Vad kallas östersjön?

Östersjön, även kallad Baltiska havet eller Baltiska sjön, är ett cirka 413 000 kvadratkilometer stort och upp till 459 meter djupt innanhav med bräckt vatten, beläget i norra Europa.

Har sitt utflöde i Östersjön?

Det senaste riktigt stora inflödet ägde rum i december 2014 och dessförinnan 2003/2004. Sedan 2015 har två medelstora inflöden på omkring 30 km³ ägt rum som sedan kunnat spåras i Östersjöns djupvatten. Dels i november 2015 och dels i månadsskiftet januari-februari 2016.

Vad är det djupaste stället i Östersjön?

Östersjöns djupaste punkt ligger i västra Gotlandsbassängen. Det är Landsortsdjupet, med ett djup på 459 meter. Djupkarta över Östersjön. De havsområden som ligger närmast Finland är betydligt grundare.

Hur ser Östersjön ut idag?

Östersjöns miljötillstånd är inte bra. Övergödning, farliga ämnen och fiske har påverkat ekosystemen i Östersjön under lång tid. Övergödningen från land har minskat rejält, men gamla övergödningsskulder i sedimenten är svårare att åtgärda.

Är Östersjön en sjö?

Om Östersjön

Havsytan är ungefär 400 000 km² och den omges av ett nederbördsområde som till ytan är fyra gånger så stort. Östersjön är ett ungt hav. Under endast 12 000 år har den omvandlats från smältvattensjö till Atlantvik till insjö till så kallat brackvattenhav.

Är Östersjön ett ekosystem?

Östersjön är alltså ett artfattigt ekosystem och många arter lever nära sin utbredningsgräns. Båda dessa faktorer gör att ekosystemets känslighet för ytterligare påverkan är stor. Det har helt enkelt låg motståndskraft mot störningar. Inom Östersjöns stora avrinningsområde bor 90 miljoner människor.

När blev Östersjön ett hav?

Dagens Östersjö är alltså, geologiskt sett, ett mycket ungt hav. För cirka 18 000 år sedan började isen dra sig tillbaka i Södra Östersjön och för 10 000 år sedan var hela bäckenet isfritt. Efter det har området inte varit täckt av inlandsis.

Vilket är det största djupet i Östersjön?

459 m

Var går gränsen för Östersjön?

Västerhavet består av Kattegatt och Skagerrak. Gränsen mellan Västerhavet och Östersjön går i Öresund, så att södra Öresund tillhör Östersjön, medan mellersta Öresund tillhör Västerhavet. Gränsen ligger alltså ungefär där Öresundsbron går och från Själland till Fyn och vidare över till Jylland.

Hur djup är Bottenhavet?

Havsområdet har ett medeldjup på 68 meter och inkluderar en djuphåla i de norra delarna på 293 meter. Bottenhavet är strakt präglat av sötvattenstillflödet från de stora älvar som har sitt utlopp här och området nås sällan av saltvattensinflöden från Nordsjön. Salthalten i området ligger därför på 4-6 promille i ytan.

Vad har hänt med Östersjön?

Övergödning, överfiske, den ökande sjöfarten och våra utsläpp av miljögifter har gjort Östersjön till ett hav i kris. Men Östersjön går att rädda. Och vi har allt att vinna på att göra det! Det är illa ställt med Östersjön.

Hur mycket blåser det på Östersjön?

Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet

Sydlig till sydvästlig vind 8-12, på norra Östersjön och Bottenhavet till en början upp till 14 m/s. I kväll avtar vinden något, i natt 6-10 m/s.

Vad händer om torsken försvinner i Östersjön?

Försvinner den kan hela näringsväven förändras. Forskare har under en längre tid varnat för att torsken är illa ute. För torsken som lever i östra Östersjön är läget kritiskt. Bestånden minskar och torskarna mår allt sämre.

Hur skiljer sig Nordsjön från Östersjön?

Mellan Shetlandsöarna och Norge övergår Nordsjön genom en bred öppning i den subpolara bassäng, som allmänt kallas Norska havet. Östersjön sammanhänger med Nordsjön genom Öresund, Kattegatt och Skagerrak. Gränsen mot Skagerrak utgörs av en tänkt linje från Lindesnes i Norge till Hanstholm i Danmark.

Är Nordsjön ett hav?

Nordsjön är ett bihav till Atlanten. I väster skiljer de brittiska öarna Nordsjön från Atlanten och Engelska kanalen länkar Nordsjön till Atlanten. I öster skiljer halv-ön Jylland Nordsjön från Östersjön. Skagerrak och Kattegatt förbinder Nordsjön med Östersjön och blandar havens vatten.

Vilka är orsakerna till att Östersjön är övergödd?

Övergödning uppstår när ett överskott av växtnäringsämnena kväve och fosfor kommer ut i havet. Det är de 90 miljoner människor som bor inom avrinningsområdet som påverkar Östersjön med växtnäringsämnen – som slutligen hamnar i havet. Utsläppen kommer från jordbruk, reningsverk, enskilda avlopp, trafik och industrier.

Baltic Sea Facts!

Syrebrist i Östersjön – varför uppstår syrebrist och vad betyder det för havsmiljön?

Märklig upptäckt på Östersjöns botten får världen att spekulera – Nyhetsmorgon (TV4)

Lämna en kommentar