Vad kostar sjukresa med taxi?

Du betalar aldrig något till taxiföraren när du åker med det blå sjukresekortet. En sjukresa med taxi kostar upp till 140 kronor per enkelresa. En kort resa kan kosta mindre. Egenavgiften för resan faktureras i efterhand.

När är man berättigad till Sjukresa?

Om du inte kan resa med allmän kollektivtrafik till vården, till exempel med buss och tunnelbana, kan du ha rätt att bli beviljad sjukresa med taxi, rullstolstaxi eller egen bil. Det är alltid det medicinska behovet som styr om du har rätt till sjukresa och det är den som ger dig vård som bestämmer.

Hur får man rätt till Sjukresa?

Innehåll – Sjukresor och färdtjänst

Du kan ansöka om ersättning för de kostnader du har haft för resor mellan ditt hem och exempelvis en vårdcentral, tandläkare eller ett sjukhus. Det gäller endast resor som du gjort på grund av din sjukdom eller förlossning.

Vad är högkostnadsskyddet för sjukresor?

Som skydd mot höga kostnader för sjukresor finns ett regionalt högkostnadsskydd. Det innebär att en patient maximalt ska betala 2 000 kronor i egenavgifter under en 12-månadersperiod. Det är egenavgifter för sjukresor som ligger till grund för högkostnadsskyddet.

Vem skriver intyg för sjukresa?

Det är patientens aktuella medicinska hälsotillstånd som avgör om patienten kan åka med kollektivtrafiken, sjukresebuss Ronden eller inte. Detta gäller även vid resa på grund av akut vårdbehov. Intyget ska utfärdas av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som träffat patienten.

När är man berättigad till färdtjänst?

Vad krävs för att få tillstånd för färdtjänst? Färdtjänstlagen anger att du ska ha en funktionsnedsättning som inte endast är av tillfällig art och som medför att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer.

Vad är det för skillnad på färdtjänst och sjukresor?

Färdtjänst är en ersättning för kollektivtrafik för dig som har en funktionsnedsättning och inte kan åka med den allmänna kollektivtrafiken. Sjukresa med taxi är en typ av resa för personer som ska besöka en vårdinrättning och inte kan resa med allmänna kommunikationer.

När får man frikort på sjukresor?

Högkostnadsskydd och frikort

Sjukresor omfattas av högkostnadsskydd vilket innebär att du som åker sjukresa inte behöver betala mer i egenavgifter än 2 000 kronor per år. Om du betalar 2 000 kronor eller mer under en 12-månaders period kan du ansöka om frikort.

Hur fungerar högkostnadsskyddet läkarbesök?

Vad innebär högkostnadsskyddet? Högkostnadsskyddet innebär att du betalar sammanlagt högst 1 200 kronor för besök i öppenvården under en period på tolv månader. En region kan besluta om ett lägre belopp än 1 200 kronor för högkostnadsskyddet i den regionen.

Hur mycket ska man betala för att få frikort?

Betalda patientavgifter ska skrivas in i patientens högkostnadskort. Då summan 1 200 kronor har uppnåtts har patienten rätt att få frikort.

Vem får skriva Reseintyg?

Rättsintyg får skrivas av läkare eller tandläkare vid en rättsmedicinsk avdelning inom Rättsmedicinalverket eller en läkare, alternativt tandläkare, som enligt avtal med Rättsmedicinalverket har åtagit sig att utfärda sådana intyg.

Hur fungerar Sjuktaxi?

När du ska göra en sjukresa med taxi eller rullstolstaxi behöver du ett sjukresekort. Kortet får du av din vårdgivare. På baksidan av kortet finns det nummer som du talar om när du beställer din resa. Du måste alltid ha med dig samma kort på resan som du uppgav numret på.

Hur ansöker man om sjukresor?

Vad behöver jag skicka med när jag ansöker om ersättning för sjukresa? Om du ansöker via pappersblankett ska du skicka med kvitto från ditt besök i hälso- och sjukvården eller ett vårdgivarintyg. Har du rest med kollektivtrafik ska du även skicka med biljetterna i original.

Att köra taxi!

Prisinfotrmation för taxi och all frågor omkring det

Att jobba som taxiförare

Lämna en kommentar