Vad kallas östersjön med ett annat namn?

Östersjön, även kallad Baltiska havet eller Baltiska sjön, är ett cirka 413 000 kvadratkilometer stort och upp till 459 meter djupt innanhav med bräckt vatten, beläget i norra Europa.

Är Östersjön en sjö eller ett hav?

Om Östersjön

Östersjön är ett grunt innanhav med en vattenvolym av mer är 20 000 km³ och ett medeldjup av 52 m (max 459 m). Havsytan är ungefär 400 000 km² och den omges av ett nederbördsområde som till ytan är fyra gånger så stort. Östersjön är ett ungt hav.

Varför är Östersjön så speciell?

Östersjön är ett bräckt hav. Det betyder att vattnet är en blandning av söt- och saltvatten. Salthalten är högre i södra Östersjön på grund av förbindelsen med andra hav, medan floder och älvar som mynnar i de norra delarna gör vattnet i Bottenhavet och Bottenviken mer sött.

Har sitt utflöde i Östersjön?

Det senaste riktigt stora inflödet ägde rum i december 2014 och dessförinnan 2003/2004. Sedan 2015 har två medelstora inflöden på omkring 30 km³ ägt rum som sedan kunnat spåras i Östersjöns djupvatten. Dels i november 2015 och dels i månadsskiftet januari-februari 2016.

Vad räknas som Östersjön?

Egentliga Östersjön är den del av Östersjön som sträcker sig från södra Ålands Hav till de danska sunden. Norra Ålands Hav, Finska Viken och Rigabukten ingår (i de flesta sammanhang) inte. Gränsen i väster går på samma ställen som broarna över stora och lilla Bält och Öresund.

När blir en sjö ett hav?

Den vanliga teorin är att salterna har lösts ut ur marken av de vattendrag som så småningom når havet. Halterna ökar långsamt över tid, eftersom avdunstningen återför det rena vattnet till landområdena, medan de lösta salterna blir kvar i havet.

Är Östersjön ett ekosystem?

Östersjön är alltså ett artfattigt ekosystem och många arter lever nära sin utbredningsgräns. Båda dessa faktorer gör att ekosystemets känslighet för ytterligare påverkan är stor. Det har helt enkelt låg motståndskraft mot störningar. Inom Östersjöns stora avrinningsområde bor 90 miljoner människor.

Hur syresätts ytvattnet i Östersjön?

Vid västliga stormar kan stora mängder saltvatten komma in i Östersjön, i så kallade saltvatteninbrott. Det söta –och lättare – vattnet från floder och vattendrag lägger sig vid ytan, där det syresätts av atmosfären och växternas fotosyntes. Mellan det söta och salta vattnet bildas ett språngskikt, som separerar dem.

Vad är problemet med Östersjön?

Övergödning, överfiske, den ökande sjöfarten och våra utsläpp av miljögifter har gjort Östersjön till ett hav i kris. Men Östersjön går att rädda. Och vi har allt att vinna på att göra det! Det är illa ställt med Östersjön.

Vilka är orsakerna till att Östersjön är övergödd?

Övergödning uppstår när ett överskott av växtnäringsämnena kväve och fosfor kommer ut i havet. Det är de 90 miljoner människor som bor inom avrinningsområdet som påverkar Östersjön med växtnäringsämnen – som slutligen hamnar i havet. Utsläppen kommer från jordbruk, reningsverk, enskilda avlopp, trafik och industrier.

Hur går övergödning till?

Övergödning leder till syrebrist

Då de dör faller de till botten och bryts ner. För att bryta ner dött organiskt material går det åt syre. I övergödda vatten blir det mycket organiskt material som ska brytas ner vilket ofta leder till att det uppstår syrebrist vid botten.

Hur många floder mynnar ut i Östersjön?

Några av de stora floder som mynnar i Östersjön är Neva, Wisła, Oder, Daugava, Njemen, Dalälven, Torneälv, Kemi älv, Ule älv och Narva.

Är Nordsjön ett hav?

Nordsjön är ett bihav till Atlanten. I väster skiljer de brittiska öarna Nordsjön från Atlanten och Engelska kanalen länkar Nordsjön till Atlanten. I öster skiljer halv-ön Jylland Nordsjön från Östersjön. Skagerrak och Kattegatt förbinder Nordsjön med Östersjön och blandar havens vatten.

Var går gränsen för Östersjön?

Västerhavet består av Kattegatt och Skagerrak. Gränsen mellan Västerhavet och Östersjön går i Öresund, så att södra Öresund tillhör Östersjön, medan mellersta Öresund tillhör Västerhavet. Gränsen ligger alltså ungefär där Öresundsbron går och från Själland till Fyn och vidare över till Jylland.

Vilka städer ligger vid Östersjön?

Städer runt Östersjön
  • Lübeck.
  • Rostock.
  • Stralsund.
  • Gdansk.
  • Kaliningrad.
  • Kaunas.
  • Riga.
  • Tallinn.

Hur djupt är det i Östersjön?

Det typiska vattendjupet på detta område varierar mellan 50 och 100 meter. Vattnet är grundast i bassängens södra del, men i vissa områden är djupet över 200 meter. Östersjöns djupaste punkt ligger i västra Gotlandsbassängen. Det är Landsortsdjupet, med ett djup på 459 meter.

Omvärldsstrategen: Det blir effekterna av en svensk NATO-ansökan

Östersjön: Ett döende hav

Havet som ekosystem

Lämna en kommentar