifter om t.

Måste man gå till skolsköterskan?

Enligt skollagen ska varje elev i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller.

På besök hos vår skolsköterska

Klara Gårdfeldt – Skolsköterska – Rytmusgymnasium

Specialistsjuksköterskeprogram – Skolsköterska

Lämna en kommentar