Vad gör kommunfullmäktige?

Tar beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. De tar till exempel beslut om budget, skattesats och avgifter för kommunal service. Beslutar om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer. Väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.

Vilka jobbar i kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. I fullmäktige sitter 71 ledamöter som fattar beslut i frågor som är principiella eller av större vikt för kommunen. Politikerna i kommunfullmäktige väljs vart fjärde år av kommunens invånare.

Får kommunfullmäktige lön?

Kommunalråd, oppositionsråd och ordföranden

Månadsarvodet till kommunalråd, oppositionsråd, nämndordförande och övriga som får fasta arvoden beräknas som en andel, i procent, av aktuellt riksdagsmannaarvode (69 900 kronor år 2021).

Vilken är kommunstyrelsens huvuduppgift?

Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige och har ett eget ansvarsområde. Men den fungerar också som kommunens “regering” och har ett övergripande ansvar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamheter och bereder även ärenden som kommunfullmäktige ska behandla.

Vad innebär det att vara en kommunpolitiker?

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i den kommunala organisationen. Kommunfullmäktige beslutar exempelvis om skattesats i kommunen, om budget för olika verksamheter, och väljer kommunstyrelse och kommunalråd.

Vad är en landstingsfullmäktige?

Från och med 2020 benämns fullmäktige i alla Sveriges regioner för regionfullmäktige istället för den tidigare benämningen landstingsfullmäktige, då Sveriges landsting övergick till att kallas regioner. Regionfullmäktige leds av ett presidium med en ordförande och en eller flera vice ordförande.

Hur kommer man in i kommunfullmäktige?

En ledamot i kommunfullmäktige måste vara bosatt i kommunen och vara minst 18 år gammal. Den förtroendevalda kan tituleras kommunfullmäktig men kallas vanligen fullmäktigeledamot.

Vad tjänar en förtroendevald?

31 100 kronor

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vilken ersättning får kommunpolitikerna?

Förtroendevald har rätt till ersättning för förlust av pensionsförmån. Ersättningen uppgår till 4,5 pro- cent på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst och utbetalas kontant en gång per år i februari året efter intjänandeåret. Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad semesterförmån.

Vem bestämmer riksdagsmännens löner?

Statsråden har 139 000 i månaden. Talmannen har samma lön som statsministern 176 000 i månaden. Bra lön för talmannen, för att enbart slita röven på byxorna, för en sån fet lön. Enbart tre stycken i arvodesnämnden, som bestämmer deras löner.

Vad menas med att kommunstyrelsen är ungefär som en samlingsregering?

I kommunen kan det liknas vid en ”samlingsregering”, eftersom företrädare för både majoriteten och oppositionen sitter i kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Vad är nämndens viktigaste uppgift?

Nämnderna sätter politiska mål för sitt ansvarsområde

Nämndernas viktigaste uppgift är att “bryta ner” de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet. Nämnderna styr vad kommunen ska göra genom att sätta upp politiska mål inom varje nämnds ansvarsområde.

Vad är kommunens motsvarighet till regeringen?

Kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till regeringen. Ansvaret för kommunens ekonomi ligger på kommunstyrelsen som dessutom har ansvaret att kontrollera hur nämnderna arbetar.

Vad gör fritidspolitiker?

En fritidspolitiker har sin huvudsakliga sysselsättning utanför politiken och sköter följaktligen de politiska uppdragen på sin fritid. Exempel på fritidspolitiska uppdrag är ledamot av kommunfullmäktige eller ledamot av en kommunal nämnd.

Vad är kommunen ansvarig för?

Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunerna är skyldiga att ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokalpolitikerna.

Vad är grejen med svenska kommuner och landsting?

Skellefteå kommunfullmäktige 21-04-20

Kommunfullmäktige, Skellefteå kommun, 2020-09-15

Lämna en kommentar