Vad står unicef för?

Efter andra världskriget bildade FN UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund) för att hjälpa alla de barn som var på flykt efter all förödelse. Målet för det nyetablerade UNICEF var att tillgodose barnens akuta behov av mat, tak över huvudet, kläder och hälsovård.

Vad betyder förkortningen UNICEF?

Unicef, en förkortning av engelskspråkiga United Nations Children’s Fund (UNICEF), ursprungligen United Nations International Children Emergency Fund, eller FN:s barnfond är ett organ inom Förenta nationerna, grundat 11 december 1946. Organisationen lyder under FN:s generalförsamling.

Är FN och UNICEF samma sak?

1946. Den 11 december antar FN:s generalförsamling en resolution om att bilda UNICEF. Efter andra världskriget distribuerar UNICEF mjölk, mat och kläder till sex miljoner barn på flykt i Europa.

Vilka frågor arbetar UNICEF med?

UNICEFs värdegrund och arbete baseras på barnkonventionen. Vi arbetar för att alla barns rättigheter ska respekteras runt om i världen och kämpar för att barnkonventionens bestämmelser efterlevs både internationellt och nationellt.

Hur många världsföräldrar har UNICEF?

Tillsammans med 274 404 andra Världsföräldrar kommer du att rädda och förändra barns liv. Var med i vårt collage och hjälp oss bli fler genom att dela på Facebook. Inte Världsförälder än? Anmäl dig här!

Hur får UNICEF in pengar?

UNICEF är FN:s barnfond, men vi får inget ekonomiskt stöd från FN. Vårt arbete finansieras uteslutande av frivilliga bidrag av privatpersoner och företag. Den största andelen pengar kommer från generösa privatpersoner som är Världsföräldrar, handlar i gåvoshopen, skänker pengar vid katastrofer eller ger andra gåvor.

Hur är UNICEF uppbyggt?

Vi är en idéell förening och en nationalkommitté

Förutom fältkontor med långsiktiga utvecklingsprogram och katastrofberedskap i 156 länder och territorier, finns UNICEF även representerat i de rika länderna, genom så kallade nationalkommittéer.

Hur hör FN UNICEF och barnkonventionen ihop?

I barnkonventionens artikel 45 finns det inskrivet att UNICEF ska arbeta för att bestämmelserna i konventionen följs överallt. Det uppdraget innebär att vi har ett nära samarbete med all världens regeringar och en unik möjlighet att angripa orsakerna till att barns rättigheter kränks.

Vilka underorganisationer finns i FN?

FN-organ är de underorganisationer som finns inom moderorganisationen Förenta nationerna. Utöver detta finns även Förenta nationernas fackorgan vilka är egna mellanstatliga organisationer som samarbetar med moderorganisationen inom FN-systemet.

Vad menas med FN?

Detta är FN

Förenta Nationerna är en unik organisation bestående av självständiga stater som gått samman för att arbeta för fred och ekonomiska och sociala framsteg.

Hur blir man världsförälder?

Genom ditt bidrag är du med och kämpar för alla barn över hela världen som behöver hjälp. Inte bara till ett utvalt barn, i en by eller i ett land. Enklaste sättet att bli Världsförälder är att gå in på unicef.se och anmäla sig. Vad väntar du på?

Kan man lita på UNICEF?

UNICEF Sverige har ett 90-konto och kontrolleras därför av Svensk Insamlingskontroll. För att få ha ett 90-konto måste organisationen göra en årsredovisning som årligen granskas av auktoriserad revisor. Det finns också krav på att minst 75 procent av de insamlade medlen måste gå till verksamheten.

Vad gör UNICEF mot barnarbete?

Här är några insatser som UNICEF och andra FN-organ arbetar med: Bygga ut sociala skyddsnät såsom barnbidrag och andra typer av riktade bidrag till de allra mest utsatta familjerna. Erbjuda bra och kostnadsfri skolgång. Riktade stöd till föräldrar villkoras ibland med att barnet går i skolan.

Vad är negativt med Unicef?

De löper högre risk att drabbas av bland annat ohälsa, sociala problem, läs- och skrivsvårigheter, våld, mobbning, ungdomskriminalitet, arbetslöshet, fattigdom, diskriminering.

Vad är världsföräldrar?

Att vara Världsförälder innebär att du varje månad ger pengar via autogiro till vårt arbete för utsatta barn runt om i världen. Dina pengar går inte till ett enskilt fadderbarn i ett speciellt land, utan till barn över hela världen.

Hur många månadsgivare har Unicef?

Om du helt vill avsluta ditt månadsgivande så gör du det enklast genom att kontakta oss minst fem bankdagar före den 28:e den månad som du vill avsluta ditt autogiro. Hör av dig till oss på givarservice på 08-420 02 500 eller skicka e-post till unicef@unicef.se. Glöm inte att ange ditt personnummer.

Om UNICEF — världens största barnrättsorganisation

Om UNICEF

Om barnkonventionen

Lämna en kommentar