Vad gör konkurrensverket?

Vår uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna. Vi är tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen och arbetar för en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

Vad är syftet med konkurrenslagen?

Konkurrenslagen förbjuder konkurrensbegränsande samarbeten mellan företag och att företag som har en dominerande ställning utnyttjar sin marknadsmakt. I lagen finns även regler om företagsförvärv och när dessa får förbjudas.

Vad händer om man bryter mot konkurrenslagen?

Om ett företag bryter mot något av förbuden i konkurrenslagen kan företaget, eller personer i företaget, drabbas av olika sorters sanktioner. Dessa sanktioner kan bland annat vara konkurrensskadeavgift, utredningsskadeavgift och skadestånd.

Vem kan anmäla till Konkurrensverket?

Det är företagens omsättning föregående räkenskapsår som avgör om ett förvärv måste anmälas till Konkurrensverket. Ett förvärv eller ett samgående ska anmälas till oss om: de berörda företagen tillsammans har haft en omsättning föregående räkenskapsår i Sverige som överstiger en miljard kronor, och.

Vad är snedvriden konkurrens?

Offentlig säljverksamhet som tränger undan privat näringsverksamhet är ett vanligt förekommande problem, som särskilt drabbar små företag. Svenskt Näringsliv får regelbundet frågor från bekymrade näringsidkare som upplever osund konkurrens från kommun och stat.

Vad är Bruttoprissättning inom konkurrensrätten?

Det är också förbjudet för en tillverkare att tillämpa ​bruttoprissättning​, d v s att bestämma vad återförsäljaren ska ta för pris av konsumenten. Däremot är det tillåtet att producenten rekommenderar återförsäljarna ett visst pris.

Vad heter det när företag går ihop?

Fusion innebär att ett eller flera aktiebolags samtliga tillgångar och skulder tas över av ett annat aktiebolag. När fusionen är klar upplöses det överlåtande bolaget utan likvidation.

Vad är kopplingsförbehåll?

Kopplingsförbehåll. Ett exempel på kopplingsförbehåll är om en köpare, för att få köpa en produkt, tvingas köpa även en annan produkt eller tjänst som han annars inte skulle vilja ha. Finns det ett naturligt samband mellan tilläggsprodukten och huvudprodukten kan kopplingen vara tillåten.

Vilka sanktioner finns enligt mfl?

Marknadsföring – sanktioner
  • Förbud mot fortsatt marknadsföring. …
  • Åläggande att lämna information. …
  • Förbud mot att marknadsföra otjänliga produkter. …
  • Marknadsstörningsavgift. …
  • Vem beslutar om påföljder? …
  • Skadestånd.
7 aug. 2008

När har ett företag dominerande ställning?

Ett företag har en dominerande ställning om det har en sådan marknadsmakt att det kan agera oberoende av sina konkurrenter, kunder och leverantörer. Ju högre marknadsandel ett företag har, desto större är sannolikheten att företaget är dominerande.

Vad är företagskoncentrationer och vad gör Konkurrensverket för att motverka dessa?

Begreppet företagskoncentration

antingen en eller flera personer, som redan kontrollerar minst ett företag, eller också att ett eller flera företag genom förvärv av värdepapper eller tillgångar, genom avtal eller på annat sätt direkt eller indirekt får kontroll över ett eller flera företag eller delar därav.

Får företag samarbeta?

Tillåtna samarbeten och undantag från förbudet

Det är alltid tillåtet för företag att samarbeta så länge varken syftet eller resultatet med samarbetet är att skada konkurrensen. Vissa samarbeten som innehåller konkurrensbegränsningar kan också undantas från förbudet, om de totalt sett ger ett mervärde för kunderna.

Vad är företagskoncentrationer?

Ordförklaring. När minst två företag slås ihop eller att en eller flera personer som redan kontrollerar minst ett företag eller också ett eller flera företag, genom till exempel förvärv av värdepapper eller andra tillgångar, får kontroll över ett företag eller delar därav.

Finns perfekt konkurrens?

Perfekt, fullständig eller fullkomlig konkurrens, är en nationalekonomisk modell där ingen aktör ensam kan påverka en varas marknadspris. Rent definitionsmässigt: ”You can sell any amount of goods at the prevailing price level”.

Varför uppstår karteller?

En kartell är ett olagligt samarbete, där två eller flera konkurrerande företag samarbetar för att minska konkurrensen på marknaden. Det vanligaste är att företagen samarbetar kring priser, rabatter och leveransvillkor.

Vad heter den myndighet som övervakar konkurrenslagen?

Konkurrensverket övervakar att företagen följer konkurrenslagen och har tillsynen över lagen om offentlig upphandling. Myndigheten ska även föreslå lagändringar i syfte att förbättra konkurrensen, sprida information om vilka regler som gäller och ge bidrag till forskning om konkurrens och upphandling.

Konkurrensrätt – Del 1 – Konkurrenslagen – Syfte och tillämplighet

Stora Kommunikationspriset 2022 – Sveriges Kommunikatörer

4. Tillitsbaserad ledning och styrning i staten – Rikard Jermsten, Konkurrensverket

Lämna en kommentar