Vad räknas som personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Det kan röra sig om namn, adress och personnummer. Även foton på personer klassas som personuppgifter.

Vad räknas inte som personuppgift?

Personuppgifter som har gjorts anonyma på så sätt att den enskilda personen inte, eller inte längre, kan identifieras anses inte längre vara personuppgifter. För att uppgifter verkligen ska vara anonymiserade, måste anonymiseringen vara oåterkallelig.

Vilka personuppgifter är extra skyddsvärda?

Personnummer är extra skyddsvärda. De är inte känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen men i Sverige har vi valt att ha ett särskilt skydd för våra personnummer, och för de samordningsnummer som man kan få om man inte är folkbokförd i Sverige.

Vad räknas som GDPR?

EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018 innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter. Det ställs idag högre krav på rutiner och processer för säker hantering av register samt krav på ansvarig ledningsnivå.

Är jobbmail personuppgift?

E-post innehåller oftast personuppgifter

E-post innebär i princip alltid att man behandlar personuppgifter. Själva e-postadressen i sig är oftast en personuppgift och all annan information i meddelandet som kan kopplas till en enskild person är också personuppgifter.

Vad är inte en personuppgift enligt GDPR?

Ett organisationsnummer (bolagsnummer) som tillhör en juridisk person som exempelvis ett aktiebolag räknas inte som en personuppgift. Om det däremot handlar om en enskild firma anses det vara en personuppgift.

Vad omfattas inte av GDPR?

När dataskyddsförordningen inte gäller

Det finns undantag från dataskyddsförordningen, bland annat för privatpersoners egna privata behandling av personuppgifter. Den gäller inte heller då någon behandlar personuppgifter i samband med att man utövar sin yttrande- eller informationsfrihet.

Får man visa personnummer?

Nej, det får man inte. Ett personnummer anses vara en extra skyddsvärd personuppgift. IMY anser därför att personnummer bör exponeras så lite som möjligt. Det ska därför inte synas på adressetiketter, i kuvertfönster eller i försändelser som sänds utan kuvert så att de är synliga för vem som helst.

Vem är personuppgiftsansvarig på ett företag?

Personuppgiftsansvarig är den organisation, till exempel aktiebolag, stiftelse, förening eller myndighet, som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Det är alltså inte chefen på en arbetsplats eller en anställd som är personuppgiftsansvarig.

Är personuppgifter en allmän handling?

Personuppgifter i allmänna handlingar och offentlighetsprincipen. DO är en statlig myndighet. Allt som skickas till eller skapas hos en statlig myndighet och sedan förvaras hos myndigheten blir som huvudregel så kallade allmänna handlingar. Det framgår av tryckfrihetsförordningen som är en grundlag.

Vad är GDPR i korthet?

GDPR i korthet är att det är en EU-förordning, som handlar om hanteringen av personuppgifter. De som behandlar information om identifierbara fysiska personer inom EU måste följa GDPR. Detta gäller särskilt företag, organisationer, myndigheter och andra offentliga organ. GDPR gäller vid behandlingen av personuppgifter.

Vad innebär GDPR för privatpersoner?

Dataskyddsförordningen, GDPR, stärker dina rättigheter som privatperson. Du har bland annat rätt att få reda på vilka personuppgifter om dig som ett företag eller annan organisation hanterar, rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade och i vissa fall rätt att få uppgifter raderade.

Vad innebär GDPR i skolan?

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen ersatte personuppgiftslagen (PUL) 2018. Dataskyddsförordningen gäller som lag i Sverige.

Kan man skicka personuppgifter via mail?

Undvik att skicka känsliga eller integritetskänsliga personuppgifter via mejl, art 9.1 GDPR. Kommunikation av känsliga personuppgifter via mejl kräver säker överföring något som kan uppnås genom att överföringen skyddas och det säkerställas att enbart rätt mottagare kan få tillgång till innehållet i mejlet.

Får man skicka CV via mail GDPR?

Det kan vara namn, adress, foton, telefonnummer, e-postadress, IP-adresser, cookies, cv och personliga brev. Även enkla listor eller kalkylark, det som skrivs om personer i löpande text eller information som skickas i e-post omfattas av GDPR.

Vilka personuppgifter får sparas?

Ni får spara personuppgifter så länge som de behövs för ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. När personuppgifterna inte längre behövs för ändamålet ska ni radera eller avidentifiera dem.

Personuppgiftslagen

Hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Datainspektionen

Lämna en kommentar