Vad gör familjerätten?

Vi arbetar med rådgivning, utredning, samarbetssamtal och avtal. Familjerättssekreteraren ger information om vårdnads- boende- och umgängesfrågor. Det kan innebära upplysningar om lagstiftningen. Om föräldrar är oeniga i frågor som rör vårdnad, boende och/eller umgänge, kan vi erbjuda samarbetssamtal.

Vad är familjerättens uppgift?

Familjerätten kan hjälpa föräldrar med frågor om barns vårdnad, boende och umgänge. Föräldrar kan få rådgivning och hjälp vid separation samt erbjudas möjlighet att komma på samarbetssamtal tillsammans.

Hur går det till i familjerätten?

Det genomförs vanligtvis två samtal med var och en av föräldrarna, ett hembesök där barnet i de flesta fall får vara närvarande samt ett barn med förälder-besök. Beroende på hur gammal barnet är, och om föräldrarna lämnar sitt samtycke, kan även ett samtal med barnet hållas under utredningen.

Kan familjerätten besluta?

Ofta är det bäst för barnet om ni som föräldrar själva kan komma överens. Därför kan tingsrätten ge kommunens familjerätt i uppdrag att ha samarbetssamtal med er. Tingsrätten kan också besluta att socialnämnden och familjerätten ska lämna upplysningar eller göra en utredning för att se vad som är bäst för barnet.

Hur funkar samarbetssamtal?

Samarbetssamtal bedrivs under sekretess och är en möjlighet för separerade föräldrar med gemensamma barn att under sakkunnig ledning få stöd i att komma överens i viktiga frågor som rör barnet. Samtalen kan exempelvis handla om vårdnad boende och umgänge, eller hur båda föräldrarna ska bidra till barnets försörjning.

Kan man bli av med vårdnaden?

En vårdnadshavare som kan förklaras som uppenbart olämplig som förälder riskerar att förlora vårdnaden. Det kan exempelvis röra sig om att föräldern har begått övergrepp mot barnet, har ett svårt missbruk eller på annat sätt brister allvarligt i sin omsorgsförmåga.

Har man rätt att träffa sina barn?

Det finns dock ingen generell rätt att veta var barnet befinner sig under umgänge med den andra föräldern. Försök i första hand att prata med sonens pappa kring din oro och att det skulle kännas bättre om du åtminstone fick reda på hans nuvarande adress.

Vad är en vårdnadsutredning?

Syftet med vårdnadsutredningen är att hjälpa rätten att komma fram till vad som är det bästa för barnet med betoning på umgänge, välmående och trygghet. Barnets bästa får ses som en kombination av egen vilja och föräldrarnas förmåga att skapa trygghet och samarbeta.

Hur kontaktar man familjerätten?

Man kontaktar dem via kommunens socialnämnd. Här försöker man uppnå överenskommelser gällande vårdnad, boende och umgänge. Om det är omöjligt att hitta lösningar genom frivilliga överenskommelser kan en vårdnadstvist behöva genomföras i domstol.

Hur startar man en vårdnadstvist?

Vid vårdnadstvister så utgår domstolen utifrån vad som är bäst för barnet med målet att föräldrarna ska försöka ha gemensam vårdnad. Vid vårdnadstvister så utgår domstolen från vad som är bäst för barnet och att det vanligtvis är till barnets bästa att föräldrarna har gemensam vårdnad.

Hur mycket kostar en vårdnadstvist?

Om ditt ombud har en timtaxa på 2 500 kronor och du får maximalt med stöd genom rättshjälp betyder det att vårdnadstvisten kostar dig ungefär mellan 15 000 och 65 000 kronor. Om du istället får stöd genom rättsskyddet så kostar vårdnadstvisten dig ungefär mellan 25 000 och 85 000 kronor.

Kan mamman ta barnet från pappan?

När föräldrarna har gemensam vårdnad har de båda ansvar för barnets vårdnad och uppfostran. Mamman kan alltså inte undanhålla barnet från pappan. Att skilja ett barn från dess vårdnadshavare kan utgöra ett brott kallat egenmäktighet med barn, se 7 kap 4 § brottsbalken.

Kan socialnämnden besluta om vårdnad?

Bedömningen görs alltid utifrån vad som är bäst för barnet. Om du är missnöjd med hur socialnämnden har hanterat utredningen bör du i första hand vända dig dit. Som nämndes ovan ska utredningen kännetecknas av objektivitet. Domstolen kan besluta att vårdnaden ska vara ensam om det är bäst för barnet.

Måste man gå på samarbetssamtal?

De anses inte som frivilliga, men accepterade av parterna. Av föreskrifter, som styr familjerättens arbete, betonas att om en förälder önskar samarbetssamtal bör handläggaren verka för att den andre föräldern kommer till samtal, förutsatt att det är till barnets bästa.

När föräldrar inte kommer överens?

Familjerätten kan då medla mellan föräldrarna och försöka hitta en lösning på konflikten som båda parter är nöjda med. Om föräldrarna kan enas under dessa samarbetssamtal skrivs ett avtal över överenskommelsen. Avtalet får då samma giltighet som en dom i tingsrätten.

Varför samarbetssamtal?

Ett tydligt syfte med samarbetssamtal är att undvika att en vårdnadstvist tar fart. En sådan tenderar att dels bli långdragen och dels också föra med sig själsliga skador på barnen. Ett samarbetssamtal sker ofta med en – eller två – samtalsledare samt med föräldrarna.

Familjerätt

Familjerätt – Del 1 – Introduktion

Familjerätt – Juridik för barnfamiljen

Lämna en kommentar