Vad händer vid en orosanmälan?

När vi har tagit emot en orosanmälan görs en akut bedömning inom 24 timmar – en skyddsbedömning. Därefter görs en förhandsbedömning där vi bedömer om vi ska inleda utredning eller inte. I förhandsbedömningen får vi bara prata med anmälaren, vårdnadshavare och barnet/ungdomen för att få mer information.

Vad kan en orosanmälan leda till?

När socialtjänsten får in en orosanmälanska de först och främst avgöra om barnet behöver skyddas akut (s.k. skyddsbedömning). De ska även göra en förhandsbedömning där de tar ställning till om en utredning behöver göras (socialtjänstlagen 11 kap 1).

Hur vet man om man fått en orosanmälan?

När socialnämnden får in en orosanmälan så ska de först avgöra om barnet behöver skyddas akut, en s.k. skyddsbedömning. De gör även en förhandsbedömning där de tar ställning till om de ska starta en utredning (11 kap. 1 § socialtjänstlagen).

Får socialtjänsten göra oanmälda hembesök?

Det får inte vara fråga om att den enskilde samtycker till ett hembesök för att han eller hon känner sig tvungen att göra det. Utrymmet för att genomföra oanmälda hembesök är mycket begränsat och sådana besök bör endast kunna godtas i undantagsfall, t. ex. om socialtjänsten befarar att det föreligger en nödsituation.

Kan man få reda på vem som har gjort en orosanmälan?

Av bestämmelsens skaderekvisit följer att en myndighet inte generellt kan utlova anonymitet för en person som har gjort en anmälan. Det är först efter en sekretessprövning, med utgångspunkt i skaderekvisitet, som myndigheten kan ta ställning till om uppgiften om anmälarens identitet ska lämnas ut eller inte.

När är man anmälningsskyldig?

Anmälningsskyldigheten gäller redan vid misstanke

I lagen står det att anmälningsskyldiga är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Vem är anmälningsskyldig?

Det är viktigt att reagera om du misstänker att ett barn far illa eller riskerar att fara illa. Många yrkesgrupper har anmälningsskyldighet, men även allmänheten kan göra en anmälan till socialtjänsten i den kommun där barnet bor.

Hur vanligt är Orosanmälningar?

FAKTA orosanmälningar

180 000 barn kom till socialtjänstens kännedom genom anmälningar, vilket motsvarar 8,3 procent av alla barn i åldern 0-17 år. 55 procent av anmälningarna rör pojkar, 45 procent rör flickor. De flesta barnen, två av tre, är i åldern 0-12 år. Var femte anmälan handlar om våld i nära relation.

På vilka grunder kan man göra en orosanmälan?

I vilka lägen bör man göra en orosanmälan? Den som misstänker att ett barn far illa ska alltid göra en orosanmälan. Det kan vara att man tror att barnet blir utsatt för fysiskt eller psykiskt våld eller blir eller har blivit vittne till våld i hemmet.

Hur går en förhandsbedömning till?

En förhandsbedömning handlar om att på kort tid ta ställning till att utreda eller inte utreda på underlag där tillförlitligheten ibland kan vara svår att bedöma. Alla anmälningar lämnas till socialsekreterare med mottagningsfunktion för en omedelbar skyddsbedömning som dokumenteras i anmälan.

När socialtjänsten tar ditt barn?

Det ska beslutas om vård om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas (2 §).

När socialen gör hembesök?

Om det finns en oro för ett barn, kan hembesöket vara för att se om det finns det som behövs för att kunna tillgodose barns behov, till exempel egen sängplats, skötbord, mat, blöjor, barnstol, leksaker med mera men också att hem och hushåll är en trygg miljö för barnet.

Hur går en utredning hos socialtjänsten till?

En utredning betyder att en socialsekreterare samlar in information och gör en bedömning om barnet eller familjen behöver något stöd. Utredningen handlar alltid om barnet och vad barnet behöver. Eftersom vårdnadshavare är ansvariga för sina barns välmående behöver utredningen också handla om vårdnadshavarens förmåga.

Kan man Orosanmäla en vuxen?

Vid en orosanmälan har alltid vårdnadshavare och barn rätt att ta del av anmälan som har gjorts. Är du orolig för en vuxen person som har eller riskerar att få ett beroende eller missbruk, av exempelvis alkohol, droger eller spelande, så kan du göra en anmälan till socialtjänsten. Du har rätt att vara anonym.

Vem anmälde mig?

De får veta vem som har polisanmält dem när de ska förhöras. Du kan be att få veta när polisen kommer att berätta det. Föräldrar eller vårdnadshavare om du som anmäler är under 18 år. Men de ska inte få veta att det är du som har anmält om det finns risk att de skadar dig om de får veta.

Kan man dra tillbaka en orosanmälan?

Anmälningsskyldigheten betyder att när man får kännedom om eller misstänker att barn far illa måste detta anmälas till socialtjänsten. Det går ej att vara anonym då på grund av anmälningsskyldigheten. Man kan heller inte ta tillbaka en anmälan. Om oron för barnet/ungdomen kvarstår så gör man en ny anmälan.

Att få en orosanmälan, vad innebär det? Attention förklarar

Vad händer när soc får en orosanmälan?

”Många orosanmälningar kommer från skolan och handlar om skolfrånvaro”

Lämna en kommentar