Vad står agenda 21 för?

Vid FN:s konferens om miljö- och utveckling (UNGED) i Rio de Janeiro i juni 1992 antogs handlingsprogrammet Agenda 21. Agendan det latinska uttrycket för dagordning eller föredragningslista – ger mål och riktlinjer för att uppnå en hållbar utveckling genom att utrota fattigdom och undanröja hoten mot miljön.

Vad är Agenda 21 2030?

Agenda 21 är ett handlingsprogram antaget vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro år 1992. Programmet beskriver hur arbetet för att motverka natur- och miljöförstöring, fattigdom och bristande demokrati skall utvecklas för att våra samhällen skall få en hållbar utveckling.

Hur ser världen ut 2030?

Främst är det befolkningen i Asien som kommer få det bättre medan Afrika och Mellanöstern inte rör sig framåt med samma hastighet. I framtiden kommer också världens befolkning leva längre och enligt forskarnas rapport är det också den trenden som kommer ställa till när det mat och vatten trots att världsekonomin växer.

Hur kan vi märka av Agenda 21 i vårt dagliga liv?

Det som vi som individer kanske märker mest av i det dagliga livet, och som också stämmer väl in på ovanstående, är kretsloppsarbetet. Sopsortering, kompostering och returpapper är bara några av de termer som är nära länkade till kretsloppstänkandet.

Vad är de globala målen?

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Vad är klimatmålen för 2030?

Etappmål till 2030 och 2040

Etappmålen är: Utsläppen år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990. Utsläppen år 2030 bör vara 63 procent lägre än utsläppen år 1990. Utsläppen år 2040 bör vara 75 procent lägre än utsläppen år 1990.

Vad är syftet med Agenda 2030?

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Hur ser Sverige ut 2030?

År 2030 beräknas Sveriges befolkning ha vuxit till över elva miljoner invånare, och många har mer pengar att röra sig med än tio år tidigare. Samtidigt är skillnaderna stora mellan olika delar av landet – de som arbetar på mindre orter har haft en betydligt svagare inkomstutveckling.

Vilka har antagit Agenda 2030?

Den 25 september 2015 antog FN:s alla medlemsländer i generalförsamlingen den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Hittills har totalt 193 länder världen över formulerat och antagit de globala målen. De globala målen består av 169 delmål och 244 indikatorer.

Hur kommer världen att se ut i framtiden?

I framtiden kommer det absolut störst hot vi kommer att möta, vara klimatförändringarna. Vi kommer att få se istäcken smälta och städer försvinna. Vi kommerse regnskogen skövlas ännu mer, kanske till och med så att de försvinner helt från jordens yta.

Vad är brundtlandkommissionen?

Hållbar utveckling

Kommissionen leddes av Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland. I rapporten hävdade kommissionen att hållbar social utveckling och ekonomisk tillväxt är omöjligt att uppnå om miljön ödeläggs och naturresurserna över- exploateras. Utveckling och tillväxt måste äga rum på miljöns villkor.

Vad kan anses vara hållbar utveckling?

Kommissionen uttryckte hållbar utveckling som ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Det betonades att en hållbar utveckling inbegriper såväl ekonomiska som sociala, kulturella och ekologiska aspekter.

Vad är Millenniedeklarationens mål?

Vad är millenniemålen? Vid millennietoppmötet år 2000 undertecknades 189 av världens stats- och regeringschefer en internationell, gemensamt överenskommen dagordning för global utveckling genom Millenniedeklarationen. Den består av åtta mål och under målen finns arton delmål samt ett antal mätindikatorer.

Vilka är de viktigaste globala målen?

Det viktigaste och övergripande målet är att få slut på fattigdom och hunger. Målen är universella och ska gälla för alla länder – inte bara de fattiga. Målen gäller alla människor då alla har samma rättigheter – ”nobody will be left behind”

Vad är ett hållbarhetsmål?

Några exempel på hållbarhetsmål som kan mätas: Minska eller eliminera avfall. Minska, eliminera och/eller kompensera utsläpp. Minska resursåtgången.

Vad är unikt med globala målen?

Vad är unikt med Globala målen? Globala målen är: Universella – vilket innebär att de riktar sig till alla världens länder och att alla länder bär ett gemensamt ansvar för dess genomförande.

What is Agenda 21? | Resource and Development | Geography | Class 10th | Magnet Brains

Agenda 21

Globala målen del 1

Lämna en kommentar