Vad gör ministerrådet?

I Europeiska unionens råd – som ofta kallas ministerrådet eller bara rådet – möts ministrar från EU-länderna för att diskutera, ändra och anta lagar och samordna politiken. Ministrarna har befogenhet att fatta bindande beslut för sina regeringar.

Vilka politiker kommer till EU s toppmöten?

Europeiska rådets medlemmar

Europeiska rådet består av de 27 medlemsländernas stats- och regeringschefer samt Europeiska rådets ordförande och Europeiska kommissionens ordförande.

Vem företräder Sverige i ministerrådet?

Det är statsministern som företräder Sverige i Europeiska rådet. Han eller hon kan biträdas av en minister. I ministerrådet deltar de statsråd från Sveriges regering som ansvarar för frågorna som diskuteras.

Vad är det som styr vilka ministrar som träffas i EU s ministerråd?

I ministerrådet deltar ministrar från de 27 EU-ländernas regeringar för att förhandla och ta beslut om EU-kommissionens förslag på EU-lagar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka ämnen som ska diskuteras. Svenska regeringen ska alltid stämma av ministerrådets frågor med riksdagen.

Vilket annat namn används för ministerrådet?

Ministerrådet även kallat rådet, heter formellt Europeiska unionens råd och består av företrädare från alla medlemsländers regeringar. Det ska inte blandas ihop med Europarådet som samlar även länder utanför EU eller Europeiska rådet som är organ för EU-ländernas stats- och regeringschefer.

Hur påverkar EU och Europarådet Sveriges rättsväsende?

Många av de lagar som EU-länderna beslutar om gemensamt på EU-nivå är bindande och kan beslutas med kvalificerad majoritet i ministerrådet, där ministrar från EU-ländernas regeringar tar beslut om lagarna. Det innebär att Sverige måste följa besluten även om Sverige röstat emot beslutet i ministerrådet.

Vad är skillnaden mellan Europarådet och Europeiska rådet?

Europarådet ska inte förväxlas med Europeiska rådet, vilket är organet för EU:s stats- och regeringschefer. Inte heller ska Europadomstolen sammanblandas med EU-domstolen i Luxemburg.

Vem är Sveriges representerat och inom vilket område jobbar hen?

Från 1 december 2019 heter den svenska EU-kommissionären Ylva Johansson och hon har ansvar för migration och inre säkerhet. EU-kommissionen leds av en ordförande, Ursula von der Leyen från Tyskland. Den svenska kommissionären har ansvar för migration och inre säkerhet.

Vem finns med när ministerrådet sammanträder?

Fakta: Ministerrådet

Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas. Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.

Hur många röster har Sverige i ministerrådet?

21 av de 705 ledamöterna är valda i Sverige. Ledamöterna kallas EU-parlamentariker och deras huvuduppgifter är att besluta om nya lagar och EU:s budget tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets ledamöter är från alla EU:s länder. Länder med många invånare har fler ledamöter än mindre länder.

Vad gör Europeiska rådet?

Vad gör Europeiska rådet? Fastställer EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar, men stiftar inte lagar. Hanterar komplicerade eller känsliga frågor som inte kan lösas på en lägre mellanstatlig nivå.

Vilka träffas i Europeiska rådet?

När Europeiska rådet har toppmöten träffas EU-ländernas stats- och regeringschefer. Deras uppdrag är att komma överens om EU:s övergripande riktlinjer och prioriteringar.

Vilka partier sitter i EU-nämnden?

I EU-nämnden bestäms Sveriges förhandlingsposition inför möte i Europeiska rådet och Europeiska unionens råd. Nämndens ordförande är Pyry Niemi (S), dess vice ordförande är Annika Qarlsson (C) och dess andre vice ordförande är Jessika Roswall (M).

Vad är Köpenhamnskriterierna?

Dessa kriterier (även kallade Köpenhamnskriterierna) fastställdes av Europeiska rådet i Köpenhamn 1993 och stärktes sedan av Europeiska rådet i Madrid 1995. Det rör sig om följande: Stabila institutioner som garanterar demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter samt respekt för och skydd av minoriteter.

Vad menas med Lissabonfördraget?

Lissabonfördraget, som trädde i kraft i slutet av 2009, innebar att Europaparlamentet fick större makt som lagstiftare och nu är jämställt med ministerrådet i beslut om vad EU ska göra och hur dess pengar ska användas.

Vem är ordförande i ministerrådet?

Charles Michel är ordförande sedan den 1 december 2019.

EU:s ministerråd – EU-kunskap: del 4.3

Vad är grejen med Europaparlamentet?

Vad är grejen med hur EU styrs?

Lämna en kommentar