Vad gör länsstyrelsen?

Länsstyrelsen har många uppgifter. Allt från att vara valmyndighet till att samordna den regionala krisberedskapen. Vi arbetar också med frågor som rör miljö, natur, näringsliv, social utveckling, djurskydd, jämställdhet, integration, transporter, infrastruktur och bostäder.

Vad är länsstyrelsens roll?

I varje län finns en länsstyrelse som ansvarar för den statliga förvaltningen i länet, i den utsträckning inte någon annan myndighet har det ansvaret. Länsstyrelserna ska verka för att nationella mål får genomslag i länet, samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar.

Vad är länsstyrelsen för myndighet?

Länsstyrelserna i Sverige

Länsstyrelserna är alltså statliga myndigheter till skillnad från regionerna, som är en form av kommun, med fullmäktige som väljs av invånarna. De 21 länsstyrelserna har sammanlagt cirka 6 800 anställda. Länsstyrelsen leds av en landshövding som regeringen utser.

Hur arbetar länsstyrelsen?

Länsstyrelsen leds av en landshövding som regeringen utser i varje län. Även landshövdingens närmaste medarbetare, länsrådet eller länsöverdirektören, utses av regeringen. Personalen i övrigt anställs av länsstyrelsen.

Är länsstyrelsen statligt?

Det innebär att länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner i länet å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Länsstyrelsen är en statlig myndighet.

Vem tillsätter länsstyrelsens chef?

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med en länsöverdirektör. Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande, som i vissa fall kan förlängas.

Vem styr länsstyrelsen?

Det är riksdagen som beslutar om länsstyrelsernas verksamhet. Det är sedan vi som ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet.

Vad räknas som en myndighet?

Med myndighet förstås varje organ som ingår i den offentligrättsliga statliga och kommunala organisationen, inklusive regeringen och domstolarna (prop. 1979/80:2 Del A s. 125).

Vad gör länsstyrelsen Wikipedia?

Länsstyrelsen ansvarar för den statliga förvaltningen i länet, och har flera olika mål gällande regional utveckling. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har cirka 800 anställda. Länsstyrelsens chef är landshövdingen, som utses av Sveriges regering. Landshövdingen är numera Anders Danielsson som blev tillsatt år 2017.

Vilka myndigheter finns i Sverige?

Myndighetsregistret är uppdelat i sex olika kategorier listade nedan:
  • Statliga förvaltningsmyndigheter (249 st)
  • Myndigheter under riksdagen (5 st)
  • Statliga affärsverk (3 st)
  • AP-fonder (6 st)
  • Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83 st)
  • Svenska utlandsmyndigheter (112 st)

Är länsstyrelsen offentlig sektor?

Utöver Länsstyrelsen finns andra statliga myndigheter med verksamhet i Dalarna, inom miljöområdet framför allt Skogsstyrelsen och Trafikverket. Högskolan Dalarna är också en statlig organisation.

Är länsstyrelsen en organisation?

Länsstyrelsen är en mångsidig myndighet med mycket varierande uppgifter. Vi avgör årligen bortemot 25 000 ärenden och vi utövar tillsyn och kontrollerar att olika verksamheter, privata såväl som offentliga, följer lagar och riktlinjer.

Vad har landshövdingen för uppgifter?

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Hur många länsstyrelsen?

Länsstyrelsens ansvar

De 21 olika länsstyrelserna i Sverige har inte exakt samma uppgifter utan vissa ansvarsområden är fördelade till vissa, utvalda län för att på så sätt kunna effektivisera länsstyrelsernas arbete.

Under vilket departement ligger länsstyrelsen?

Eftersom Regeringskansliet är organiserat i departement med ansvar för skilda verksamhetsgrenar är i princip samtliga departement ansvariga för någon verksamhet som utförs av länsstyrelser. Det gör att behovet av samordning blir stort och det är därför en särskild utmaning för regeringen att styra länsstyrelserna.

Vem är landshövdingens chef?

Sveriges landshövdingar
Ämbete Innehavare Tillträde
Landshövding i Norrbottens län Lotta Finstorp 2021
Landshövding i Skåne län Anneli Hulthén 2016
Landshövding i Stockholms län Sven-Erik Österberg 2018
Landshövding i Södermanlands län Beatrice Ask 2020

17 rader till

Vet du vad Länsstyrelsen gör?

Vi jobbar på Länsstyrelsen

2022-05-03 Kommunfullmäktige sammandrag

Lämna en kommentar