Vad ska man rösta på i eu valet?

Vad krävs för att ha rösträtt i Europaparlamentet?

Om det i den nationella lagstiftningen krävs att en person har varit medborgare eller bosatt i medlemsstat under en viss tid för att få rösta eller vara valbar räcker det för andra unionsmedborgare att de har varit medborgare respektive bosatta i någon av unionens medlemsstater under samma tid.

Hur blir man EU kommissionär?

Ordföranden utser sina medarbetare

Utskotten röstar sedan om kandidaternas lämplighet. Om alla 27 kommissionärskandidater godkänns efter utfrågningen röstar Europaparlamentet om de ska godkänna kommissionen som helhet. Därefter utses kommissionärerna formellt av Europeiska rådet.

Hur många svenskar sitter i EU parlamentet?

Europaparlamentsvalet i Sverige 2019 ägde rum den 26 maj 2019, då 20 ledamöter från den svenska valkretsen valdes till Europaparlamentet. Sveriges 21 mandat i Europaparlamentet.

Hur många röstade i EU valet 2014?

Europaparlamentsvalet i Sverige 2014 ägde rum den 25 maj 2014. I valet valdes tjugo ledamöter från den svenska valkretsen.

Vilka har rösträtt i Regionval?

För att ha rösträtt i kommunval måste man vara införd i röstlängden för den specifika kommunens val. Alla svenska, isländska, norska och EU-lands medborgare som har fyllt 18 år senast på valdagen förs per automatik in i röstlängden för valet i den kommun där de är folkbokförda 30 dagar innan valet.

Hur många röster är 4 procent?

Fyraprocentsspärren kallas den regel i Regeringsformen som föreskriver att endast partier som får minst fyra procent av rösterna i riksdagsval i Sverige får delta i fördelningen av platser (mandat) i Sveriges riksdag. Även i svenska val till Europaparlamentet tillämpas fyraprocentsspärren.

Vem är Sveriges EU-kommissionär 2021?

Kommissionärerna företräder EU

Dessa personer arbetar för kommissionen och EU som helhet, och företräder alltså inte sina respektive länders intressen. Den svenska ledamoten i kommissionen är Ylva Johansson med ansvar för migrations – och inrikes frågor.

Vem är Sveriges kommissionär 2021?

Ylva Johansson från Sverige

Von der Leyen leder en kommission som består av 27 kommissionärer. Varje kommissionär har en portfölj, det vill säga olika områden som den ska arbeta med de kommande åren. Svensk kommissionär är Ylva Johansson och hon ansvarar för migration och inre säkerhet.

Vem utser kommissionär?

En ny EU-kommission utses vart femte år, efter varje val till Europaparlamentet. Det är regeringen i Sverige som föreslår vem som ska vara svensk EU-kommissionär. EU-kommissionens mandatperiod, alltså den tidsperiod som kommissionen har sitt uppdrag, är fem år. Den nuvarande EU-kommissionens mandatperiod är 2019–2024.

Vad är en lobbygrupp?

En lobbygrupp, vanligtvis känd som en lobby, är en grupp människor som har gemensamma intressen. Huvudsyftet med dessa är att påverka politiska beslut och vidta åtgärder för att främja beslut som är gynnsamma för deras intressen.

Vem är Sveriges representerat och inom vilket område jobbar hen?

I ministerrådets olika arbetsgrupper representeras Sverige av tjänstemän från Regeringskansliet eller andra svenska myndigheter. Ambassadören vid EU-representationen i Bryssel företräder Sverige i Coreper. I Europaparlamentet sitter svenska ledamöter som väljs vid EU-parlamentsvalet vart femte år.

Hur kan man påverka besluten som tas inom EU?

Du kan påverka EU genom att rösta

Det är politiker från EU-länderna som tar beslut om nya EU-lagar i Europaparlamentet och ministerrådet. Du kan påverka inriktningen på EU-politiken genom att rösta i valet till Europaparlamentet och i det svenska riksdagsvalet.

Hur många röstade i senaste valet?

I riksdagsvalet 2018 var 7 495 936 personer röstberättigade. Valdeltagandet var 87,18 procent, en uppgång med 1,38 procentenheter från 2014 års val och det högsta valdeltagandet sedan riksdagsvalet 1985. Totalt 6 535 271 personer röstade i valet, varav 2 911 048 förtidsröstade.

Vilket parti vann valet 2014?

14 september 2014
Röster 1 932 711 801 178
Andel 31,01 % 12,86 %
Väljarströmmar 0,35 %▲ 7,16 %▲
Ledare Gustav Fridolin Åsa Romson Jonas Sjöstedt
Parti Miljöpartiet Vänsterpartiet

33 rader till

Vilket parti vann valet 2010?

19 september 2010
Röster 1 827 497 437 435
Andel 30,66 % 7,34 %
Väljarströmmar 4,33 %▼ 2,10 %▲
Ledare Jan Björklund Jimmie Åkesson
Parti Folkpartiet Sverigedemokraterna

33 rader till

P2P: ”Vad ska man rösta på i EU-valet?” av Alexander Örtenholm

Rösta på valdagen i EU-valet

Varför skall du rösta i EU-valet 2019?

Lämna en kommentar