Vad ska umgängesföräldern stå för?

Pappan som umgängesförälder har enligt praxis skyldighet att stå för de kostnader som uppstår för mat, hygienartiklar och aktiviteter under umgängestiden. Som umgängesförälder har pappan även det främst ansvaret för resekostnaderna. Boendeföräldern ska dock bidra till kostnaderna efter vad som är skäligt.

Vad ska täckas av underhållsbidraget?

Underhållsbidrag är pengar som den förälder som inte bor med barnet ska betala till den förälder som barnet bor hos. Underhållsbidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen. Försäkringskassan kan hjälpa er att beräkna hur stort bidraget ska vara.

Vad är Umgängesavdrag?

För umgängesföräldrar finns det en möjlighet att göra avdrag på det underhåll de betalar för sitt barn. Det kan de göra om umgänget varar minst fem sammanhängande dygn eller sex olika dygn en kalendermånad. Umgängesavdraget innebär en omfördelning mellan föräldrarna.

Vem bestämmer umgänge?

Det är alltså du som vårdnadshavare som har rätt att bestämma över umgänget som den andra föräldern ska ha med barnet, men ni har båda ett ansvar för att umgängesrätten tillgodoses och du kan inte göra någonting som hindrar pappans umgänge med barnet.

Vad gäller för Umgängesförälder?

Huvudregeln är att det är den s.k. umgängesföräldern. Dvs. föräldern som inte har barnet folkbokfört hos sig har det huvudsakliga ansvaret för kostnader med anledning av barnets umgängesresor.

Vad ska underhållsbidraget täcka 18 år?

Vad ska underhållsbidraget täcka? Underhållsbidraget ska täcka barnets behov. Det anges inte närmare i föräldrabalken vad exakt vad som ska ingå i underhållsbidraget. Det är föräldrarna själva som ska komma överens om underhållsbidragets storlek.

Vad barnbidraget ska gå till?

Barnbidraget ska alltså i första hand täcka barnets behov såsom exempelvis kläder och mat. Det ska också uppmärksammas om att du som förälder har en underhållsskyldighet gentemot dina barn tills dess att de fyllt 18 (föräldrabalken 7 kap 1 §).

När får man göra avdrag på underhållet?

Avdrag för umgänge med barnet

Samtidigt får föräldern, som barnet i vanliga fall bor med, något minskade kostnader. Därför kan du som haft ditt barn hos dig under en sammanhängande tid av minst fem hela dygn, eller under en kalendermånad minst sex hela dygn enligt föräldrabalken få göra avdrag på underhållsbidraget.

När ska man betala Standardtillägg?

Ett standardtillägg är ett belopp som går utöver beräkningen av barnets grundläggande behov och behöver inte erläggas kontant, utan den bidragsskyldiga föräldern kan exempelvis betala för barnets lägervistelser, utlandsresor, hobbyverksamhet eller liknande.

Kan man slippa betala underhåll?

Om du inte betalar underhåll för ditt barn för att ni inte kommer överens kan den andra föräldern ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan.

Vem ska stå för att hämta och lämna vid umgänge?

Det finns ingen uttrycklig regel som bestämmer vem det är av föräldrarna som ska hämta och lämna barnet. Även om det primärt är umgängesföräldern som betalar för resekostnaderna har föräldrarna har ett delat ansvar för att umgänget fungerar. Därför måste föräldrarna komma överens om detta.

Har jag rätt att neka umgänge?

Barnet har en rätt att få ett umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med och det ansvarar båda föräldrarna för. Däremot är det upp till barnets vårdnadshavare att se till att barnet inte far illa eller utsätts för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.

Kan man förlora umgängesrätt?

Om tingsrätten finner att umgängesföräldern inte kan ge barnet en trygg och sund tillvaro, så kan den besluta om att umgänget ska upphöra under en viss tid. Den andra föräldern får då tid att ta itu med sina problem och kan sedan visa att denne är kapabel att ha hand om barnet igen genom exempelvis övervakat umgänge.

Vem ska betala Umgängesresor?

15 b § föräldrabalken följer att den förälder som barnet bor hos (boendeföräldern) ska ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern (umgängesföräldern). Det primära kostnadsansvaret för umgängesresor ligger alltså på umgängesföräldern (se prop.

När får barnet själv bestämma över sitt umgänge?

Som jag nämnde ovan är det viktigt att hänsyn tas till vad barnet själv vill, särskilt när det handlar om lite äldre barn. Det finns en ganska vanlig uppfattning om att barn som fyllt 12 år själva har rätt att bestämma i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.

Vad kan man som Boendeförälder bestämma?

Boendeföräldern har rätt att fatta vissa beslut om barnet på egen hand, sådant som hör till det vardagliga livet. Större beslut ska fattas av vårdnadshavarna gemensamt. Boendeföräldern har skyldighet att främja umgänget med den andra föräldern, och att lämna information som kan främja umgänget.

Så gör du när barnet inte vill bo hos ena föräldern: ”Undvik dragkamp” – Nyhetsmorgon (TV4)

Det fria skolvalet ska gälla alla elever

Ska du ta ut föräldrapenning?

Lämna en kommentar