Vad gör ivo?

IVO:s främsta uppgift är att svara för tillsyn och tillståndsprövning inom hälso-och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. IVO är en statlig myndighet under socialdepartementet.

Vad innebär IVO anmälan?

IVO utreder anmälningar om allvarligare händelser inom vården där en patient i samband med hälso- och sjukvård har fått permanenta eller oföränderliga besvär, ett väsentligt ökat vårdbehov, eller där patienten avlidit.

Vad betyder IVO och vad arbetar de med?

IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning.

Vad händer efter anmälan till IVO?

Information som lämnas till upplysningstjänsten dokumenteras och blir till allmänna handlingar som kan begäras ut av bland annat allmänheten och media. Rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas genom sekretess. Vill du vara anonym ska du inte uppge ditt namn eller kontaktuppgifter när du kontaktar oss.

Vad granskar IVO?

IVO bedriver tillsyn inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Tillsyn innebär att IVO granskar om en viss verksamhet ger vård och omsorg med god kvalitet och säkerhet.

Vad ska anmälas till IVO?

Som privatperson kan du informera IVO om missförhållanden i hälso- och sjukvården eller inom socialtjänsten.
  • Jag är missnöjd med hälso- och sjukvård.
  • Jag är missnöjd med socialtjänst och LSS.
  • Frågor och svar för privatpersoner.

Hur går en IVO utredning till?

Utredningen ska genomföras utan dröjsmål och den ska dokumenteras. Vidare ska de åtgärder som vidtagits eller planeras i verksamheten för att förhindra att liknande missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden uppkommer igen dokumenteras.

Vilka arbetar på IVO?

Våra medarbetare. I vår kärnverksamhet samsas många olika utbildningsbakgrunder och erfarenheter. De som lockats av att arbeta med tillsyn och/eller i vår tillståndsverksamhet är t ex jurister, läkare, sjuksköterskor och socionomer.

Är IVOS beslut offentliga?

Beslut från hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) och domar från domstol skyddas av sekretess hos IVO. Vissa uppgifter i sådana handlingar kan därför behöva tas bort innan handlingarna kan lämnas ut från IVO.

Vad står för IVO?

Inspektionen för vård och omsorg förkortas IVO. IVO är en statlig myndighet. över landets hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Kan man se IVO anmälningar?

IVO:s diarium: uppges vilken avdelning inom IVO som har hanterat ärendet (och e-postadressen till avdelningens registratur). Om du vill begära ut allmänna handlingar kontaktar du den avdelningens registratur och uppger diarienummer. Om du begär ut allmänna handlingar prövar myndigheten om de är offentliga.

Vad händer med ett enskilt klagomål?

Om det står klart att klagomålet bör hanteras av en annan vårdgivare än den som har tagit emot klagomålet, får mottagaren överlämna ärendet till den andra vårdgivaren för den fortsatta hanteringen. Ärendet ska i sådana fall lämnas över skyndsamt.

Vad innebär kritik från IVO?

Beslut med kritik från IVO leder inte till något mer från IVO:s sida i det aktuella ärendet. Men ett kritikbeslut betyder att IVO anser att den som utretts på något sätt inte utfört sitt arbete enligt vetenskap och beprövad erfarenhet eller på annat sätt visat sig olämplig.

Vad innebär tillsynsärende IVO?

Ett tillsynsärende hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kan inledas på olika sätt. En privatperson kan göra en anmälan, till exempel efter att ha utsatts för en skada i hälso- och sjukvården eller upplevt brister inom socialtjänsten eller LSS.

Vilken nämnd prövar ärende om disciplinpåföljd inom hälso och sjukvårdens område?

13 § Frågor om disciplinpåföljd enligt denna lag prövas av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Nämnden prövar även frågor som avses i 7–12 §§.

Vad menas med tillsyn?

Någon sträng definition av vad som avses med tillsyn finns inte. Enligt den statliga Tillsynsutredningen är kärnan i all tillsyn ”granskning som genomförs med stöd av lag och (vanligen) en möjlighet för tillsynsmyndigheten att besluta om någon form av ingripande”.

Om Inspektionen för vård och omsorg

Vad har IVO sett 2018?

Vad är den europeiska koden och hur kan IVO använda den?

Lämna en kommentar