Vad ska jag rösta på i eu valet 2019?

Vad krävs för att ha rösträtt i Europaparlamentet?

Om det i den nationella lagstiftningen krävs att en person har varit medborgare eller bosatt i medlemsstat under en viss tid för att få rösta eller vara valbar räcker det för andra unionsmedborgare att de har varit medborgare respektive bosatta i någon av unionens medlemsstater under samma tid.

Vilka partier röstade för EU?

83,3 procent av de röstberättigade (6 510 055 personer var röstberättigade) deltog i folkomröstningen. Bland de politiska partierna stödde officiellt Socialdemokraterna, Centern, Kristdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet ett medlemskap medan Vänsterpartiet och Miljöpartiet var emot.

Hur blir man EU kommissionär?

Ordföranden utser sina medarbetare

Utskotten röstar sedan om kandidaternas lämplighet. Om alla 27 kommissionärskandidater godkänns efter utfrågningen röstar Europaparlamentet om de ska godkänna kommissionen som helhet. Därefter utses kommissionärerna formellt av Europeiska rådet.

Hur många svenskar sitter i Europaparlamentet?

Det här är en lista över de 20 ledamöter som valdes in för Sverige i valet till Europaparlamentet i maj 2019 för mandatperioden 2019–2024. När Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020 fick Sverige ett 21:a mandat, som tillföll Miljöpartiets Jakop Dalunde.

Vilka har rösträtt i Regionval?

För att ha rösträtt i kommunval måste man vara införd i röstlängden för den specifika kommunens val. Alla svenska, isländska, norska och EU-lands medborgare som har fyllt 18 år senast på valdagen förs per automatik in i röstlängden för valet i den kommun där de är folkbokförda 30 dagar innan valet.

Hur många röster är 4 procent?

Fyraprocentsspärren kallas den regel i Regeringsformen som föreskriver att endast partier som får minst fyra procent av rösterna i riksdagsval i Sverige får delta i fördelningen av platser (mandat) i Sveriges riksdag. Även i svenska val till Europaparlamentet tillämpas fyraprocentsspärren.

Vad står sossarna för?

Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP), vanligen Socialdemokraterna (S), är ett socialdemokratiskt politiskt parti i Sverige. På partiets valsedlar anges partibeteckningen ”Arbetarepartiet – Socialdemokraterna”. Partiordförande sedan 4 november 2021 är Magdalena Andersson.

I vilka frågor bestämmer EU över oss svenskar?

EU:s verksamhet
  • säkerställa en inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital.
  • ta fram EU-regler för frågor som asyl, energi, miljö, konsumentskydd, jordbruk och brottsbekämpning.
  • samarbeta i ekonomiska frågor genom den ekonomiska och monetära unionen (EMU).
1 feb. 2020

Hur mycket pengar betalar Sverige till EU?

EU-avgiften varierar från år till år. År 2020 var Sveriges totala avgift till EU-budgeten ca 46 miljarder kronor (2019: ca 36 miljarder kronor). 2020 betalade EU ca 22 miljarder kronor till Sverige (2019: ca 17 miljarder kronor).

Vem är Sveriges EU-kommissionär 2021?

Kommissionärerna företräder EU

Dessa personer arbetar för kommissionen och EU som helhet, och företräder alltså inte sina respektive länders intressen. Den svenska ledamoten i kommissionen är Ylva Johansson med ansvar för migrations – och inrikes frågor.

Vem är Sveriges kommissionär 2021?

Ylva Johansson från Sverige

Von der Leyen leder en kommission som består av 27 kommissionärer. Varje kommissionär har en portfölj, det vill säga olika områden som den ska arbeta med de kommande åren. Svensk kommissionär är Ylva Johansson och hon ansvarar för migration och inre säkerhet.

Vem utser kommissionär?

En ny EU-kommission utses vart femte år, efter varje val till Europaparlamentet. Det är regeringen i Sverige som föreslår vem som ska vara svensk EU-kommissionär. EU-kommissionens mandatperiod, alltså den tidsperiod som kommissionen har sitt uppdrag, är fem år. Den nuvarande EU-kommissionens mandatperiod är 2019–2024.

Vad är en lobbygrupp?

En lobbygrupp, vanligtvis känd som en lobby, är en grupp människor som har gemensamma intressen. Huvudsyftet med dessa är att påverka politiska beslut och vidta åtgärder för att främja beslut som är gynnsamma för deras intressen.

Hur kan man påverka besluten som tas inom EU?

Du kan påverka EU genom att rösta

Det är politiker från EU-länderna som tar beslut om nya EU-lagar i Europaparlamentet och ministerrådet. Du kan påverka inriktningen på EU-politiken genom att rösta i valet till Europaparlamentet och i det svenska riksdagsvalet.

Hur många ministrar sitter i ministerrådet?

Sammansättning. Ministerrådet har inga fasta ledamöter, utan består av en minister från varje EU-land. De möts i tio olika konstellationer, beroende på vilket politikområde som ska diskuteras.

Varför skall du rösta i EU-valet 2019?

euandi2019 | Voting Advice Application for the 2019 European Elections

Rösta på valdagen i EU-valet

Lämna en kommentar